Navigointipolku

Tarkistettu viimeksi 19/06/2018

Valmisteverot

EU:n lainsäädännön soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa kokonaisuudessaan 30.3.2019, jollei ratifioidussa erosopimuksessa vahvisteta muuta päivämäärää tai jolleivät EU:n neuvosto ja Yhdistynyt kuningaskunta yksimielisesti päätä pidentää kahden vuoden neuvotteluaikaa. Lisätietoa yrityksiin kohdistuvista oikeudellisista vaikutuksista:

Perussäännöt

Jos yritys valmistaa tai myy valmisteveron alaisia tuotteita (alkoholi, alkoholijuomat, energiatuotteet, sähkö, tupakkatuotteet), sen on noudatettava valmisteveroa koskevia sääntöjä.

Valitse maa

Valitse maa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoaValmisteveron alaisiin tuotteisiin saattaa EU-maissa kohdistua muitakin veroja.

Huom. Valmisteveroa koskevia EU-sääntöjä ei sovelleta seuraavilla EU:hun kuuluvilla alueilla:

Alueet

 • Kanariansaaret
 • Ranskan merentakaiset departementitfrançais
 • Kanaalisaaret
 • Ahvenanmaa
 • Helgolandin saari
 • Büsingenin alue
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • Luganojärven Italialle kuuluvat vesialueet

Joissakin tapauksissa maksettavat valmisteverot määräytyvät toisen maan verokannan mukaan:

 • Monacolaiset yritykset noudattavat Ranskanvalmisteverokantaa.
 • Sanmarinolaiset yritykset noudattavat Italianvalmisteverokantaa.
 • Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvat Akrotirin ja Dhekelian tukikohta-alueet noudattavat Kyproksen valmisteverokantaa.
 • Man-saari noudattaa Yhdistyneen kuningaskunnan valmisteverokantaa.

Tuotteet

Alkoholi ja alkoholijuomat

 • olut tai oluen ja alkoholittoman juoman sekoitukset
 • viini
 • muut käyttämällä valmistetut juomat, kuten siideri
 • väkevöidyt viinit, kuten sherry ja portviini
 • etyylialkoholi – paitsi kun sitä käytetään sellaisten tuotteiden valmistukseen, joita ei ole tarkoitettu ihmisten kulutettavaksi (jos sitä käytetään lämmitykseen tai käyttövoiman tuottamiseen, se voidaan luokitella energiatuotteeksi)
 • väkevät alkoholijuomat

Alennetut verokannat ja poikkeukset

EU-säännöissä määritetään alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveron vähimmäistaso. Ks. täydellinen luettelo alkoholin ja alkoholijuomienpdfEnglish valmisteverokannoista EU:ssa.

Joissakin maissa sovelletaan lisäksi eräitä erityissääntöjä.

 • Pienpanimot (enintään 200 000 hl olutta vuodessa tuottavat) ja -tislaamot (enintään 10 hl puhdasta alkoholia vuodessa) voivat saada enintään 50 % helpotuksen perussäännön mukaisesta verosta.
 • Myös pienet viinintuottajat (enintään 1 000 hl vuodessa) voivat saada alennuksen tai vapautuksen.
 • Kotitekoisista tuotteista, joita ei ole valmistettu kaupalliseen tarkoitukseen, valmisteveroa on maksettava ainoastaan väkevistä alkoholijuomista.
 • Alennettuja valmisteverokantoja voidaan soveltaa viiniin ja käymällä valmistettuihin juomiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 tilavuusprosenttia.

Energiatuotteet ja sähkö

Energiatuotteita ja sähköä verotetaan, kun niitä käytetään

 • moottoripolttoaineena
 • lämmityspolttoaineena.

Energiatuotteet, joita käytetään raaka-aineena tai kemiallisessa pelkistyksessä tai elektrolyyttisissä tai metallurgisissa prosesseissa, eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan, joten EU-maat voivat päättää, kannetaanko niistä veroa.

Tärkeimmät verotettavat tuotteet ovat

 • kivennäisöljyt
 • kiinteät polttoaineet: hiili, koksi, ruskohiili
 • maakaasu
 • sähkö
 • alkoholit, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmityspolttoaineena tai moottoripolttoaineena
 • eläin- tai kasviöljyt, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmityspolttoaineena tai moottoripolttoaineena

Alennetut verokannat ja poikkeukset

Pakolliset verovapautukset

 • energiatuotteet ja sähkö, joita käytetään sähkön tuottamiseen (niitä voidaan kuitenkin verottaa ympäristösyistä)
 • energiatuotteet, jotka toimitetaan käytettäviksi moottoripolttoaineena muussa ilmailussa kuin yksityisessä huvi-ilmailussa
 • energiatuotteet, jotka toimitetaan käytettäviksi moottoripolttoaineena muilla kuin huvialuksilla harjoitettavassa vesiliikenteessä EU:n vesillä.

