Naršymo kelias

Atnaujinta 02/2015

Atnaujinta 02/2015

Taisyklės ir procedūros


Siųsti draugams 
		Skelbti „Facebook“
	
		„Twitter“
	
		Bendrinti „Google+“
	
		Skelbti „linkedIn“

Kasmet per 250 000 valdžios institucijų ES apie 18 % BVP išleidžia paslaugoms, darbams arba prekėms įsigyti. Europos Sąjungoje registruotos įmonės turi teisę konkuruoti dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kitose ES šalyse.

Kad būtų sudarytos vienodos sąlygos visoms Europos įmonėms, pagal ES teisę nustatytos minimalios suderintos taisyklės (žr. viešojo pirkimo direktyvas). Perkeltos į nacionalinę teisę šios taisyklės taikomos konkursams, kurių piniginė vertė viršija tam tikrą sumą (žr. toliau nurodytas ribas). Daroma prielaida, kad šias ribas viršijančios vertės konkursai yra tarpvalstybinės svarbos, kitaip tariant, dėl konkurso vertės įmonei verta teikti pasiūlymą užsienyje.

Mažesnės vertės konkursams taikomos nacionalinės taisyklės (kuriomis bet kokiu atveju negali būti pažeidžiami bendri ES teisės principai). Ribų neviršijančios vertės ne ES masto konkursų procedūros gali būti supaprastintos.

Visuose konkursuose valdžios institucijos:

 • negali diskriminuoti kitoje ES šalyje registruotų įmonių;
 • apibūdindamos norimų pirkti produktų ir paslaugų savybes negali minėti konkrečių prekių ženklų arba patentų;
 • negali atsisakyti priimti kitos ES šalies išduotų patvirtinamųjų dokumentų (sertifikatų, diplomų ir t. t.), jei jais suteikiama to paties lygio garantija;
 • visoms suinteresuotoms įmonėms, kad ir kokioje ES šalyje jos registruotos, privalo suteikti visą su konkursais susijusią informaciją.

 

Valdžios institucija turi teisę jūsų įmonę pašalinti iš konkurso, jeigu ji:

 • bankrutavusi arba likviduojama;
 • sustabdė veiklą arba jei jos veiklą administruoja teismas;
 • yra pripažinta įvykdžius sunkų nusižengimą;
 • nesumokėjo mokesčių ar socialinio draudimo įmokų;
 • valdžios institucijai yra pateikusi klaidingų deklaracijų.

 

Valdžios institucijos gali sudaryti sutartis neskelbdamos konkurso tik ypatingais atvejais:

 • skubiais atvejais dėl įvykių, kurių neįmanoma numatyti;
 • jei tai sutartys, kurias dėl techninių priežasčių arba išskirtinių teisių gali vykdyti tik viena konkreti įmonė;
 • jei tai sutartys, kurios pagal teisės aktus negali būti sudaromos viešojo pirkimo būdu (esamų pastatų įsigijimo ir (arba) nuomos, darbo sutartys, transliavimui skirtų programų medžiagos ir t. t.).

 

 

Ribos, kurioms taikomos ES masto taisyklės

 

 

Toliau nurodytos sumos be PVM, galiojančios nuo 2014 m. sausio 1 d.

Centrinės valdžios institucijos

≥ 134 000 EUR

prekių pirkimo sutartys (gynybos srityje - tik Direktyvos 2014/24 III priede išvardytų prekių)

≥ 207 000 EUR

Direktyvos 2004/18 III priede neišvardytų gynybos produktų pirkimo sutartys

≥ 5 186 000 EUR

visos darbų pirkimo sutartys.

 

Kitos valdžios institucijos

≥ 207 000 EUR

visos prekių ir paslaugų pirkimo sutartys.

≥ 5 186 000 EUR

visos darbų pirkimo sutartys.

 

Vandens, energijos, transporto ir pašto viešųjų paslaugų teikėjams prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių vertės riba yra 414 000 eurų. Darbų pirkimo sutarčių vertės riba - 5 186 000 eurų.

Euro neįsivedusioms ES šalims nustatytos čia nurodytos ribos.

 

Viešojo pirkimo taisyklės

 

 

Sutarčių sudarymo kriterijai

Vertindamos pasiūlymus valdžios institucijos gali taikyti įvairius kriterijus, pavyzdžiui, mažiausios kainos arba kitus. Pastaruoju atveju kiekvienas paraiškos teikėjas turėtų būti informuotas apie tai, kuriems kriterijams skiriama daugiau reikšmės (pavyzdžiui, kaina, techninės savybės, aplinkos aspektai).

Skelbimas

Tam tikrus skelbimus, susijusius su bet kuriuo nustatytą ribą viršijančios vertės viešu konkursu, kuriam nustatytos ES masto taisyklės, privaloma paskelbti:

 • skelbimą apie pirkimą arba apie dizaino konkursą. Šį skelbimą valdžios institucija gali paskelbti savo šalyje, bet turėtų taip pat jį išsiųsti ES Leidinių biurui. Visas skelbimas skelbiamas viena oficialiąja ES kalba, o jo santrauka išverčiama į kitas kalbas;
 • skelbimą apie sudarytą sutartį ir jame pranešti apie viešo konkurso rezultatus.

