Navigacijska pot

Posodobitev : 11/09/2014

family

Družinski prejemki

(v tem primeru 28 držav EU in Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica), ki je pristojna za pravice iz socialne varnosti (družinski prejemki, otroški dodatki, dodatki za vzgojo otroka, porodniški oziroma starševski dopust itd.) se določi glede na delovni status in kraj prebivališča posameznika, ne pa glede na državljanstvo.

Prepričajte se, v kateri državi lahko uveljavljate pravice iz socialne varnosti. Izbira države uveljavljanja pravic ni v vaših rokah.

Družinski prejemki se med evropskimi državami zelo razlikujejo.

Katera država izplača družinske prejemke

Na splošno velja:

 • Če se preselite v drugo evropsko državo in ste vključeni v sistem socialne varnosti te države, boste do družinskih prejemkov upravičeni v državi gostiteljici.
 • Če vas delodajalec za krajši čas napoti v tujino (manj kot dve leti), boste še naprej zavarovani v matični državi, ki vam bo tudi izplačevala družinske prejemke.
 • Če družinski člani ne živijo v državi, v kateri ste zavarovani, ste lahko upravičeni do družinskih prejemkov iz različnih držav.

Če gre za dve državi ali več, bodo pristojni nacionalni organi upoštevali okoliščine obeh staršev in odločili, katera država je odgovorna za izplačevanje prejemkov. Odločili se bodo na podlagi t.i. prednostnih pravil .

Če bodo prejemki, ki jih prejemate od prednostne države nižji, kot bi bili prejemki v drugi državi, do katerih ste tudi upravičeni (ker tam delate ali prejemate pokojnino), bo druga država izplačala razliko med obema prejemkoma. Tako boste prejeli najvišji možni znesek prejemkov, do katerih ste upravičeni.

&nbps;

Prednostna pravila

Primer: samo eden od staršev je upravičen do družinskih prejemkov, in sicer v več kot eni državi, ker:

 • dela v eni državi in prejema pokojnino od ene ali več drugih držav:

  potem je država, v kateri dela, prednostna država za izplačevanje družinskih prejemkov . Morda bo upravičen tudi do izplačila razlike v prejemkih v državi, od katere prejema pokojnino.

ALI

 • prebiva v eni državi in dela v drugi:

  potem je država, v kateri dela, prednostna država za izplačevanje družinskih prejemkov .

ALI

 • prejema pokojnino od dveh različnih držav:

  za izplačilo družinskih prejemkov je pristojna država, v kateri prebivajo otroci .

  Če prebivajo v državi, ki ni ena od držav, ki izplačuje pokojnino, bo prednostna država tista, v kateri je upokojenec najdlje plačeval prispevke.

Če so družinski prejemki, ki jih prejema od prednostne države, nižji od prejemkov, ki bi jih prejel od druge države, v kateri je tudi upravičen do nadomestil, bo druga država v vsakem primeru morala izplačati znesek v višini razlike.

Primer: oba starša sta upravičena do družinskih prejemkov v več kot eni državi, ker:

 • oba delata v isti državi EU, vendar prebivata v drugi državi:

  družinske prejemke v skladu s svojimi predpisi izplača država, v kateri delata .

ALI

 • delata v različnih državah:

  če eden ali drugi od staršev dela v državi, v kateri živijo njuni otroci, družinske prejemke izplača ta država v skladu s svojimi predpisi, druga država pa lahko zagotovi plačilo razlike.

ALI

 • eden od staršev dela v državi EU, drugi od staršev prejema pokojnino od druge države EU:

  družinske prejemke v skladu s svojimi predpisi izplača država, v kateri dela eden od staršev .

  Država, ki izplačuje pokojnino drugemu od staršev, bo morda izplačala razliko v prejemkih.

ALI

 • oba prejemata pokojnino od več kot ene države EU:

  Če sta upravičena do pokojnine v državi, v kateri prebivajo otroci, ta država v skladu s svojimi predpisi izplača tudi družinske prejemke.

  Če nista upravičena do pokojnine v državi, v kateri prebivajo otroci, družinske prejemke prejemata od države, v kateri sta (eden ali drugi) najdlje plačevala prispevke.

ALI

 • eden od staršev prejema pokojnino od ene države EU, drugi dela v drugi državi EU.

  Država, v kateri dela eden od staršev, bo v skladu s svojimi predpisi izplačala tudi družinske prejemke.

  Morda je tisti od staršev, ki je upokojen, upravičen tudi do izplačila razlike v prejemkih v državi, od katere prejema pokojnino.

Skupni znesek družinskih prejemkov mora biti enak najvišjemu znesku prejemkov, do katerih ste upravičeni.

Če ste ločeni in vaš bivši partner prejema družinske prejemke, vendar jih ne uporablja za vzdrževanje otrok, se lahko obrnete na organ, pristojen za družinske prejemke v državi, v kateri prebivajo vaši otroci, in zahtevate, da družinske prejemke izplačujejo neposredno vam, saj nosite glavno breme vzdrževanja družine.

Kje vložiti zahtevek za družinske prejemke

Vlogo za družinske prejemke lahko vložite v državi, v kateri je vsaj eden od staršev upravičen do prejemkov. Organ v državi, v kateri ste zaprosili za prejemke, bo o vaši vlogi obvestil druge države, ki so pristojne za vaš primer.

Če vlogo za prejemke vložite pravočasno v eni državi, se bo štelo, da ste jo pravočasno vložili tudi v drugi državi EU, v kateri imate pravico do družinskih prejemkov. Če je država, v kateri ste najprej oddali vlogo, vlogo prepozno posredovala pristojnemu organu druge države, vam samo zaradi tega prejemkov ne smejo zavrniti.

Rok za oddajo vloge za družinske prejemke preverite pri pristojnem nacionalnem organu. Če zamudite rok, se lahko zgodi, da ne boste upravičeni do družinskih prejemkov.

Pristojni organi različnih držav morajo med seboj sodelovati in izmenjati vse podatke, ki so potrebni za obravnavo vaše vloge. Za preprečevanje jezikovnih težav nacionalni organi pri izmenjavi informacij uporabljajo standardizirane obrazce (nekdanji obrazci E).

&nbps;

Med družinskimi prejemki v Evropi so velike razlike.

Države EU same določijo pravila glede obsega pravic do nadomestil in storitev. Vse države poznajo družinske prejemke, vendar se zneski in pogoji razlikujejo. Nekatere države izplačujejo redna nadomestila, druge pa ponujajo davčne olajšave.

Seznanite se s sistemom socialne varnosti v državi gostiteljici ter se tako izognite morebitnim nesporazumom, ki lahko pomembno vplivajo na vaš skupni dohodek.

Podrobnejše informacije o izplačevanju družinskih prejemkov po državah:

Države:

Pri evropskem zaposlitvenem svetovalcu je običajno tudi mogoče dobiti osnovne informacije o družinskih prejemkih v državi prebivanja.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Footnote