Vapaaehtoiset verovapautukset tai EU:n vähimmäisverotasoja alhaisemmat veronalennukset:

 • "vihreä" sähkö
 • erittäin tehokkaasta lämmön ja sähkön yhteistuotannosta saatava sähkö
 • lämmön ja sähkön yhteistuotannossa käytettävät energiatuotteet
 • energiatuotteet, joita käytetään moottoripolttoaineena sisävesiväylien alusliikenteessä
 • kotitalouksien kuluttama sähkö, maakaasu, hiili ja kiinteät polttoaineet.
 • energiaintensiivinen liiketoiminta (tietyin edellytyksin)
 • biopolttoaineet (tietyin edellytyksin).

EU:n vähimmäisverotasoja korkeammat, vapaaehtoisesti eriytetyt verokannat:

 • julkinen liikenne
 • ambulanssit
 • kaasuöljyn kaupallinen käyttö (suuret kuorma-autot)
 • eriyttäminen energiatuotteen määrän ja laadun (esim. polttoaineen rikkipitoisuuden) perusteella.

EU-säännöissä määritetään energiatuotteiden valmisteveron vähimmäistasot. Ks. täydellinen luettelo energiatuotteidenpdfEnglish valmisteverokannoista EU:ssa.

Tupakkatuotteet

Tupakan valmisteverojafrançaisDeutschEnglish koskevassa EU-lainsäädännössä säädetään seuraavista veronalaisista tuoteluokista:

 • savukkeet
 • sikarit
 • pikkusikarit
 • piippu- ja savuketupakka (esimerkiksi savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka).

EU-lainsäädännössä säädetään verotuksen periaatteista ja vahvistetaan sovellettavat vähimmäisverokannat.

Ks. täydellinen luettelo tupakkatuotteidenpdfEnglish valmisteverokannoista EU:ssa.

 

Muut poikkeukset

Valmisteveron alaiset tuotteet on yleensä vapautettu valmisteverosta, kun ne tulevat seuraavien tahojen käyttöön:

 • diplomaatti- tai konsulikunta
 • Naton jäsenmaan asevoimat
 • kansainväliset järjestöt.

Kun valmisteveron alaisia tuotteita toimitetaan edellä mainittuun käyttöön, ne on varustettava vapautustodistuksella.

EU-maat voivat myös vapauttaa tuotteen valmisteverosta, kun se myydään:

 • verovapaassa myymälässä ja kuljetetaan matkustajan henkilökohtaisissa matkatavaroissa EU:n ulkopuoliseen maahan tai EU:n alueella kohteeseen, joka on vapautettu valmisteverosta
 • lentokoneessa tai laivalla sellaisen matkan aikana, jonka lähtö- tai kohdemaa ei kuulu EU:hun tai on EU:n alueella mutta vapautettu valmisteverosta.
Valmisteveron maksaja ja maksuajankohta
 

Myynti muille liiketoiminnan harjoittajille

Maksettavat valmisteverot

On merkittävää erottaa toisistaan hetki, jolloin tuotteesta tulee valmisteveron alainen, ja hetki, jolloin valmistevero on maksettava.

Useimmat tuotteet ovat valmisteveron alaisia heti, kun ne on valmistettu tai tuotu EU:hun.

Vero ei kuitenkaan tule maksuun ennen kuin tuote on luovutettu kulutukseen. Tämä tarkoittaa hetkeä, jolloin tuotteet eivät enää ole väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä. On myös huomattava, että valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen ja säilyttäminen ilman valmisteveroa edellyttää kyseisen maanfrançaisDeutschEnglish myöntämää erityislupaa.

Jos valmisteveron alainen tuote häviää tai katoaa odottamattomasta syystä tai luonnonkatastrofin vuoksi ennen kuin se on luovutettu kulutukseen, ei valmisteveroa tarvitse maksaa.

Kuka maksaa valmisteveron?

Valmisteveron maksaa

 • henkilö tai yritys, joka on valtuutettu varastonpitäjä siellä, missä valmisteveron alaisia tuotteita valmistetaan, jalostetaan, varastoidaan tai josta niitä lähetetään tai otetaan vastaan
 • kuka tahansa muu henkilö (esim. lähettäjä, vastaanottaja, kuljettaja tai muu taho, joka on antanut siirrosta annettavan vakuuden), joka aiheutti valmisteveron alaisen tuotteen siirtymisen pois väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmästä
 • henkilö, joka ilmoittaa tuonnista, jos tuote tuodaan maahan eikä sitä välittömästi aseteta väliaikaisen verottomuuden järjestelmään.

