Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-10-06

work

Socialinis draudimas užsienyje

Kurioje šalyje jums suteikiama draudimo apsauga, priklauso nuo 2 dalykų:

 • jūsų profesinės padėties (ar esate samdomas darbuotojas, ar dirbate savarankiškai, ar esate bedarbis, ar komandiruotas į užsienį, ar dirbate kitoje šalyje ir t. t.);
 • jūsų gyvenamosios šalies , bet ne nuo jūsų pilietybės.

Šalies, kurioje jums būtų taikoma draudimo apsauga, pats pasirinkti negalite.

Gyvenant arba dirbant užsienyje jums bus taikomas jūsų šalies arba šalies, į kurią atvykote, socialinis draudimas. Bet kuriuo atveju turite pasirūpinti, kad jums išvykus į kitą šalį jis tebebūtų taikomas.

Kad išvengtumėte galimų rimtų problemų ir nesusipratimų, išsiaiškinkite, kokia socialinė apsauga taikoma šalyje, į kurią vyksite ar atvykote.

Ką daryti, jei jūs:

Gyvenate ir dirbate užsienyje

Kaip darbuotojas migrantas Europos Sąjungoje – samdomas arba dirbantis savarankiškai – turėtumėte prisiregistruoti šalies, į kurią atvykote, socialinės apsaugos sistemoje.

Tada jums ir jūsų išlaikomiems asmenims bus taikoma socialinė apsauga pagal tos šalies sistemą. Jūsų išmokų, susijusių su liga, šeima, nedarbu, pensijomis, nelaimingais atsitikimais darbe bei profesinėmis ligomis, ankstyvu išėjimu į pensiją ir mirtimi, skyrimo tvarka reglamentuojama vietos teisės aktais.

Laikotarpiai, nuo kurių priklauso jūsų teisė į išmokas

Daugelyje šalių išmokos, į kurias turite teisę, priklauso nuo to, kiek laiko anksčiau mokėjote įmokas.

Šalis, kurioje prašote išmokų, privalo atsižvelgti į visus laikotarpius, kuriuos dirbote arba į visas jūsų sumokėtas įmokas kitose ES šalyse. Šie laikotarpiai turi būti traktuojami taip pat lyg toje šalyje jums visą laiką būtų taikyta draudimo apsauga.

Jei ta šalis to nepadaro, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Atsitikimas

Skiriant išmokas skaičiuojamas visas darbo ES laikas

Lenkė Ania 6 metus išdirbusi Lenkijoje persikėlė gyventi į Vokietiją ir ten dirbo 2 metus.

Ji pateko į avariją, po kurios nebegalėjo vaikščioti. Taigi ji paprašė Lenkijos ir Vokietijos invalidumo pensijos.

Vokietijos valdžios institucijos prašymą atmetė, nes Vokietijoje ji nebuvo išdirbusi 5 metų (tai minimalus laikotarpis, po kurio Vokietijoje įgyjama teisė į invalidumo pensiją).

Tačiau skaičiuodamos Anios darbo metus institucijos turėjo atsižvelgti ir į Lenkijoje išdirbtą laiką. Taigi iš viso būtų buvę 8 metai – daug daugiau negu Vokietijos minimalus laikotarpis.

Todėl Ania turėjo teisę gauti invalidumo pensiją ir Vokietijoje, ir Lenkijoje: kiekviena šalis turi mokėti pensijos dalį, proporcingą Anios darbo laikotarpiui toje šalyje.

Esate komandiruotas į užsienį neilgam laikotarpiui (iki 2 metų)

ES piliečiai gali laikinai dirbti kitoje ES šalyje, bet jiems ir toliau gali būti taikoma jų šalies socialinė apsauga, t. y. jie gali priklausyti šalies, kurioje jie paprastai dirba, sistemai. Tada jūs būsite laikomas komandiruotu darbuotoju.

Išsiaiškinkite, kaip likti apdraustam savo šalies socialiniu draudimu, jei esate į užsienį komandiruotas darbuotojas.

Jei esate komandiruojamas į kitą ES šalį – nesvarbu, ar esate samdomas darbuotojas, ar dirbate savarankiškai, – tai neturi poveikio jūsų (arba jūsų šeimos) socialinės apsaugos teisėms (sveikatos draudimui, pašalpai šeimai, invalidumo ar senatvės pensijai ir pan.).

