Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 06/10/2015

work

Sociālā apdrošināšana ārzemēs

Tas, kurā valstī esat apdrošināts, ir atkarīgs no diviem faktoriem:

 • no jūsu darba situācijas (darba ņēmējs, pašnodarbinātais, bezdarbnieks, uz ārzemēm norīkots darbinieks, pārrobežu darba ņēmējs, u.tml.),
 • no jūsu dzīvesvietas valsts , nevis pilsonības.

Jūs nevarat izvēlēties, kura valsts gādā par jūsu sociālo apdrošināšanu.

Ja strādājat vai dzīvojat citā ES valstī, par jūsu sociālo apdrošināšanu atbild vai nu jūsu piederības valsts, vai uzņēmējvalsts. Jebkurā gadījumā jums būs jānokārto formalitātes, lai būtu drošs, ka tiksiet apdrošināts, pārceļoties uz citu valsti.

Lai nerastos lieli sarežģījumi un pārpratumi, painteresējieties, kāds sociālais nodrošinājums ir uzņēmējvalstī.

Kā rīkoties, ja...

...dzīvojat un strādājat citā ES valstī

Ja esat migrējošs darba ņēmējs ES, jums jāreģistrējas uzņēmējvalsts sociālās nodrošināšanas sistēmā.

Tad jūs un jūsu apgādājamie tiks apdrošināti šīs valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā. Jūsu pabalstus(slimības, ģimenes, bezdarbnieka, nelaimes negadījumu darbā un arodslimību, invaliditātes, apbedīšanas pabalstus, apgādnieka zaudējuma pensiju, vecuma pensiju un priekšlaicīgi piešķirtu vecuma pensiju) jums izmaksās saskaņā ar vietējiem likumiem.

Apdrošināšanas stāžs

Daudzās valstīs tiesības uz pabalstiem var būt atkarīgas no tā, cik ilgi esat veicis apdrošināšanas iemaksas.

Valstij, kurā lūdzat pabalstu, jāņem vērā visi periodi, kurus esat nostrādājis, vai visas iemaksas, kuras esat veicis citās ES valstīs, it kā jūs visu laiku būtu bijis apdrošināts attiecīgajā valstī.

Ja tas netiek ievērots, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Piemērs no dzīves

Pabalstu saņemšanai svarīgi ir visi ES nostrādātie periodi

Poliete Anja 6 gadus nostrādāja Polijā un tad pārcēlās uz Vāciju, kur nostrādāja 2 gadus.

Tad viņa autoavārijas dēļ zaudēja spējas pārvietoties, tāpēc lūdza invaliditātes pensiju gan Polijā, gan arī Vācijā.

Vācijas iestādes viņas iesniegumu noraidīja, jo viņa tur nebija nostrādājusi 5 gadus (minimālais periods Vācijas invaliditātes pensijas saņemšanai).

Tomēr, aprēķinot Anjas darba stāžu, iestādēm vajadzēja pieskaitīt arī Polijā nostrādāto laiku. Tad kopā sanāktu 8 gadi — krietni vairāk par Vācijā spēkā esošo minimālo periodu.

Tātad Anjai faktiski bija tiesības uz invaliditātes pensiju gan Vācijā, gan arī Polijā, un katrai valstij bija jāmaksā daļa, kas ir proporcionāla gadu skaitam, ko Anja tur nostrādājusi.

...esat uz laiku norīkots darbā uz citu ES valsti (< 2 gadi)

Ja esat ES pilsonis, drīkstat uz laiku strādāt citā ES valstīun joprojām būt apdrošināts savas piederības valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā — valstī, kur jūs parasti strādājat. Jūs uzskatīs par norīkotu darba ņēmēju.

Pārbaudiet, kas ir jādara, lai saglabātu apdrošināšanu jūsu piederības valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā uz laiku, kamēr esat norīkots darbā ārzemēs.

Norīkojums darbā uz citu ES valsti, lai tur strādātu uzņēmumā vai kā pašnodarbinātais, nekādi neietekmē jūsu (vai jūsu ģimenes) tiesības uz sociālo nodrošinājumu(veselības apdrošināšana, ģimenes pabalsti, invaliditātes vai vecuma pensija u.c.).

Norīkojuma laikā dzīvosit ārzemēs?

 • Lūdziet piederības valsts veselības aprūpes pārvaldes iestādēm veidlapu S1 ( kādreizējo veidlapu E 106).