Tavaroiden kuljettaminen toiseen EU-maahan maksamatta veroa

Jos myyjä haluaa viedä tuotteita mutta samalla säilyttää niiden vapautuksen valmisteverosta (valmisteveron maksaa sen sijaan kohdemaassa oleva ostaja kohdemaan verokannan mukaan), sen on noudatettava seuraavassa esitettyjä sääntöjä.

Sääntö 1 – Kuljetukseen liittyvien riskien vakuus

EU-maa, josta tavarat lähetetään, vaatii, että niillä on koko EU:n alueella voimassa oleva vakuus kuljetukseen liittyviä riskejä vastaan.

Vakuuden voi antaa myyjä (varastonpitäjä tai rekisteröity lähettäjä), kuljettaja tai ostaja – tai usea niistä.

EU-maa, josta tavarat lähetetään, voi olla vaatimatta tätä vakuutta, jos kuljetus tapahtuu sen rajojen sisällä.

Vakuutta ei myöskään tarvita energiatuotteiden siirrossa EU:ssa, jos siirto tapahtuu meritse tai kiinteässä putkijohdossa ja jos asianomaiset EU-maat ovat siitä yksimielisiä.

Sääntö 2 – Sähköinen hallinnollinen asiakirja (e-AD)

Vakuuden lisäksi on toimitettava myös sähköinen hallinnollinen asiakirja (e-AD) valmisteverosta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmän (EMCS)françaisDeutschEnglish kautta.

Viranomainen

 • tarkistaa e-AD:n tietojen pätevyyden (esim. myyjän ja ostajan valmisteveroluvan numeron) ja antaa niille viitekoodin
 • toimittaa e-AD:n eteenpäin viranomaiselle siinä EU-maassa, jossa ostaja on (ja tämän maan viranomainen toimittaa e-AD:n ostajalle).

Ennen kuljetuksen alkamista e-AD on tulostettava hallinnollisine viitekoodeineen ja annettava kuljetusyritykselle.

E-AD:n voi peruuttaa milloin tahansa ennen kuljetuksen alkamista. Kuljetuksen aikana määränpään voi muuttaa EMCS-järjestelmän kautta.

Jos EMCS-järjestelmään ei ole pääsyä, tavarat voi kuitenkin kuljettaa ilman valmisteveroa sillä edellytyksellä, että

 • niiden mukana on paperille laadittu asiakirja, jossa on samat tiedot kuin e-AD:ssa
 • asiasta ilmoitetaan sen maan viranomaisille, josta tavarat lähetetään. Joissakin maissa edellytetään, että tavaroille on etukäteen myönnetty lupa lähteä.

Sääntö 3 – Tavaroiden vastaanotto

Ostajan on viiden työpäivän kuluessa vahvistettava tavaroiden vastaanotto EMCS-järjestelmässä. Sen jälkeen

 • sen EU-maan, johon tavarat toimitettiin, vastuuviranomainen tarkistaa vahvistuksen pätevyyden
 • se rekisteröi vastaanottoraportin ja toimittaa raportin sen maan viranomaiselle, josta tavarat on lähetetty (ja tämä viranomainen toimittaa sen myyjälle).

Sen jälkeen, kun myyjä on saanut tämän raportin, se voi pyytää vakuuden vapauttamista.

Jos myyjä noudattaa näitä kolmea sääntöä, sen ei tarvitse maksaa valmisteveroa viemistään tavaroista.

Vastaanottoraporttiin merkityn määrän kanssa on oltava tarkkana. Se ilmaisee vahvistetun määrän, josta valmisteveroa ei tarvitse maksaa.

Jos tuotteita katoaa tai vahingoittuu kuljetuksen aikana, vastaanotettun ja vahvistetun määrän voi muuttaa asiakirjoihin. Sen maan viranomaisten, jossa tuotteiden katoaminen tai vahingoittuminen havaittiin, on vahvistettava asia.

Tarkista liikekumppanin valmisteveronumero

Valmisteveron vahvistusjärjestelmästä (SEED) voi helposti tarkistaa, onko liikekumppanin valmisteveronumero voimassa.

Jos liikekumppanin valmisteveronumero on voimassa, SEED-järjestelmässä näkyy luettelo tuotteista, joiden kauppaan se on valtuutettu.

Yksityisasiakkaille myynti

Jos valmisteveron alaisia tavaroita myydään suoraan yksityisille asiakkaille ja myynti tapahtuu omassa maassa, on valmisteveroa maksettava oman maan verokannan mukaan.