Persikeliate gyventi į užsienį komandiravimo laikotarpiui?

 • Paprašykite savo šalies sveikatos priežiūros institucijų S1 formos ( buvusios E 106 formos).

  Šis dokumentas – tai įrodymas, kad jūsų viešėjimo laikotarpiu jūs ir jūsų šeima turite teisę į sveikatos priežiūrą

 • Atvykę į šalį, į kurią esate komandiruotas, pateikite S1 formą tos šalies sveikatos priežiūros institucijoms.

Atvykote trumpam?

Jums tereikia Europos sveikatos draudimo kortelės (EHIC). Ją galite gauti iš savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba iš savo šalies socialinės apsaugos institucijų.

Įvyko nelaimingas atsitikimas darbe?

Jūs turėtumėte:

 • būti gydomas vietoje (šalyje, į kurią atvykote);
 • gauti pajamų kompensaciją už visą nedarbingumo laiką iš savo šalies.

Esate į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas

Jei jūs esate valstybės tarnautojas, komandiruojamas į kitą ES šalį (dirbti ambasadoje, konsulate ar kitoje oficialioje institucijoje užsienyje), socialinė apsauga jums bus taikoma pagal jūsų šalies sistemą.

Tai reiškia, kad jūsų išmokų, susijusių su liga, šeima, pensijomis, nelaimingais atsitikimais darbe bei profesinėmis ligomis, ankstyvu išėjimu į pensiją ir mirtimi, skyrimo tvarka reglamentuojama jūsų šalies teisės aktais.

Jeigu komandiravimo laikotarpiu tampate bedarbis, taikomos kitos taisyklės.

Dirbate vienoje šalyje, o gyvenate kitoje

Jei esate samdomas darbuotojas arba dirbate savarankiškai vienoje šalyje, o gyvenate kitoje:

 • Socialinio draudimo įmokas mokate ir jums taikoma ES šalies, kurioje dirbate, draudimo apsauga.
 • Galite gydytis šalyje, kurioje gyvenate.
 • Netekęs darbo pašalpos turėtumėte prašyti šalyje, kurioje gyvenate.

Sveikatos priežiūrai ir nedarbui taikomos specialios taisyklės. Taip pat išsiaiškinkite, kaip tai paveiks jūsų teises į pensiją ir pašalpas šeimai.

Atsitikimas

Socialinio draudimo įmokos mokamos tik toje šalyje, kurioje dirbate

Bolažas gyveno Vengrijoje ir dirbo Austrijoje. Tuo laiku jis mokėjo įmokas Austrijoje. Tačiau dabar Vengrijos institucijos teigia, kad jis turėjo mokėti įmokas Vengrijoje.

Vienoje ES šalyje dirbantiems ir kitoje ES šalyje gyvenantiems asmenims taikoma socialinė apsauga pagal tik vienos šalies – tos, kurioje jie dirba, – sistemą. Todėl Vengrijos institucijos neteisios.

Dirbate daugiau negu vienoje šalyje

Pagrindinė taisyklė – jei dirbate daugiau negu vienoje ES šalyje, bet didelę dalį laiko (bent 25 %) – gyvenamoje šalyje, jums bus taikomi jūsų gyvenamosios šalies teisės aktai.

Ypatingi atvejai

Jeigu jūs

Kur esate draudžiamas

gyvenamojoje šalyje dirbate mažiau negu 25 % viso darbo laiko

Šalyje, kurioje yra jūsų darbdavio pagrindinė buveinė arba įmonė

gyvenamojoje šalyje dirbate mažiau negu 25 % viso darbo laiko dviems darbdaviams, kurių pagrindinės buveinės yra skirtingose šalyse: viena – jūsų gyvenamoje šalyje, o kita – kitoje šalyje

Šalyje, kurioje yra jūsų darbdavio pagrindinė buveinė arba verslo vieta ir kuri nėra jūsų gyvenamojoje šalyje

gyvenamojoje šalyje dirbate mažiau negu 25 % viso darbo laiko dviems darbdaviams, kurių pagrindinės buveinės yra skirtingose šalyse, bet ne jūsų gyvenamoje šalyje

Savo gyvenamojoje šalyje

dirbate savarankiškai ir savo gyvenamoje šalyje dirbate nedidelę dalį viso darbo laiko

Šalyje, kurioje yra jūsų veiklos interesų centras

turite darbą vienoje šalyje ir dar savarankiškai dirbate kitoje

Šalyje, kurioje turite darbą

Ieškote darbo

Gaunate bedarbio pašalpą?