  Šis dokuments apliecina, ka jūs un jūsu ģimene esat tiesīgi uzturēšanās laikā saņemt veselības aprūpi.

 • Pēc ierašanās iesniedziet veidlapu S1 uzņēmējas valsts veselības aprūpes pārvaldes iestādē.

Dosities tur tikai īsos komandējumos?

Jums vajadzīga tikai Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EHIC). To jums var izsniegt jūsu piederības valsts veselības aprūpes pārvaldes iestāde vai sociālās nodrošināšanas iestāde.

Darbā iekļuvāt negadījumā?

Jums ir tiesības saņemt:

 • medicīnisko aprūpi uz vietas (uzņēmējā valstī),
 • ienākumu aizstāšanas pabalstu, kamēr nestrādājat,— no jūsu piederības valsts.

...esat uz citu ES valsti norīkots ierēdnis

Ja esat valsts ierēdnis, kas norīkots strādāt citā ES valstī (vēstniecībā, konsulātā vai citā oficiālā iestādē ārvalstī), jūs būsit apdrošināts savas piederības valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā.

Jūsu pabalstus(slimības, ģimenes, nelaimes negadījumu darbā un arodslimību, invaliditātes un apbedīšanas pabalstus, vecuma pensiju un priekšlaicīgi piešķirtu vecuma pensiju) jums izmaksās saskaņā ar jūsu piederības valsts likumiem.

Ja norīkojuma laikā darbu zaudējat, ir spēkā citi noteikumi.

...strādājat vienā, bet dzīvojat citā ES valstī (pārrobežu svārstmirgrants)

Ja regulāri šķērsojat robežu kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais:

 • jūs maksājat sociālās apdrošināšanas iemaksas un esat apdrošināts tajā ES valstī, kurā strādājat;
 • taču medicīnisko aprūpi varat saņemt valstī, kurā dzīvojat;
 • darba zaudēšanas gadījumā pabalsti jāpieprasa tajā valstī, kurā dzīvojat.

Īpaši noteikumi attiecas uz veselības aprūpi un bezdarbu. Pārliecinieties, ka jums ir skaidrs, kā jūsu situācija ietekmē jūsu tiesības uz pensiju un jūsu ģimenes pabalstus.

Piemērs no dzīves

Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek maksātas tikai tajā valstī, kur strādājat

Balāžs kādreiz dzīvoja Ungārijā un strādāja Austrijā. Tolaik viņš iemaksas veica Austrijā. Taču Ungārijas iestādes tagad apgalvo, ka viņam iemaksas esot vajadzējis veikt Ungārijā.

Pārrobežu svārstmirgranti ES tiek apdrošināti tikai vienas valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā — valstī, kurā viņi strādā. Ungārijas iestāžu apgalvojums ir nepareizs.

...strādājat vairākās valstīs

Ja jūs strādājat vairākās ES valstīs, bet ievērojamu daļu laika (vismaz 25 %) strādājat savas dzīvesvietas valstī, tad pamata noteikums ir tāds, ka uz jums attiecas dzīvesvietas valsts likumi.

Īpaši gadījumi

Ja jūs...

Valsts, kurā esat apdrošināts

Mazāk nekā 25 %laika strādājat dzīvesvietas valstī

valsts, kur ir darba devēja galvenais birojs vai uzņēmums

Mazāk nekā 25 % laika strādājat dzīvesvietas valstī diviem darba devējiem, kuru juridiskā adrese ir divās dažādās valstīs — viena jūsu dzīvesvietas valstī, viena aiz jūsu dzīvesvietas valsts robežām

valsts, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts, kurā atrodas darba devēja galvenais birojs vai uzņēmums

Mazāk nekā 25 % laika strādājat dzīvesvietas valstī diviem darba devējiem, kuru juridiskā adrese ir divās dažādās valstīs — aiz jūsu valsts robežām

jūsu dzīvesvietas valsts

Esat pašnodarbinātaisun nelielu daļu laika strādājat dzīvesvietas valstī

valsts, kurā atrodas jūsu darbību interešu centrs

Vienā valstī esat darba ņēmējs un citā valstī — pašnodarbinātais

valsts, kur esat darba ņēmējs

...meklējat darbu

Saņemat bezdarbnieka pabalstu?

Ja bezdarbnieka pabalstu saņemat no ES valsts, kurā palikāt bez darba, tad došanās uz ārzemēm darba meklējumos neietekmēs jūsu (un jūsu ģimenes) tiesības, kas saistītas ar veselības apdrošināšanu, ģimenes pabalstu, invaliditātes un vecuma pensiju u.tml.

