Navigointipolku

Päivitetty : 06/10/2015

work

Sosiaaliturva ulkomailla

Maa, jonka sosiaaliturvajärjestelmään kuulut, määräytyy seuraavien 2 tekijän perusteella:

 • työtilanne(oletko työssä, itsenäinen ammatinharjoittaja, työtön, työkomennuksella ulkomailla, ns. rajatyöntekijä jne.)
 • asuinmaa – (kansalaisuus eivaikuta asiaan).

Et voi itse valita, minkä maan järjestelmän piiriin kuulut.

Kun asut tai työskentelet ulkomailla, olet oikeutettu joko kotimaasi tai kohdemaasi sosiaaliturvaan. Toiseen maahan muuttavalta edellytetään joka tapauksessa tiettyjä toimenpiteitä, jotta oikeus sosiaaliturvaan säilyy keskeytymättä.

Ota selvää kohdemaasi sosiaaliturvasta jo etukäteen, jotta vältyt mahdollisilta ongelmilta ja väärinkäsityksiltä.

Sosiaaliturvan edellytykset eri tilanteissa

Ulkomailla asuvat ja työskentelevät

Jos olet vierastyöläisenä toisessa EU-maassa joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, sinun on liityttävä kohdemaasi sosiaaliturvajärjestelmään.

Sen jälkeen myös huollettavasi kuuluvat kyseisen maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Sosiaalietuutesi, kuten sairausturva, perhe-etuudet, työttömyysturva, eläkkeet, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät etuudet, varhaiseläke-etuudet ja avustukset kuomantapausten yhteydessä, määräytyvät paikallisen lainsäädännön mukaan.

Aikarajat

Monissa maissa etuudet, joihin olet oikeutettu, riippuvat siitä, kuinka pitkään olet maksanut sosiaaliturvamaksuja.

Maan, josta haet etuuksia, on otettava huomioon kaikki ajanjaksot, jotka olet työskennellyt, tai kaikki maksamasi sosiaaliturvamaksut muissa EU-maissa, ikään kuin olisit ollut koko ajan kyseisen maan sosiaaliturvan piirissä.

Jos näin ei tehdä, pyydä apua EU:n neuvontapalvelusta.

Esimerkkitapaus

Etuuksiin vaikuttavat kaikki työjaksot EU:ssa

Puolalainen Ania oli kuusi vuotta töissä Puolassa ja muutti sen jälkeen Saksaan, jossa hän ehti olla töissä kahden vuoden ajan.

Sitten hän joutui auto-onnettomuuteen ja menetti liikuntakykynsä, jolloin hän haki työkyvyttömyyseläkettä sekä Puolasta että Saksasta.

Saksan viranomaiset hylkäsivät hänen hakemuksensa, koska hän ei ollut työskennellyt maassa viittä vuotta, joka on Saksan työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen vaadittu vähimmäisaika.

Anian työvuosia laskiessaan viranomaisten olisi kuitenkin pitänyt ottaa huomioon myös Puolassa työskennelty aika. Näin työvuosia olisi yhteensä kahdeksan eli reilusti yli Saksan vaatiman vähimmäisajan.

Anialla on siis oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä sekä Saksasta että Puolasta siten, että kumpikin maa maksaa osuuden, joka vastaa Anian työskentelyaikaa kyseisessä maassa.

Lyhytaikaisella ulkomaankomennuksella olevat (alle 2 vuotta)

Jos olet EU-kansalainen, voit työskennellä tilapäisestitoisessa EU-maassa ja pysyä silti kotimaasi (eli vakituisen työskentelymaasi) sosiaaliturvajärjestelmän piirissä. Sinut katsotaan tällöin ns. lähetetyksi työntekijäksi.

Selvitä, miten voit pysyä kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä ulkomaankomennuksen ajan.

Työkomennus toisessa EU-maassa – riippumatta siitä, oletko töissä toisen palveluksessa vai itsenäinen ammatinharjoittaja – ei vaikuta sinun tai perheesi sosiaaliturvaoikeuksiin (sairausvakuutukseen, perhe-etuuksiin, työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeeseen jne.).

Muutatko ulkomaille työkomennuksen ajaksi?

 • Pyydä kotimaasi terveydenhuoltoviranomaisilta S1-lomaketta (entinen E106-lomake).

  Lomakkeella voi todistaa, että sinulla ja perheelläsi on oikeus terveydenhoitoon kohdemaassa oleskelunne ajan.

 • Anna S1-lomake kohdemaan (maa, jossa olet työkomennuksella) terveydenhuoltoviranomaisille maahan saapuessasi.

