Cesta

Aktualizováno : 06/10/2015

work

Sociální zabezpečení v zahraničí

V které zemi jste pojištěni, bude záležet na dvou faktorech:

 • na vaší pracovní situaci (zda jste zaměstnáni, pracujete jako OSVČ, byli jste do zahraničí vysláni svým zaměstnavatelem, pravidelně dojíždíte za prací do zahraničí a vracíte se zpět domovské země apod.)
 • na tom, v které zemi máte bydliště – tedy nikoli na vaší státní příslušnosti.

Zemi, v níž budete pojištěni, si pravděpodobně nebudete moci zvolit sami.

Pokud v zahraničí pracujete nebo tam žijete, bude se na vás vztahovat systém sociálního pojištění buď vaší domovské, nebo hostitelské země. V každém případě si budete muset před odjezdem do zahraničí vyřídit určité formality, abyste měli jistotu, že se neocitnete bez pojištění.

Doporučujeme vám seznámit se s tím, jak systém sociálního zabezpečení v hostitelské zemi funguje. Ušetří vám to nepříjemná překvapení.

Co dělat, když...

Žijete a pracujete v zahraničí?

Pokud pracujete v zahraničí v některé ze zemí EU – ať již jako zaměstnanec nebo OSVČ (tzv. migrující pracovník) – měli byste se zaregistrovat do systému sociálního zabezpečení hostitelské země.

Spolu s vámi vyživovanými osobami budete spadat do tamějšího systému sociální zabezpečení. Váš nárok na dávky (nemocenská, rodičovské dávky, dávky v nezaměstnanosti, důchod, dávky v případě pracovního úrazu či nemoci, předčasného odchodu do důchodu či úmrtí) bude stanoven místními právními předpisy.

Kdy mi vzniká na dávky nárok?

V mnoha zemích se nárok na dávky odvíjí od doby, po jakou odvádíte příspěvky do tamějšího systému sociálního zabezpečení.

Země, kde o dávky zažádáte, však musí zohlednit, jak dlouho jste pracovali a kolik jste na příspěvcích odvedli nejen do tamějšího systému, ale i v ostatních zemích EU.

Pokud toto hostitelská země neučiní, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Typická situace

Započítává se vám veškerá odpracovaná doba v EU

Ania pracovala 6 let v Polsku a poté se přestěhovala do Německa, kde pracovala po dobu 2 let.

Po vážné autonehodě zůstala na invalidním vozíku. Zažádala si tedy o invalidní důchod, a to jak v Polsku, tak Německu.

Německé úřady její žádost zamítly s tím, že v Německu pracovala méně než 5 let (což je podle německého systému minimální doba pro vznik nároku na invalidní důchod).

Do odpracovaných let však měly započítat celkovou dobu, po kterou Ania pracovala, tedy i 6 let v Polsku. To by vydalo na 8 let, tedy o několik let více než požadované minimum.

Ania proto měla nárok na invalidní důchod jak v Německu, tak v Polsku. Každá země by jí pak měla vyplatit poměrný podíl odpovídající době, kterou v dané zemi odpracovala.

Jste pracovně vysláni do zahraničí na kratší dobu (tj. méně než 2 roky)?

Jako občané EU můžete dočasně pracovat v kterékoli zemi Unie a spadat přitom nadále do systému sociálního zabezpečení domovské země (tj. země, kde obvykle vykonáváte výdělečnou činnost). V tomto případě bude považováni za vyslaného pracovníka.

Informace o tom, jak zůstat pojištěni v systému sociálního zabezpečení vaší země při vyslání do zahraničí.

Budete-li pracovně vysláni na nějakou dobu do jiného státu EU – ať již jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečná činná – nebude to mít vůbec žádný vliv na vaše práva sociálního či zdravotního zabezpečení, ani na práva vašich rodinných příslušníků (např. úhrada nákladů na zdravotní péči, rodinné dávky, nárok na invalidní či starobní důchod apod.).