Yksityishenkilöillä ei ole osto- eikä tuontirajoituksia EU-maiden välillä matkustettaessa, jos tavarat on tarkoitettu omaan käyttöön eivätkä jälleenmyyntiin, lukuun ottamatta uusia ajoneuvoja. Verot ( arvonlisä-DeutschfrançaisEnglish ja valmisteverotDeutschfrançaisEnglish ) sisältyvät tuotteesta ostomaassa maksettuun hintaan, eikä siitä tarvitse muissa EU-maissa maksaa lisää veroja.

Tupakka ja alkoholi

Tiettyihin valmisteveron alaisiin tuotteisiin, kuten alkoholijuomiin ja tupakkatuotteisiin, sovelletaan kuitenkin erityissääntöjä. Jos yksityishenkilö ostaa tällaisia tuotteita yhdessä EU-maassa ja vie ne toiseen EU-maahan, valmisteveroa ei tarvitse maksaa kohdemaassa edellyttäen, että

 • tuotteet on tarkoitettu kyseisen henkilön omaan käyttöön ja
 • kyseinen henkilö kuljettaa tuotteet itse.

Sen määrittämiseksi, onko tuotteet tarkoitettu omaan käyttöön, EU-maiden on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tuotteiden määrän. EU-maat voivat asettaa ohjetasot, joiden mukaan määritetään, onko tavarat tarkoitettu yksityishenkilön omaan käyttöön. Ohjetasojen vähimmäismäärät ovat seuraavat:

a) Tupakkatuotteet

 • savukkeet: 800 kappaletta
 • pikkusikarit (sikarit, joiden enimmäispaino on 3 grammaa kappaleelta): 400 kappaletta
 • sikarit: 200 kappaletta
 • piippu- ja savuketupakka: 1,0 kilogrammaa

b) Alkoholijuomat

 • väkevät alkoholijuomat: 10 litraa
 • väkevöidyt viinit: 20 litraa
 • viinit: 90 litraa (mukaan luettuna enintään 60 litraa kuohuviiniä)
 • olut: 110 litraa

EU-maat voivat rajoittaa sellaisista EU-maista tuotujen savukkeiden määrää, jotka eivät vielä sovella savukkeisiin vähimmäisvalmisteveroja. Määrällinen rajoitus on vähintään 300 savuketta.

Tällä hetkellä Irlanti, Italia, Itävalta, Kroatia, Ruotsi, Saksa, Slovenia ja Tanska soveltavat tätä vähimmäisrajoitusta Bulgariasta, Kroatiasta, Latviasta, Liettuasta, Romaniasta ja Unkarista tuleviin matkustajiin.

Internet- ja etämyynti

Jos valmisteveron alaisia tavaroita myydään yksityisasiakkaille internetinkautta, on valmistevero maksettava asiakkaan asuinmaahan ja sen verokantojen mukaisesti.

Useimmissa EU-maissa yrityksen on nimettävä veroedustaja, joka huolehtii veronmaksusta sen puolesta. Järjestelyn on oltava kyseisen maan viranomaistenfrançaisDeutschEnglish hyväksymä.

Ennen tavaroiden toimittamista myyjän on:

 • tehtävä ilmoitus toimituksen kohdemaan viranomaiselle
 • annettava takuu siitä, että valmisteverot maksetaan.

Valmisteveron takaisinmaksu

Jos myydyistä tavaroista on jo maksettu valmistevero myyjän kotimaassa, maksetun veron voi saada takaisin, jotta vältytään kaksinkertaiselta maksulta. Sitä varten on:

 • ilmoitettava kotimaan viranomaisille tavaroiden toimittamisesta pois maasta (samoin on ilmoitettava kohdemaan viranomaisille)
 • todistettava, että tavaroista on kohdemaassa maksettu valmistevero.

Tupakkatuotteet

Tupakkatuotteiden verkkokauppaan voidaan joissakin EU-maissa soveltaa seuraavia vaatimuksia:

 • on käytettävä kohdemaan veromerkkejä tai vastaavia veromerkintöjä osoittamaan, että valmistevero on maksettu kyseisessä maassa
 • terveysvaroitusten on oltava kohdemaan kielellä tai kielillä
 • myyjän on oltava rekisteröitynyt sekä omaan sijoittautumismaahansa että kuluttajan asuinmaahan.

EU-maat voivat kieltää tupakkatuotteiden maiden rajojen yli tapahtuvan etämyynnin kuluttajille.

Lisätietoa

Julkiset kuulemismenettelyt

 • Julkinen kuuleminen: Valmistettuun tupakkaan sovellettava valmistevero ja uusien tuotteiden mahdollinen verotus English

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua. Vastaamista helpottaa ja nopeuttaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

KylläEn

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.