Teetkö vain lyhyitä matkoja toiseen maahan?

Tarvitset vain eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC-kortin). Saat kortin kotimaasi sairausvakuutuslaitoksesta tai sosiaaliturvaviranomaisilta.

Entä jos joudut työtapaturmaan?

Sinulla on oikeus

 • sairaanhoitoonkohdemaassa
 • sairauspäivärahaanajalta, jonka olet poissa töistä – ja sen maksaa kotimaasi.

Ulkomaille lähetetyt virkamiehet

Jos olet virkamies ja sinut on lähetetty työkomennukselle toiseen EU-maahan (suurlähetystöön, konsulaattiin tai muuhun viralliseen elimeen ulkomaille), kuulut edelleen kotimaasi sosiaaliturvan piiriin.

Sosiaalietuutesi, kuten sairausturva, perhe-etuudet, eläkkeet, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät etuudet, varhaiseläke-etuudet ja avustukset kuomantapausten yhteydessä, määräytyvät kotimaasi lainsäädännön mukaan.

Säännöt ovat erilaiset, jos joudut työttömäksi ollessasi työkomennuksella.

Rajatyöntekijät

Jos olet ns. rajatyöntekijä (eli käyt säännöllisesti töissä asuinmaasi ulkopuolella) ja toimit joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana,

 • maksat sosiaaliturvamaksut EU-maahan, jossa käyt töissä, ja kuulut sen maan sosiaaliturvan piiriin
 • voit silti saada sairaanhoitoamyös asuinmaassasi
 • sinun on haettava työttömyyskorvausta asuinmaastasi, jos menetät työpaikkasi.

Terveydenhoitoon ja työttömyysturvaan sovelletaan erityissääntöjä. Ota selvää myös rajatyöntekijän eläkeoikeuksien ja perhe-etuuksien määräytymisestä.

Esimerkkitapaus

Sosiaaliturvamaksuja maksetaan vain työskentelymaahan

Unkarissa asuva Balázs kävi joitakin vuosia töissä Itävallassa. Tuolloin hän maksoi sosiaaliturvamaksunsa Itävaltaan. Unkarin viranomaiset väittävät nyt, että hänen olisi pitänyt maksaa maksut Unkariin.

EU:ssa rajatyöntekijät kuuluvat vain yhden maan – työskentelymaansa – sosiaaliturvajärjestelmään. Unkarin viranomaisten väite ei pidä paikkaansa.

Useammassa maassa työskentelevät

Perussääntö on seuraava: jos työskentelet useassa EU-maassa, mutta teet huomattavan osan työstäsi (vähintään 25 %) asuinmaassasi, sinuun sovelletaan asuinmaasi sosiaaliturvalainsäädäntöä.

Erityistapaukset

Työskentelytilanne

Sosiaaliturvasta vastaava maa

Työntekijä työskentelee asuinmaassaan alle 25 %työajastaan.

Maa, jossa on työnantajan päätoimipaikka

Työntekijä työskentelee asuinmaassaan alle 25 %työajastaan, ja hänellä on 2 työnantajaa, joiden päätoimipaikat ovat eri maissa, ja toinen näistä maista on työntekijän asuinmaa.

Maa, jossa on työnantajan päätoimipaikka tai muu toimipaikka ja joka ei ole asuinmaasi

Työntekijä työskentelee asuinmaassaan alle 25 %työajastaan, ja hänellä on 2 työnantajaa, joiden päätoimipaikat ovat eri maissa, joista kumpikaan ei ole työntekijän asuinmaa.

Asuinmaa

Itsenäinen ammatinharjoittaja tekee vähemmän kuin "huomattavan osan" työstään asuinmaassaan.

Maa, jossa on ammatinharjoittajan toiminnan keskuspaikka.

Työntekijällä on työpaikka yhdessä maassa ja hän toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana toisessa maassa.

Maa, jossa työpaikka sijaitsee

Työnhakijat

Saatko työttömyyskorvausta?

Jos saat työttömyyskorvausta EU-maasta, jossa jäit työttömäksi, matkustaminen ulkomaille työnhakuun ei vaikuta sinun tai perheesi sosiaaliturvaoikeuksiin (sairausvakuutukseen, perhelisiin, työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeeseen jne.).

Jos haluat varmistaa, että sinä ja perheesi olette sairausvakuutuksen piirissä väliaikaisen ulkomailla oleskelun ajan, muista hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC-kortti).

Kun saat työpaikan, sinuun voidaan soveltaa eri maissa erilaisia sosiaaliturvasääntöjä.