Lai jums un jūsu ģimenei būtu veselības apdrošināšana, kamēr īslaicīgi uzturaties ārzemēs, neaizmirstiet izņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

Kolīdz būsit atradis darbu, uz jums var attiekties citi sociālās nodrošināšanas noteikumi.

Noskaidrojiet, kādi noteikumi ir jūsu valstī

Bezdarbnieka pabalstu nesaņemat?

Jā nesaņemat pabalstu no tās ES valsts, kurā esat pazaudējis darbu, un dodaties uz citu valsti, lai tur meklētu darbu, sociālās apdrošināšanas iestādes izlems, kura sistēma ir atbildīga par jūsu sociālo apdrošināšanu (veselības apdrošināšanu, ģimenes pabalstiem u.c.)

Sociālās nodrošināšanas iestādes to nosaka pēc vairākiem kritērijiem, piemēram:

 • uzturēšanās ilguma,
 • ģimenes stāvokļa un ģimenes saitēm,
 • mājokļa situācijas,
 • pēdējās profesionālās vai bezpeļņas darbības vietas,
 • profesionālās darbības veida,
 • pēc tā, kuras valsts nodokļu rezidents esat.

Valsts, kas ir atbildīga par jūsu sociālo apdrošināšanu, var padarīt jūsu tiesības uz pabalstiem atkarīgas no tā, cik ilgi iepriekš esat veicis iemaksas. Tai tomēr ir jāņem vērā visi periodi, kad esat strādājis vai veicis iemaksas citās ES valstīs tā, it kā jūs būtu tās visu laiku veicis tur.

Ja tas netiek ievērots, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Ja jūs iekārtojieties uz dzīvi citā ES valstī kā darba meklētājs, jums ir tiesības uzturēties šajā valstī, lai tur meklētu darbu uz laiku, kas var ilgt līdz 6 mēnešiem vai ilgāk, ja varat pierādīt, ka turpināt meklēt darbu un jums ir labas izredzes to dabūt.

Tāpēc noteikti saglabājietšādu dokumentu kopijas:

 • darba pieteikuma vēstules,
 • uzaicinājumi uz darba intervijām,
 • visas atbildes, ko esat saņēmis.

ES noteikumi jūsu jaunajai mītnes valstij neuzliek par pienākumu piešķirt pabalstu vai cita veida sociālu palīdzību darba meklētajiem, kuri attiecīgajā valstī darbu meklē pirmo reizi.

Piemērs no dzīves

Noskaidrojiet, vai jaunajā mītnes valstī jums pienākas ienākumu atbalsts kā darba meklētājam

Vācietis Bjerns savu bezdarbnieka pabalstu no Vācijas saņēma Beļģijā. Kad beidzās viņa veidlapas U2( agrākā veidlapa E 303) derīguma termiņš, Bjerns nolēma palikt Beļģijā un lūgt ienākumu pabalstu tur.

Tomēr Beļģijas iestādes viņa lūgumu noraidīja. Saskaņā ar Beļģijas likumiem Bjernam nav tiesību uz bezdarbnieka pabalstu Beļģijā, jo viņš nekad šajā valstī nav strādājis.

ES noteikumi neparedz, ka jums automātiski pienākas ienākumu atbalsts (vai līdzīga palīdzība) kā darba meklētājam, kurš pirmo reizi darbu meklē citā ES valstī. Tomēr iespējams, ka jums tas pienākas saskaņā ar valsts noteikumiem, tāpēc allaž ir vērts to noskaidrot vietējās iestādēs.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Meklējat darbu ārzemēs?
  Sāciet te – darba piedāvājumu
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  Tā ir valsts, kur parasti dzīvojat vai kur atrodas jūsu interešu centrs.

  Retour au texte en cours.

  Runa ir par 28 ES dalībvalstīm + Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

  Retour au texte en cours.

  vai Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas vai Šveices pilsoni

  Retour au texte en cours.

  Runa ir par 28 ES dalībvalstīm + Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

  Retour au texte en cours.

  Runa ir par 28 ES dalībvalstīm + Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

  Retour au texte en cours.

  Runa ir par 28 ES dalībvalstīm + Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

  Retour au texte en cours.

  Runa ir par 28 ES dalībvalstīm + Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

  Retour au texte en cours.

  Runa ir par 28 ES dalībvalstīm + Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

  Retour au texte en cours.