Cesta

Aktualizováno : 22/09/2014

work

Sociální zabezpečení v zahraničí

V které zemi jste pojištěni, bude záležet na 2 faktorech:

 • na vaší pracovní situaci (zda jste zaměstnáni, pracujete jako OSVČ, byli jste do zahraničí vysláni svým zaměstnavatelem, pravidelně dojíždíte za prací do zahraničí a vracíte se zpět domovské země apod.)
 • na tom, v které zemi máte bydliště - tedy nikoli na vaší státní příslušnosti.

Zemi, v níž budete pojištěni, si nemůžete zvolit sami.

Pokud v zahraničí pracujete nebo tam žijete, bude se na vás vztahovat systém sociálního pojištění buď vaší domovské, nebo hostitelské země. V každém případě si budete muset před odjezdem do zahraničí vyřídit určité formality, abyste si byli jistí, že se neocitnete bez pojištění.

Doporučujeme vám seznámit se s tím, jak systém sociálního zabezpečení v hostitelské zemi funguje. Ušetří vám to nepříjemná překvapení.

Co dělat, když...

...žijete a pracujete v zahraničí

Pokud pracujete v zahraničí v některé z členských zemí EU - ať již jako zaměstnanec nebo OSVČ (tzv. migrující pracovník) - měli byste se zaregistrovat do systému sociálního zabezpečení hostitelské země.

Vy a vámi vyživované osoby tak budete spadat do tamějšího systému sociální zabezpečení. Váš nárok na dávky (nemocenská, rodičovské dávky, dávky v nezaměstnanosti, důchod, dávky v případě pracovního úrazu či nemoci, předčasného odchodu do důchodu či úmrtí) bude stanoven místními právními předpisy.

Kdy mi vzniká na dávky nárok?

V mnoha zemích se nárok na dávky odvíjí od doby, po jakou odvádíte příspěvky do tamějšího systému sociálního zabezpečení.

Země, kde o dávky zažádáte, však musí zohlednit, jak dlouho jste pracovali a odváděli dávky nejen v dané zemi, ale v ostatních členských zemích EU.

Pokud toto hostitelská země neučiní, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Příklad

Započítává se vám veškerá odpracovaná doba v EU

Ana pracovala 6 let v Polsku a poté se přestěhovala do Německa, kde 2 roky pracovala.

Pak měla autonehodu a zůstala na invalidním vozíku. Zažádala si tedy o invalidní důchod, a to jak v Polsku, tak Německu.

Německé úřady její žádost zamítly s tím, že v Německu pracovala méně než 5 let (což je podle německého systému minimální doba pro vznik nároku na invalidní důchod).

Do odpracovaných let však měly započítat celkovou dobu, po kterou Ana pracovala, tedy i 6 let v Polsku. To by vydalo na 8 let, tedy o několik let více než požadované minimum.

Ana proto měla nárok na invalidní důchod jak v Německu, tak v Polsku. Každá země by jí pak měla vyplatit poměrný podíl odpovídající době, kterou v dané zemi odpracovala.

Jste pracovně vysláni do zahraničí na kratší dobu (tj. méně než 2 roky)?

Jako občané EU můžete dočasně pracovat v kterékoli zemi Unie a spadat přitom nadále do systému sociálního zabezpečení domovské země (tj. země, kde obvykle vykonáváte výdělečnou činnost).

Budete-li pracovně vysláni na nějakou dobu do jiné členské země EU - ať již jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečná činná - nebude to mít vůbec žádný vliv na vaše práva sociálního či zdravotního zabezpečení, ani na práva vašich rodinných příslušníků (např. úhrada nákladů na zdravotní péči, rodinné dávky, nárok na invalidní či starobní důchod apod.).

Stěhujete se do zahraničí na celou dobu vašeho pracovního vyslání?

 • Vyžádejte si od své zdravotní pojišťovny doma formulář S1 (dříve formulář E 106).

  Ten vás a vaše rodinné příslušníky opravňuje k čerpání zdravotní péče během pobytu v zahraničí.

 • Formulář S1 je třeba odevzdat zdravotní pojišťovně v hostitelské zemi bezprostředně po příjezdu.

Budete do zahraničí dojíždět vždy pouze na kratší dobu?

Pak vám bude stačit evropský průkaz zdravotního pojištění. Můžete ho získat od své zdravotní pojišťovny nebo úřadu sociálního zabezpečení v domovské zemi.

Utrpěli jste pracovní úraz?

V případě pracovního úrazu máte nárok na:

 • lékařskou péči - v hostitelské zemi
 • náhradu příjmu po dobu pracovní neschopnosti - z domovské země.

Jste služebně vysláni do zahraničí jako státní zaměstnanec?

Pokud jste jako státní zaměstnanec vysláni do jiné země EU (na velvyslanectví, konzulát nebo jiný úřad v zahraničí), budete stále spadat do systému sociálního zabezpečení v domovské zemi.

To znamená, že váš nárok na dávky (nemocenská, rodičovské dávky, důchod, dávky v případě pracovního úrazu či nemoci, předčasného odchodu do důchodu či úmrtí) bude stanoven právními předpisy vaší domovské země.

Pokud během vyslání do zahraničí o práci přijdete, uplatní se jiná pravidla.

Žijete v jedné zemi, pracujete v druhé? (přeshraniční pracovníci)

Jste-li přeshraniční pracovník, ať již v zaměstnaneckém poměru nebo OSVČ, vztahují se na vás tato pravidla:

 • Odvádíte příspěvky na sociální zabezpečení a spadáte do sociálního systému té členské země EU, kde pracujete.
 • Na zdravotní péči však máte nárok i v zemi, ve které bydlíte.
 • V případě ztráty zaměstnání byste měli zažádat o dávky v nezaměstnanosti v zemi, kde bydlíte.

