Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
 
	Podijeli na Twitteru
 
	Podijeli na google+
 
	Podijeli na linkedIn
 
  Adresa e-pošte

Porezi – FAQ

Ažurirano : 28/02/2014

Porez na dohodak u inozemstvu

Često postavljana pitanja – Porezi na dohodak u inozemstvu

 • Ponudili su mi posao na godinu dana u drugoj državi EU-a. Hoću li tamo morati plaćati porez na plaću?

  DA — najvjerojatnije. Ako boravite u nekoj državi više od 6 mjeseci u godini, ta će vas država u pravilu smatrati poreznim rezidentom. To znači da će ta država oporezivati dohodak koji zaradite dok tamo radite i imat će pravo oporezivati i vaš svjetski dohodak. Trebali biste saznati hoće li vas u vašoj novoj državi smatrati poreznim rezidentom te koje su primjenjive stope i porezni odbici. Trebali biste također provjeriti hoće li se plaća koju tamo zaradite oporezivati u vašoj matičnoj državi i koje su olakšice, ako ih ima, predviđene u ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između te 2 države.

 • Ponudili su mi posao u Belgiji, a ja ću nastaviti živjeti u Francuskoj i svaki dan putovati na posao. Gdje ću plaćati porez?

  Kao radnik koji putuje na posao preko granice u pravilu ćete porez na plaću plaćati u Belgiji u kojoj će vam belgijske porezne vlasti vjerojatno oduzimati predviđeni iznos od plaće. Međutim, kao porezni rezident u Francuskoj morate tamo prijaviti i platiti porez na svjetski dohodak, uključujući na belgijsku plaću. Obično se porez plaćen u Belgiji uzima u obzir prilikom utvrđivanja poreza koji dugujete u Francuskoj radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja.

  Pogledajte bilateralni porezni ugovor između Francuske i Belgije kako biste saznali primjenjuje li se na vas status "pograničnog radnika". Ako se primjenjuje, možda će vas oporezivati samo u Francuskoj. Pogledajte i najnoviji protokol između Francuske i Belgije o osobama koje putuju na posao preko granice (ili pograničnim radnicima).

  Za objašnjenje u vezi s vašim statusom možete se obratiti i poreznim tijelima u Belgiji i Francuskoj ili prekograničnom partnerstvu europskih službi za zapošljavanje u svojoj regiji.

 • Ja sam prekogranični radnik. Mogu li u državi u kojoj živim i u kojoj me smatraju poreznim rezidentom zatražiti poreznu olakšicu za doprinos koji plaćam za mirovinski fond u državi u kojoj radim ?

  OVISI. Ako zarađujete dohodak u jednoj državi, ta će vam država vjerojatno morati dati sve porezne olakšice na dohodak koje su dostupne rezidentima te države. To bi uključivalo i olakšicu za doprinose u mirovinske fondove, ako je ona dostupna rezidentima, bez obzira na to gdje se nalazi mirovinski fond.

  Ako koristite porezne olakšice za doprinose u mirovinske fondove u državi zaposlenja, nećete imati pravo na takav odbitak u državi u kojoj živite.

  Pravila jednakog postupanja znače da država zaposlenja i država rezidentnosti moraju prema vama postupati jednako kao prema rezidentima/lokalnim zaposlenicima, ali nisu dužne prema vama postupati bolje.

 • Ja sam prekogranični radnik i plaćam porez u državi u kojoj radim. Imam li tamo pravo na porezne olakšice?

  To ovisi o tome imate li neki drugi dohodak iz države u kojoj živite i o pravilima o poreznim odbicima koja se primjenjuju na rezidente države u kojoj radite.

  Raspitajte se u svojem poreznom uredu; europski savjetnik za zapošljavanje također vam može dati osnovne podatke o važnim pravilima.

  Općenito govoreći, većina država EU-a različito oporezuje porezne rezidente i nerezidente.

  Kao prekogranični putnik na posao možda nećete imati pravo na porezne olakšice koje su dostupne lokalnim stanovnicima u državi u kojoj radite ako vi (ili vaš bračni drug u nekim slučajevima) zarađujete dohodak negdje drugdje i stoga se ne smatra, u skladu s pravilima te države, da ste u toj državi zaradili svoj "cijeli ili gotovo cijeli dohodak".

  Međutim, ako zaista cijeli ili gotovo cijeli dohodak zarađujete u državi u kojoj radite, ta vam je država u skladu sa zakonodavstvom EU-a obvezna osigurati iste porezne odbitke kao i svojim rezidentima. To bi moglo značiti da vam daje odbitke za plaćanja izvršena u državi u kojoj obično boravite. Na primjer, ako uplaćujete doprinose u dobrovoljni mirovinskih fond u državi u kojoj živite, vaši doprinosi trebali bi se moći odbiti u državi u kojoj radite - ako država u kojoj radite dopušta porezne odbitke za doprinose uplaćene u takav program u takvoj državi.

  Neke države prekogranične radnike tretiraju kao prividne rezidente u određenim okolnostima, koje se razlikuju od države do države. Ako imate taj status, od države u kojoj radite možete tražiti iste porezne olakšice ili odbitke kao i rezidenti.