 

Valdžios institucijos gali nuspręsti skelbti kitus informacinius skelbimus, pavyzdžiui, išankstinį informacinį skelbimą (apie galimą būsimą konkursą). Kai po jo paskelbiama apie konkursą, gali būti nustatytas trumpesnis laikas, per kurį reikia pateikti pasiūlymus. Kitas būdas terminui sutrumpinti - paskelbti apie konkursą elektroniniu būdu.

Skelbimų sąrašą rasite Europos viešojo pirkimo portalo SIMAP pirkėjo skiltyje.

Skaidrumas

Valdžios institucijos gali pradėti vertinti pasiūlymus tik pasibaigus jų teikimo terminui. Jei pateikėte pasiūlymą, turite teisę būti kuo greičiau informuoti, ar konkursą laimėjote, ar ne. Jei nelaimėjote, turite teisę gauti išsamų jūsų pasiūlymo atmetimo priežasčių paaiškinimą. Valdžios institucija jūsų duomenimis keistis ir juos saugoti privalo visiškai konfidencialiai.

Techninės specifikacijos

Techninėmis specifikacijomis aprašomos paslaugos, prekės arba darbų, kuriuos valdžios institucija ketina pirkti, savybės. Tai gali būti aplinkosaugos rodikliai, dizaino, saugos, kokybės užtikrinimo arba atitikties vertinimo aspektai. Viešųjų darbų atveju į šias specifikacijas gali būti įtrauktas ir testavimas, tyrimas ir statybos būdai. Techninėse specifikacijose neturėtų būti nurodoma, kad reikia naudoti tik konkretų prekės ženklą arba patentą.

Viešojo pirkimo procedūrų rūšys

Atvira procedūra

Pagal atvirą procedūrą pateikti pasiūlymą gali bet kuri įmonė. Minimalus pasiūlymų teikimo terminas - 52 dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo. Jeigu skelbta išankstinė informacija, terminas gali būti trumpinamas iki 36 dienų.

Ribota procedūra

Pagal ribotą procedūrą bet kuri įmonė gali prašyti dalyvauti konkurse, bet pasiūlymus teikti bus kviečiamos tik atrinktos įmonės. Prašymą dalyvauti konkurse galima pateikti per 37 dienas nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo. Tada valdžios institucija atrenka bent 5 kandidatus, turinčius reikiamus gebėjimus, kurie tada turi pateikti pasiūlymą per 40 dienų nuo kvietimo siuntimo dienos. Jei buvo paskelbtas išankstinis informacinis skelbimas, šis terminas gali būti sutrumpintas iki 36 dienų.

 

Skubiais atvejais valdžios institucija dalyvavimo prašymų siuntimui gali nustatyti 15 dienų terminą (jei siunčiamas elektroninis pranešimas, šis terminas gali būti 10 dienų), o pasiūlymų siuntimui - 10 dienų terminą.

Derybų procedūra

Pagal derybų procedūrą valdžios institucija pakviečia bent 3 įmones derėtis dėl sutarties sąlygų.

Dauguma perkančiųjų organizacijų gali taikyti šią procedūrą tik tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, tik moksliniams tyrimams arba testavimui skirtoms prekėms pirkti. Vandens, energijos, transporto, pašto paslaugų ir pan. sektorių perkančiosios organizacijos gali ją taikyti kaip standartinę procedūrą.

Prašymą dalyvauti konkurse galima pateikti per 37 dienas nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo. Itin skubiais atvejais terminą galima sutrumpinti iki 15 dienų (arba 10 dienų, jei skelbimas išsiųstas elektroniniu būdu).

 

Tam tikromis sąlygomis šią procedūrą galima taikyti net be skelbimo apie pirkimą, pavyzdžiui, jei nebuvo pateikta pasiūlymų taikant atvirą arba ribotą procedūrą, itin skubiais atvejais arba jei dėl techninių priežasčių sutartį vykdyti gali tik viena įmonė.

Konkurencinis dialogas

Ši procedūra dažnai taikoma sudėtingoms sutartims, kaip antai stambių infrastruktūros projektų, kai valdžios institucija iš pradžių negali apibrėžti techninių specifikacijų. Paskelbus skelbimą apie pirkimą susidomėjusios įmonės gali per 37 dienas pateikti dalyvavimo prašymą. Valdžios institucija dialogą privalo bent 3 kandidatus pakviesti į dialogą, per kurį apibrėžiami galutiniai techniniai, teisiniai ir ekonominiai aspektai. Po dialogo kandidatai pateikia galutinius pasiūlymus.

 

Konkurencinio dialogo negali vykdyti vandens, energijos, transporto ir pašto sektorių viešųjų paslaugų teikėjai.

Elektroniniai aukcionai

Valdžios institucijos taip pat gali sudaryti sutartis rengdamos elektroninius aukcionus. Prieš pradėdama aukcioną institucija privalo visapusiškai įvertinti pasiūlymus ir leisti dalyvauti tik tinkamiems kandidatams. Kvietime dalyvauti aukcione būtina nurodyti aukciono datą, laiką ir varžytinių etapų skaičių. Be to, turėtų būti nurodyta automatiško pasiūlymų eilės tvarkos nustatymo matematinė formulė. Kiekvienu varžytinių etapu turite matyti savo pasiūlymo padėtį kitų konkurentų atžvilgiu, nežinodami jų tapatybės.

 

Tam tikrų rūšių sutarčių, kaip antai darbų projektavimo (pavyzdžiui, pastato architektūrinio plano) elektroninių aukcionų rengti negalima.

 

 

 

Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklas Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šalių English ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)