Jelikož je tato situace složitější, existují pro každou oblast (zdravotní péči, dávky v nezaměstnanosti, důchody, rodičovské dávky atd.) samostatná pravidla.

Příklad

Příspěvky na sociální zabezpečení platíte pouze v zemi, kde pracujete

Gábor dříve bydlel v Maďarsku a za prací dojížděl do Rakouska. V té době odváděl příspěvky do rakouského systému sociálního zabezpečení. Maďarské úřady však nyní tvrdí, že si měl sociální a zdravotní pojištění platit i v Maďarsku.

Přeshraniční pracovníci v EU spadají vždy jen do jednoho systému sociálního zabezpečení, a to v zemi, kde pracují. Požadavek maďarských úřadů byl proto nesprávný.

Pracujete v několika zemích?

Pokud pracujete ve více než jedné zemi EU, z čehož většinu času (alespoň 25 %) trávíte v zemi, kde máte trvalé bydliště, budou se na vás vztahovat zákony země bydliště.

Zvláštní případy

Pokud...

Země, do jejíhož systému sociálního zabezpečení spadáte

...trávíte v zemi bydliště méně než 25 % pracovní doby

země, kde má váš zaměstnavatel sídlo nebo kde sídlí vaše firma

...máte několik zaměstnavatelů, jejichž sídla se nacházejí v různých zemích

země bydliště

...jste osoba samostatně výdělečně činná a v zemi svého bydliště trávíte méně než podstatnou část své pracovní doby

země, kde trávíte většinu své pracovní doby

...jste zaměstnáni v jedné zemi a v jiné pracujete jako OSVČ

země, kde jste zaměstnáni

Hledáte práci?

Pobíráte dávky v nezaměstnanosti?

Pokud pobíráte dávky v nezaměstnanosti od státu EU, ve kterém jste se stali nezaměstnanými, odchod do zahraničí za účelem hledání práce nebude mít na vaše práva nebo práva vašich rodinných příslušníků žádný vliv (zdravotní pojištění, rodinné dávky, invalidní nebo starobní důchod atd.).

Chcete-li si být jisti, že budete vy i vaše rodina zdravotně pojištěni během přechodného pobytu v zahraničí, nechte si vystavit evropský průkaz zdravotního pojištění a vezměte si ho s sebou.

Jakmile si práci najdete, budou se na vás vztahovat jiné předpisy o sociálním zabezpečení.

Zjistěte si, jaká platí pravidla ve vaší zemi

Nepobíráte dávky v nezaměstnanosti?

Pokud nepobíráte dávky v nezaměstnanosti a chcete si najít práci v některé ze zemí EU, budete mít nárok na pojistné krytí ze sociálního zabezpečení (zdravotní pojištění, rodinné dávky atd.) v zemi svého bydliště.

Správa sociálního zabezpečení určí zemi vašeho bydliště podle několika kritérií, například:

 • délka vašeho pobytu
 • váš rodinný stav a rodinné vazby
 • situace týkající se bydlení
 • místo výdělečné či neziskové činnosti
 • typ výdělečné činnosti
 • místo, kde jste daňovým rezidentem.

I když nemáte dostatečné peněžní prostředky pro zajištění svých základní potřeb ani potřeb vaší rodiny, nemůže vás nikdo nutit opustit hostitelskou zemi, pokud můžete prokázat, že i nadále hledáte zaměstnání a máte reálnou šanci ho najít.

Proto doporučujeme si uschovat kopie:

 • žádostí o zaměstnání
 • pozvánek na pracovní pohovor
 • odpovědí na žádost o zaměstnání apod.

Legislativa EU neukládá hostitelské zemi povinnost vyplácet dávky k pokrytí základních potřeb nebo jiný druh sociální pomoci uchazeči o zaměstnání, který v dané zemi hledá práci poprvé.

Příklad

Zjistěte si, zda máte při hledání práce v hostitelské zemi nárok pobírat podporu

Björn požádal německé úřady, aby mu převedly dávky v nezaměstnanosti z Německa, odkud pochází, do Belgie. Poté, co mu skončila platnost formuláře U2 (dříve formulář E 303), Björn se rozhodl, že v Belgii zůstane, a požádal místní úřady o dávky v nezaměstnanosti.

Jeho žádost však byla zamítnuta. Podle belgických zákonů nemá Björn v Belgii na dávky v nezaměstnanosti nárok, protože v této zemi nikdy nepracoval.

Pokud v jiné zemi EU hledáte práci poprvé, tzn. že jste tam ještě nepracovali, není vám právními předpisy EU automaticky zajištěn nárok na dávky v nezaměstnanosti (nebo jiný typ podpory). Nicméně je možné, že na podobnou podporu máte nárok podle zákonů dané země. Proto byste se měli o svých právech informovat u místních úřadů.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

Země vašeho bydliště je ta, kde obvykle pobýváte nebo kde se nachází střed vašeho zájmu.

Retour au texte en cours.

V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Retour au texte en cours.

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska

Retour au texte en cours.

V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Retour au texte en cours.

V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Retour au texte en cours.

V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Retour au texte en cours.

V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Retour au texte en cours.

V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Retour au texte en cours.

V tomto případě je zahrnuto nejen 28 členských států EU, ale i Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Retour au texte en cours.