Sosiaaliturvasäännöt maittain

Oletko työtön, mutta et saa työttömyyskorvausta?

Jos et saa työttömyyskorvausta maasta, jossa jouduit työttömäksi, ja muutat työnhakuun toiseen EU-maahan, sosiaaliturvaviranomaiset ratkaisevat, mikä maa vastaa sosiaaliturvastasi (sairausvakuutus, perhe-etuudet jne.).

Tämä määritellään seuraavien kriteerien perusteella:

 • oleskelun kesto
 • siviilisääty ja perhesiteet
 • asumistilanne
 • paikka, jossa viimeksi harjoitit ansiotoimintaa tai muuta kuin ansiotoiminnaksi katsottavaa toimintaa
 • ansiotoiminnan luonne
 • paikka, jossa sinun katsotaan verotuksellisesti asuvan.

Sosiaaliturvastasi vastaavan maan sääntöjen mukaan etuutesi voivat riippua siitä, kuinka pitkään olet maksanut sosiaaliturvamaksuja. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon kaikki ajanjaksot, jotka olet työskennellyt, tai kaikki maksamasi sosiaaliturvamaksut muissa EU-maissa, ikään kuin olisit ollut koko ajan kyseisen maan sosiaaliturvan piirissä.

Jos näin ei tehdä, pyydä apua EU:n neuvontapalvelusta.

Kun muutat ensi kertaa johonkin EU-maahan työnhakuun, sinulla on oikeus asua maassa enintään 6 kuukautta tai kauemminkin, jos pystyt osoittamaan, että etsit edelleen työtä ja että työnsaantimahdollisuutesi ovat hyvät.

Siksi on tärkeää säilyttää kopiot seuraavista:

 • työhakemukset
 • työhaastattelukutsut
 • työnantajien vastausviestit.

EU-säännöt eivät velvoita kohdemaata myöntämään toimeentulotukea tai muuta sosiaaliturvaa työnhakijoille, jotka ovat maassa ensi kertaa työnhaussa.

Esimerkkitapaus

Selvitä, maksaako kohdemaasi toimeentulotukea työnhakijoille

Saksalaiselle Björnille oli maksettu työttömyyskorvausta Saksasta Belgiaan. U2-lomakkeen (entinen E303-lomake) voimassaoloajan päätyttyä hän päätti jäädä Belgiaan ja hakea sieltä toimeentulotukea.

Belgian viranomaiset kuitenkin hylkäsivät Björnin hakemuksen. Belgian lainsäädännön mukaan Björnillä ei ole oikeutta saada toimeentulotukea Belgiasta, sillä hän ei ole ollut koskaan siellä töissä.

EU-sääntöjen mukaan työnhakija ei ole automaattisesti oikeutettu toimeentulotukeen tai muihin avustuksiin, jos hän hakee ensi kertaa töitä jostakin EU-maasta. Joissakin maissa työnhakijalla on silti tässäkin tapauksessa oikeus sosiaaliturvaan kansallisen lainsäädännön nojalla, joten asiaa kannattaa tiedustella paikallisilta viranomaisilta.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Etsitkö töitä ulkomailta?
  Haettavana avointa työpaikkaa
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa

  Maa, jossa asut vakituisesti tai jossa toimintasi keskuspaikka sijaitsee.

  Retour au texte en cours.

  EU:lla tarkoitetaan tässä tapauksessa EU:n 28:aa jäsenmaata sekä Islantia, Liechtensteinia, Norjaa ja Sveitsiä.

  Retour au texte en cours.

  tai Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen

  Retour au texte en cours.

  EU-maalla tarkoitetaan tässä tapauksessa EU:n 28:aa jäsenmaata sekä Islantia, Liechtensteinia, Norjaa ja Sveitsiä.

  Retour au texte en cours.

  EU-maalla tarkoitetaan tässä tapauksessa EU:n 28:aa jäsenmaata sekä Islantia, Liechtensteinia, Norjaa ja Sveitsiä.

  Retour au texte en cours.

  EU-maalla tarkoitetaan tässä tapauksessa EU:n 28:aa jäsenmaata sekä Islantia, Liechtensteinia, Norjaa ja Sveitsiä.

  Retour au texte en cours.

  EU-maalla tarkoitetaan tässä tapauksessa EU:n 28:aa jäsenmaata sekä Islantia, Liechtensteinia, Norjaa ja Sveitsiä.

  Retour au texte en cours.

  EU-maalla tarkoitetaan tässä tapauksessa EU:n 28:aa jäsenmaata sekä Islantia, Liechtensteinia, Norjaa ja Sveitsiä.

  Retour au texte en cours.