Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 23/01/2015

Χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Παλαιότερα έντυπα παροχών (ή κοινωνικής ασφάλισης)

Τον Μάιο 2010 πραγματοποιήθηκε σημαντική μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, καταργήθηκαν τα έντυπα Ε τα οποία χρησιμοποιούσαν επί χρόνια τα άτομα που μετακινούνταν στο εσωτερικό της ΕΕ.

Νέα απλουστευμένα έντυπα αντικατέστησαν τα έντυπα Ε αλλά στην πράξη ορισμένες εθνικές διοικήσεις εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα έντυπα Ε για μια μεταβατική περίοδο.

Έντυπο

Σκοπός

Αρχή έκδοσης και χρήση

E 101

Αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας. Σας είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αποδείξετε ότι καταβάλλετε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, σε περίπτωση που έχετε αποσπαστεί στο εξωτερικό ή εργάζεστε ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία χώρες.

Επικοινωνήστε με τους εθνικούς σας συνδέσμους επικοινωνίας για να μάθετε ποια αρχή μπορεί να εκδώσει αυτό το έντυπο.

E 102

Άδεια παράτασης της απόσπασης. Είναι χρήσιμο όταν η απόσπαση πρόκειται να διαρκέσει περισσότερο από 12 μήνες.

Επικοινωνήστε με τους εθνικούς σας συνδέσμους επικοινωνίας για να μάθετε ποια αρχή μπορεί να εκδώσει αυτό το έντυπο στη χώρα της συνήθους απασχόλησής σας.

E 104

Βεβαίωση των συνολικών περιόδων απασχόλησης, των εισφορών και της διαμονής στην ίδια χώρα. Παρέχει στους μετακινούμενους και τους διασυνοριακούς εργαζομένους πρόσβαση σε υγειονομική ασφάλιση σε χώρα που απαιτεί την καταγραφή των περιόδων απασχόλησης.

Ασφαλιστικός φορέας.

Πρέπει να το υποβάλετε σε ασφαλιστικό φορέα της χώρας στην οποία εργάζεστε.

E 106

Βεβαίωση του δικαιώματός σας σε υγειονομική περίθαλψη αν δεν ζείτε στη χώρα στην οποία είστε ασφαλισμένος/-η. Χρήσιμο σε διασυνοριακούς εργαζομένους, δημόσιους υπαλλήλους και πρόσωπα εξαρτώμενα από αυτούς.

Ασφαλιστικός φορέας.

Πρέπει να το υποβάλετε σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα της χώρας στην οποία ζείτε.

E 109

Βεβαίωση του δικαιώματος σε υγειονομική περίθαλψη εξαρτώμενων από εσάς προσώπων που δεν ζουν στη χώρα στην οποία εργάζεστε. Χρήσιμο σε μετακινούμενους εργαζομένους η οικογένεια των οποίων εξακολουθεί να ζει στη χώρα προέλευσης.

Ασφαλιστικός φορέας.

Τα εξαρτώμενα από εσάς πρόσωπα πρέπει να το υποβάλουν σε ασφαλιστικό φορέα της χώρας στην οποία ζουν.

E 112

Άδεια παροχής προγραμματισμένης υγειονομικής περίθαλψης σε μια άλλη χώρα της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ. Δικαιούστε την ίδια περίθαλψη με τους κατοίκους της χώρας αυτής, ίσως όμως χρειαστεί να καταβάλετε ένα ποσοστό των ιατρικών εξόδων εκ των προτέρων.

Ασφαλιστικός φορέας.

Πρέπει να το υποβάλετε σε ασφαλιστικό φορέα της χώρας στην οποία θα σας παρασχεθεί η περίθαλψη.

E 116

Ιατρικό πιστοποιητικό που αφορά ανικανότητα προς εργασία (αναρρωτική άδεια ή άδεια μητρότητας).

Εκδίδεται από γιατρό ασφαλιστικού φορέα της χώρας στην οποία εργάζεστε και αποστέλλεται στον δικό σας ασφαλιστικό φορέα.

E 121

Βεβαίωση του δικαιώματος συνταξιούχων σε υγειονομική περίθαλψη αν δεν ζουν στη χώρα στην οποία είναι ασφαλισμένοι.

Ασφαλιστικός φορέας.

Πρέπει να το υποβάλετε σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα της χώρας στην οποία ζείτε.

E 301

Βεβαίωση των ασφαλιστικών περιόδων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών ανεργίας.

Εθνική υπηρεσία απασχόλησης στην τελευταία χώρα(-ες) απασχόλησής σας.

Πρέπει να το υποβάλετε στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας από την οποία ζητάτε τις παροχές.

E 303

Άδεια εξαγωγής των παροχών ανεργίας.

Εθνική υπηρεσία απασχόλησης στην τελευταία χώρα(-ες) όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Πρέπει να το υποβάλετε στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας στην οποία αναζητάτε εργασία.

E 303/5

Δήλωση παροχών που λάβατε στο εξωτερικό (μέρος του εντύπου E 303). Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματα/ τις υποχρεώσεις σας όταν εξάγετε τις παροχές ανεργίας σας. Οι εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας στην οποία αναζητάτε εργασία δηλώνουν στο έντυπο αυτό τις παροχές που σας κατέβαλαν, αν επιστρέψετε στη χώρα όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Εθνική υπηρεσία απασχόλησης στην τελευταία χώρα(-ες) όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Πρέπει να το υποβάλετε στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας στην οποία αναζητάτε εργασία.

E 401

Βεβαίωση της σύνθεσης της οικογένειάς σας για τον υπολογισμό των οικογενειακών παροχών από την αρμόδια χώρα. Χρήσιμο σε μετακινούμενους εργαζομένους η οικογένεια των οποίων εξακολουθεί να ζει στη χώρα προέλευσης, ή σε διασυνοριακούς εργαζομένους.

Εκδίδεται από τη χώρα στην οποία ζει η οικογένειά σας.

Πρέπει να το υποβάλετε στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις οικογενειακές παροχές στη χώρα στην οποία εργάζεστε.

Δημόσιες διαβουλεύσεις

    Στην περίπτωση αυτή τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

    Retour au texte en cours.