Navigačný riadok

O službe Vaša Európa – Poradenstvo

 

Čo je služba Vaša Európa – Poradenstvo /Kto stojí za službou Vaša Európa – Poradenstvo?

Vaša Európa – Poradenstvo je poradenská služba EÚ pre verejnosť, ktorú v súčasnosti poskytujú právni experti zo združenia Európsky útvar pre občiansku činnosť (ECAS) na základe zmluvy s Európskou komisiou. Tvorí ju tím právnikov, ktorí pracujú vo všetkých úradných jazykoch EÚ v oblastiach európskeho, ako aj vnútroštátneho práva jednotlivých členských štátov.

Spolupráca služieb Vaša Európa – Poradenstvo a SOLVIT

Vaša Európa – Poradenstvo úzko spolupracuje so so službou SOLVIT. Ide o sieť na riešenie problémov, ktoré sa vyskytli jednotlivcom alebo spoločnostiam pri styku s orgánmi v inom členskom štáte, v prípadoch, kde dochádza k možnému nesprávnemu uplatňovaniu právnych predpisov EÚ.

Ak po posúdení vašej žiadosti dospejeme k záveru, že na vyriešenie problému s dotknutou vnútroštátnou administratívou budete potrebovať ďalšiu pomoc, presunieme váš prípad zo služby Vaša Európa – Poradenstvo na SOLVIT a upovedomíme vás o tejto skutočnosti.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Poradenstvo a informácie poskytnuté v reakcii na individuálne otázky občanov zaslané službe Vaša Európa – Poradenstvo zabezpečujú nezávislí právni experti v zmysle zmluvy so združením ECAS.

Títo sú povinní vynaložiť všetko úsilie na to, aby poskytnuté informácie a poradenstvo zodpovedali skutočnosti, ale nenesú žiadnu zodpovednosť ani neručia za akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia.

Európska komisia pôsobí ako sprostredkovateľ tejto služby a nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie a poradenstvo poskytované touto službou.

Poskytnuté poradenstvo nevyjadruje bezpodmienečne postoj alebo názor rôznych útvarov Európskej komisie a Európsku komisiu nezaväzuje.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Pri odosielaní otázky musíte poskytnúť osobné údaje. S týmito údajmi sa nakladá v súlade s ustanoveniami nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Viac o službe Vaša Európa – Poradenstvo

 

  • FAQ pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

V týchto dokumentoch nájdete podrobnejšie informácie o fungovaní služby Vaša Európa – Poradenstvo. Upozorňujeme, že do 1. septembra 2010 táto služba niesla meno Navigačná služba pre občanov (NSO).

  • Ročná správa o službe Vaša Európa – Poradenstvo za rok 2010 pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
  • Ročná správa o službe Vaša Európa – Poradenstvo za rok 2009 pdf - 709 KB [709 KB] English (en)
  • Ročná správa o službe Vaša Európa – Poradenstvo za rok 2008 pdf - 695 KB [695 KB] English (en)

Správy o predložených otázkach

  • "Správa o službe Vaša Európa – Poradenstvo v oblasti uznávania odborných kvalifikácií pdf - 374 KB [374 KB] English (en) " - marec 2010 
  • "Čo nám prezrádza databáza služby Vaša Európa – Poradenstvo pdf - 262 KB [262 KB] English (en) " - podrobná štatistická analýza otázok zaznamenaných v databáze služby Vaša Európa – Poradenstvo, január 2007 
  • "Finančné služby pdf - 290 KB [290 KB] English (en) " - právna a štatistická analýza otázok týkajúcich sa oblasti finančných služieb, marec 2007 
  • "Orgány, ktorým sú presmerované otázky pdf - 805 KB [805 KB] English (en) " - štúdia o orgánoch na európskej a vnútroštátnej úrovni, na ktoré právni odborníci služby Vaša Európa – Poradenstvo odkazujú žiadateľov, júl 2007 
  • "Ťažkosti občanov pri uplatňovaní práva na voľný pohyb na jednotnom trhu pdf - 220 KB [220 KB] English (en) " - hlavné problémy, ktoré občania uvádzajú vo svojich otázkach zasielaných na adresu služby Vaša Európa – Poradenstvo, júl 2008