  Pažljivo proučite primjenjive uvjete prije nego što se prijavite kao prekogranični radnik. Provjerite i mjerodavnu sudsku praksu za slične situacije.

  Ako primate porezne olakšice i odbitke u državi u kojoj radite, vjerojatno ih nećete primati u državi u kojoj živite.

 • Moj sadašnji poslodavac iz Francuske upućuje me na rad u Nizozemsku. Gdje ću plaćati poreze?

  Vjerojatno ćete ostati porezni rezident Francuske gdje će vam se oporezivati svjetski dohodak ako:

  • rad u inozemstvu traje kraće od 6 mjeseci
  • plaću ne dobivate od ili u ime poslodavca sa sjedištem u Nizozemskoj
  • plaću vam ne isplaćuje ured ili poduzeće u vlasništvu poslodavca u Nizozemskoj.

  Međutim, ako nisu zadovoljena sva 3 uvjeta, možda će vas oporezivati i u Nizozemskoj – barem za prihod koji zaradite dok ste tamo upućeni na rad.

  Ako ostanete u Nizozemskoj duže od 6 mjeseci, vjerojatno ćete se tamo smatrati poreznim rezidentom i tamo će se oporezivati vaš svjetski dohodak. U skladu s većinom poreznih ugovora, "odlučujuća" odredba za rješavanje nejasnih predmeta primjenjuje se kako biste se smatrali rezidentom samo u jednoj državi ako bi vas u protivnom obje države smatrale rezidentom. U skladu s tom odredbom možete biti smatrani poreznim rezidentom u svojoj matičnoj državi iako radite i živite u drugoj državi, ako ste u matičnoj državi zadržali stalno prebivalište i smatra se da su vaše osobne i gospodarske veze s tom državom jače (na primjer, ako su vaš bračni partner i djeca ostali živjeti u vašoj matičnoj državi, a vi ste se svaki vikend vraćali kući).

  Da se Francuska smatra vašom državom rezidentnosti, Nizozemska ne bi imala pravo oporezivati vaš svjetski dohodak već bi mogla oporezivati vaš dohodak od rada u Nizozemskoj.

  Bez obzira na to koja se država smatra vašom državom rezidentnosti, porez na plaću u drugoj državi obično bi se ubrajao prilikom izračuna poreznog dugovanja u državi rezidentnosti. Imajte na umu da većina ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ima drugačija pravila ako je vaš poslodavac javno tijelo.

  Konačan odgovor za sve slučajeve možete naći u mjerodavnom poreznom ugovoru između uključenih država (Francuska i Nizozemska u vašem slučaju) ili se obratite nacionalnim poreznim tijelima.

 • Živim i radim (kao samozaposlena osoba) u državi A i "uputio sam se na rad" u državu B za vrijeme trajanja jednogodišnjeg projekta. Pretpostavljam da ću ostati porezni rezident u državi A ako u toj državi ostanem u sustavu socijalnog osiguranja?

  NIJE NUŽNO TAKO. Zapravo ćete vjerojatno postati porezni rezident u državi B ako tamo provedete više od 6 mjeseci u poreznoj godini.

  Vaš status za porezne svrhe ovisi o nacionalnim zakonima država A i B i o ugovoru o dvostrukom oporezivanju među njima. Međutim, rezidentnost u porezne svrhe u pravilu ćete steći u državi u kojoj radite nakon 6 mjeseci.

  Ovo je samo sažetak najčešćih pravila. Konačan odgovor možete naći umjerodavnom poreznom sporazumu ili se obratite nacionalnim poreznim tijelima ili europskom savjetniku za zapošljavanje.

 • Ove godine bio sam upućen na rad u drugu državu EU-a na četiri mjeseca. Gdje moram platiti porez na dohodak?

  Budući da je rad trajao manje od 6 mjeseci, vjerojatno ćete nastaviti plaćati porez u matičnoj državi članici (državi u kojoj uobičajeno radite). Opće je pravilo da ne biste trebali morati platiti porez na dohodak u državi domaćinu osim ako:

  • vaš poslodavac ima stalnu podružnicu u toj drugoj državi, ili
  • ste upućeni na rad za poslodavca sa sjedištem u toj drugoj državi.

  Čak i ako se ne primijeni niti jedan od navedenih čimbenika, u zakonima države domaćina može svejedno biti propisano da morate platiti porez na plaću koju primate za vrijeme privremenog rada.

  Međutim, ako se to dogodilo, trebali bi moći tražiti povrat od države domaćina, pod uvjetima ugovora o dvostrukom oporezivanju između države domaćina i vaše matične države.

  Imajte na umu da većina ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ima drugačija pravila ako je vaš poslodavac javno tijelo.

  Ovo je samo sažetak najčešćih pravila. Konačan odgovor možete naći umjerodavnom poreznom sporazumu ili se obratite nacionalnim poreznim tijelima ili europskom savjetniku za zapošljavanje.