Stěhujete se do zahraničí na celou dobu vašeho pracovního vyslání?

 • Vyžádejte si od své zdravotní pojišťovny doma formulář S1 ( dříve formulář E 106).

  Ten vás a vaše rodinné příslušníky opravňuje k čerpání zdravotní péče během pobytu v zahraničí.

 • Formulář S1 je třeba odevzdat zdravotní pojišťovně v hostitelské zemi bezprostředně po příjezdu.

Budete do zahraničí dojíždět vždy pouze na kratší dobu?

Pak vám bude stačit evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Můžete ho získat od své zdravotní pojišťovny nebo úřadu sociálního zabezpečení v domovské zemi.

Utrpěli jste pracovní úraz?

V případě pracovního úrazu máte nárok na:

 • lékařskou péči – v hostitelské zemi
 • náhradu příjmu po dobu pracovní neschopnosti – z domovské země.

Jste služebně vysláni do zahraničí jako státní zaměstnanec?

Pokud jste jako státní zaměstnanec vysláni do jiné země EU (na velvyslanectví, konzulát nebo jiný úřad v zahraničí), budete stále spadat do systému sociálního zabezpečení v domovské zemi.

To znamená, že váš nárok na dávky (nemocenská, rodičovské dávky, důchod, dávky v případě pracovního úrazu či nemoci, předčasného odchodu do důchodu či úmrtí) bude stanoven právními předpisy vaší domovské země.

Pokud během vyslání do zahraničí o práci přijdete, uplatní se jiná pravidla.

Žijete v jedné zemi, pracujete v druhé? (přeshraniční pracovníci)

Jste-li přeshraniční pracovník, ať již v zaměstnaneckém poměru nebo OSVČ, vztahují se na vás tato pravidla:

 • Odvádíte příspěvky do systému země EU, kde pracujete, a jste v tomto systému také pojištěni.
 • Na lékařské ošetření však máte nárok i v zemi, ve které bydlíte.
 • V případě ztráty zaměstnání byste měli zažádat o dávky v zemi, kde bydlíte.

Zvláštní pravidla platí pro zdravotní péči a dávky v nezaměstnanosti. Snažte se získat co nejvíce informací o tom, jaký vliv bude mít vaše pracovní situace na vaše důchodová práva a rodinné dávky.

Typická situace

Příspěvky na sociální zabezpečení platíte pouze v zemi, kde pracujete

Gábor dříve bydlel v Maďarsku a za prací dojížděl do Rakouska. V té době odváděl příspěvky do rakouského systému sociálního zabezpečení. Maďarské úřady však nyní tvrdí, že si měl sociální a zdravotní pojištění platit i v Maďarsku.

Přeshraniční pracovníci v EU spadají vždy jen do jednoho systému sociálního zabezpečení, a to v zemi, kde pracují. Požadavek maďarských úřadů byl proto neoprávněný.

Pracujete v několika zemích?

Pokud pracujete ve více než jedné zemi EU, z čehož většinu času (alespoň 25 %) v zemi, kde máte trvalé bydliště, budou se na vás vztahovat zákony země bydliště.

Zvláštní případy

Pokud...

Země, do jejíhož systému sociálního zabezpečení spadáte

pracujete v zemi bydliště méně než 25 % času

země, kde má váš zaměstnavatel sídlo nebo kde sídlí vaše firma

pracujete v zemi bydliště méně než 25 % času pro dva zaměstnavatele, kteří mají každý sídlo v jiné zemi – jeden v zemi vašeho bydliště a jeden mimo zemi vašeho bydliště

země, která není zemí vašeho bydliště, v níž má zaměstnavatel sídlo nebo místo podnikání

pracujete v zemi bydliště méně než 25 % času pro dva zaměstnavatele, kteří nemají sídlo v zemi vašeho bydliště

země bydliště

jste osoba samostatně výdělečně činná a v zemi svého bydliště trávíte méně než podstatnou část své pracovní doby

země, v níž se nachází střed zájmu nachází vašich činností

jste zaměstnáni v jedné zemi a v jiné pracujete jako OSVČ

země, kde jste zaměstnáni

Hledáte práci?

Pobíráte dávky v nezaměstnanosti?

Pokud pobíráte dávky v nezaměstnanosti od státu EU, ve kterém jste se stali nezaměstnanými, odchod do zahraničí za účelem hledání práce nebude mít na vaše práva nebo práva vašich rodinných příslušníků žádný vliv (tj. zdravotní pojištění, rodinné dávky, invalidní nebo starobní důchod atd.).

Chcete-li mít jistotu, že budete vy i vaše rodina zdravotně pojištěni během přechodného pobytu v zahraničí, nechte si vystavit evropský průkaz zdravotního pojištění a vezměte si ho s sebou.

Jakmile si práci najdete, budou se na vás vztahovat jiné předpisy o sociálním zabezpečení.

Zjistěte si, jaká platí pravidla ve vaší zemi

Nepobíráte dávky v nezaměstnanosti?

Pokud nepobíráte dávky od státu EU, ve kterém jste se stali nezaměstnanými, a přestěhujete se do jiného státu EU za účelem hledání práce, je na rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, aby určili, ve kterém systému sociálního zabezpečení budete pojištěni (zdravotní pojištění, rodinné dávky atd.).

Správa sociálního zabezpečení to určí na základě několika kritérií, například:

 • délka vašeho pobytu
 • váš rodinný stav a rodinné vazby
 • situace týkající se bydlení
 • místo poslední výdělečné či neziskové činnosti
 • typ výdělečné činnosti
 • místo, kde jste daňovým rezidentem.

Země odpovědná za vaše sociální zabezpečení může váš nárok na dávky odvíjet od toho, po jakou dobu jste v minulosti do systému přispívali. Bude však muset zohlednit, jak dlouho jste pracovali a kolik jste na příspěvcích odvedli nejen v dané zemi, ale i v ostatních zemích EU.

Pokud toto hostitelská země neučiní, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Pokud se v jiné zemi EU usadíte jakožto uchazeč o zaměstnání, máte právo v dané zemi pobývat za účelem hledání práce po dobu až 6 měsíců nebo déle, pokud můžete prokázat, že i nadále hledáte zaměstnání a máte reálnou šanci ho najít.

Proto doporučujeme si uschovat kopie:

 • žádostí o zaměstnání
 • pozvánek na pracovní pohovor
 • odpovědí na žádost o zaměstnání apod.

Legislativa EU neukládá hostitelské zemi povinnost vyplácet dávky k pokrytí základních potřeb nebo jiný druh sociální pomoci uchazeči o zaměstnání, který v dané zemi hledá práci poprvé.

Typická situace

Zjistěte si, zda máte při hledání práce v hostitelské zemi nárok pobírat podporu

Helmut požádal německé úřady, aby mu převedly dávky v nezaměstnanosti z Německa, odkud pochází, do Belgie. Poté, co mu skončila platnost formuláře U2 ( dříve formulář E 303), Helmut se rozhodl, že v Belgii zůstane, a požádal místní úřady o dávky v nezaměstnanosti.

Jeho žádost však byla zamítnuta. Podle belgických zákonů nemá Helmut v Belgii na dávky v nezaměstnanosti nárok, protože v této zemi nikdy nepracoval.

Pokud v jiné zemi EU hledáte práci poprvé, tzn. že jste tam ještě nepracovali, není vám právními předpisy EU automaticky zajištěn nárok na dávky (nebo jiný typ podpory). Nicméně je možné, že na podobnou podporu máte nárok podle zákonů dané země. Proto byste se měli o svých právech informovat u místních úřadů.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  Země vašeho bydliště je ta, kde obvykle pobýváte nebo kde se nachází střed vašeho zájmu.

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

  Retour au texte en cours.

  nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

  Retour au texte en cours.

  V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

  Retour au texte en cours.