Jei bedarbio pašalpą gaunate ES šalyje, kurioje tapote bedarbiu, dėl to, kad ieškoti darbo išvyksite į kitą šalį, jūsų (arba jūsų šeimos) teisės (sveikatos draudimas, išmokos šeimai, teisės į invalidumo arba senatvės pensiją ir pan.) nepasikeis.

Kad jūs ir jūsų šeima trumpam išvykę į užsienį galėtų naudotis sveikatos draudimu, nepamirškite savo Europos sveikatos draudimo kortelės (EHIC).

Jums radus darbą, gali būti taikomos įvairios socialinės apsaugos taisyklės.

Išsiaiškinkite, kokios taisyklės galioja šalyje, kurioje radote darbą

Bedarbio pašalpos negaunate?

Jei negaunate pašalpos iš ES šalies, kurioje tapote bedarbiu, ir persikeliate į kitą ES šalį ieškoti darbo, socialinės apsaugos institucijos nuspręs, pagal kurią socialinės apsaugos sistemą būsite draudžiamas (sveikatos draudimas, pašalpa šeimai ir t. t.).

Socialinės apsaugos institucijos tai nustato pagal tam tikrus kriterijus, įskaitant:

 • buvimo trukmę,
 • šeiminę padėtį ir šeiminius ryšius,
 • būsto padėtį,
 • paskutinės profesinės ir ne pelno veiklos vietą,
 • profesinės veiklos pobūdį,
 • gyvenamąją vietą mokesčių tikslais.

Šalis, kuri yra atsakinga už jūsų socialinę apsaugą, gali nuspręsti, kad jūsų teisė į išmokas priklauso nuo to, kiek laiko esate mokėję įmokas. Tačiau ji privalo atsižvelgti į visus laikotarpius, kuriuos dirbote arba kuriuos mokėjote įmokas kitose ES šalyse. Šie laikotarpiai turi būti traktuojami taip pat lyg toje šalyje jums visą laiką būtų taikyta draudimo apsauga.

Jei ta šalis to nepadaro, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Atvykę į kitą šalį ieškoti darbo, turite teisę toje šalyje jo ieškoti iki 6 mėnesių ir ilgiau, jei galite įrodyti, kad darbo tebeieškote ir turite realių galimybių jį rasti.

Taigi būtinai turėkite šių dokumentų kopijas:

 • paraiškų dėl darbo,
 • jei yra, kvietimų į pokalbius dėl darbo,
 • jei yra, kitų gautų atsakymų.

ES taisyklėmis jūsų naujoji šalis nėra įpareigojama teikti finansinę arba kitokio pobūdžio socialinę paramą pirmą kartą toje šalyje darbo ieškantiems žmonėms.

Atsitikimas

Išsiaiškinkite, ar naujoje šalyje turite teisę į finansinę paramą kaip darbo ieškantis asmuo

Vokietis Bjornas Vokietijos skiriamą bedarbio pašalpą gaudavo Belgijoje. Kai jo U2 formos ( buvusios E 303 formos) galiojimas baigėsi, Bjornas nutarė likti Belgijoje ir joje pateikė prašymą suteikti pajamų paramą.

Belgijos institucijos jo prašymą atmetė. Pagal Belgijos įstatymus Bjornas neturėjo teisės į pajamų paramą Belgijoje, nes niekada šioje šalyje nedirbo.

Pagal ES taisykles pirmą kartą ieškodami darbo kitoje ES šalyje automatiškai neįgyjate teisės į pajamų paramą (ar bet kokią kitą pagalbą). Tačiau tokią teisę galite turėti pagal nacionalines taisykles – visada verta to pasiteirauti vietos institucijų.

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai

  Šalis, kurioje paprastai gyvenate arba kurioje yra jūsų interesų centras

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 28 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje

  Retour au texte en cours.

  Arba Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos piliečiai

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 28 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 28 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 28 ES valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Šveicarijos

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 28 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 28 ES valstybėse narėse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje

  Retour au texte en cours.