 • Upućen sam na rad u inozemstvo na godinu dana i od mene traže da platim porez na dohodak u državi domaćinu. Imam li tamo pravo na neke porezne odbitke/olakšice?

  Kada ste u drugoj državi EU-a živjeli duže od godine dana, obično se smatrate poreznim obveznikom u toj državi. To znači da bi u toj državi trebali imati iste porezne olakšice kao i njeni državljani – čak i ako se oni odnose na rashode izvan njenih granica.

  Prema tome, ako u državi domaćinu postoji porezni odbitak za izdatke za brigu o djeci, na primjer, morali biste moći odbiti izdatke za brigu o djeci koje ste imali u matičnoj državi.

 • Državni sam službenik u upravi jedne države EU-a, a radim u drugoj državi EU-a. Gdje moram platiti porez na dohodak?

  To ovisi o bilateralnom poreznom ugovoru između države čiji ste zaposlenik (matične države) i države u kojoj radite (države domaćina). Većina država EU-a odlučila se za pravilo prema kojem, kao državni službenik, plaćate poreze samo u matičnoj državi.

  Iznimka: Možda ćete morati platiti porez u državi domaćinu ako poslodavac od vas traži da tamo radite uz jedan od sljedećih uvjeta:

  • državljanin ste države domaćina ili
  • niste se tamo preselili samo da bi radili kao državni službenik.

  Ovo je samo sažetak najčešćeg pravila. U nekim međunarodnim poreznim konvencijama može biti iznimaka od tog pravila. Obratite se svojem poreznom uredu ili europskom savjetniku za zapošljavanje te pogledajte mjerodavni bilateralni porezni ugovor.

 • Državni sam službenik koji trenutačno radi u inozemstvu. Moja matična država isplaćuje i oporezuje moju plaću. Imam li pravo na iste porezne odbitke kao i moji kolege koji nisu privremeno upućeni na rad u inozemstvo kao ja?

  DA – načelno biste trebali imati pravo na iste porezne odbitke kao rezidenti vaše matične države – iako mogu postojati iznimke ako vaš dohodak nije jedini dohodak u vašem kućanstvu, primjerice ako vaš bračni drug također radi i zarađuje dohodak u državi domaćinu i ima pravo na slične odbitke u državi domaćinu.

  Na primjer:

  • Ako vaša matična država dopušta da se naknade za brigu o djeci odbijaju od poreza, morate moći odbiti odgovarajući iznos koji u državi domaćinu plaćate za brigu o djeci.
  • Ako vaša matična država dopušta da se kamate na hipoteku odbijaju od poreza, morate moći tražiti odgovarajući porezni odbitak za kamate koje plaćate na hipoteku za kuću koju ste kupili u državi domaćinu.

  Ni u kojem slučaju nećete imati pravo na dvostruke odbitke.

  Ako smatrate da vas se diskriminira, obratite se nadležnim nacionalnim tijelima. Ovisno o prirodi problema, pomoć možete tražiti i od službi EU-a za pomoć građanima.

 • Ako prenesem naknadu za nezaposlene u inozemstvo i tamo ostanem 3 mjeseca, hoću li tamo morati plaćati porez na dohodak?

  Možda ne — ovisno o ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između države u kojoj imate boravište i državi u koju se selite, možda ćete morati nastaviti plaćati porez samo u državi koja vam isplaćuje naknadu za nezaposlene. Za podrobne upute o međunarodnim poreznim pitanjima obratite se poreznoj upravi i pogledajte bilateralni ugovor o oporezivanju između dvije države.

 • Ja sam u mirovini i 5 mjeseci u godini živim u drugoj državi EU-a. Moram li tamo plaćati porez na dohodak?

  Ne postoji zakon o porezima koji se primjenjuje na prekogranične mirovine u cijelom EU-u. Postoje samo nacionalni porezni zakoni i porezni ugovori. U većini slučajeva morate plaćati porez na dohodak samo u državi u kojoj imate primarno boravište. Neke vas države mogu smatrati poreznim rezidentom i stoga i poreznim obveznikom ako tamo provodite 5 mjeseci svake godine – međutim, u skladu s poreznim ugovorom između vaše matične države i države domaćina općenito se možete smatrati samo rezidentom u matičnoj državi.

  Bez obzira na to jeste li rezident u državi domaćinu, ako primate državnu mirovinu (ako ste radili kao državni službeni), obično ćete morati platiti porez na mirovinu samo u državi koja isplaćuje mirovinu.

  Ovo je samo sažetak najčešćeg pravila. U nekim međunarodnim poreznim konvencijama može biti iznimaka od tog pravila. Obratite se lokalnom poreznom uredu.

 • Može li država od koje primam dividende naplaćivati višu stopu poreza samo zato što živim u drugoj državi?

  NE – načelo jednakog postupanja EU-a primjenjuje se na porez na dividende, interese i prihode od drugih vrijednosnih papira. Država iz koje se isplaćuju dividende ne smije naplaćivati višu stopu poreza samo zato što se dividende isplaćuju u inozemstvo - osim ako će vam država u kojoj imate boravište dati poreznu olakšicu za viši porez kako ne biste bili žrtva diskriminacije.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave