Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Βέλγιο

 • Ταξίδια

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Administration des douanes et accises
  Belgium Customs

  Boulevard du Jardin Botanique 50
  BE - 1000 Brussel - Bruxelles

  Tel.: +32 2 576 24 50
  E-mail: da.manregional.bxl@minfin.fed.be
  françaishttp://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/site/contact.htm

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Service Public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

  15, rue des petits Carmes
  BE - 1000 Brussel - Bruxelles

  Tel.: +32 2 501 81 11
  Website Deutsch français Nederlands

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  SPF Mobilité et  Transport
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  Direction Générale Transport Aérien

  Directoraat-generaal Luchtvaart
  Cellule Stratégique - Droits des passagers
  Strategische Cel - Passagiersrechten
  City Atrium
  Rue du Progrès 56 / Vooruitgangstraat 56

  BE - 1210 Bruxelles
  Tel.: +32 2 277 44 00
  Fax: +32 2 277 40 73
  E-mail
  Websiteбългарскиfrançais

 • Εργασία και συντάξεις

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Flemish Region
  VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

  VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
  BE - 1000 Brussel
  Tel: +32 2 508 38 11 / 0800 30 700
  E-mail: info[at]vdab.be
  Website

  Walloon Region
  FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
  Carnet d'adresses du FOREM
  Website

  German Community
  ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

  Public employment services
  Arbeitsamt der DG
  Hütte 79
  BE - 4700 Eupen
  Tel: +32 87 638900

  Arbeitsamt der DG
  Vennbahnstr. 4/2
  BE - 4780 St. Vith
  Tel: +32 80 280 060
  E-mail: info[at]adg.be
  Website

  Brussels-Capital Region

  ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
  Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
  Boulevard Anspach 65
  BE - 1000 Bruxelles
  Tel: +32 2 505 14 11 ; +32 2 505 77 77
  E-mail: chercheursemploi[at]actiris.be
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale des Relations individuelles du Travail Division de la réglementation des relations individuelles du travail

  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen
  1, Rue Ernest Blerot
  BE - 1070 Bruxelles

  Tel: +32 2 233 48 22
  Fax: +32 2 233 48 21
  E-mail: rit@employment.belgium.beiab@werk.belgie.be
  Website

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Office National des Pensions (ONP)
  Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP)
  National Office for Pensions
  Tour du Midi
  BE - 1060 Bruxelles
  Website

  Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
  Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
  National Institute for the Social Security of the Self-employed
  BE - 1000 Bruxelles
  Tel.: +32 2 546 42 11
  Fax: +32 2 511 21 53
  E-mail info[at]rsvz-inasti.fgov.be
  Website

 • Οχήματα

  Εγγραφή

  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Service public fédéral Mobilité et Transports
  Directie Wegverkeer - Direction Circulation Routière - DIV

  City Atrium
  Rue du Progrès 56
  BE - 1210 Brussel - Bruxelles

  Tel: + 32 2 277 30 50 (infokiosk)
  E-mail:  help.div[at]mobilit.fgov.be
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Fonds Commun de Garantie Automobile
  Belgian Motor Insurance Information Center

  Rue de la Charité 33, Bte 1
  BE - 1210 Brussel - Bruxelles

  Tel: + 32 2 287 18 11
  E-mail: informationcenter[at]fcga-gmwf.be
  Website

  Compensation body

  Fonds Commun de Garantie Automobile
  Belgian Motor Insurance Information Center

  Rue de la Charité 33, Bte 1
  BE - 1210 Brussel - Bruxelles
  Tel: + 32 2 287 18 11
  E-mail: info[at]fcga-gmwf.be
  Website

  Άδεια οδήγησης

  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
  Service public fédéral Mobilité et Transports

  City Atrium
  Vooruitgangstraat - Rue du Progrès 56
  BE - 1210 Brussel - Bruxelles

  Tel: + 32 2 277 31 11
  E-mail info[at]mobilit.fgov.be
  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Centre de Contact/ Contact Center

  Tel.: +32 800 987.99 (toll-free number accessible from 8h30 to 13h00)

  Websitefrançais

   

      

   


   

   


   

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Service Public Fédéral Intérieur
  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  Ministry of interior

  Cellule Centrale d'Information et Communication
  Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
  1 rue de Louvain/ Leuvenseweg 1
  BE - 1000 Bruxelles

  Tel: +32 2 500 20 57 - +32 2 500 22 (35) - (09) (Français)
  Tel: +32 2 500 20 50-(51) - (65) (Nederlands)
  E-mail: info[at]ibz.fgov.be
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθελοντισμός

  Vlaamse Gemeenschap
  JINT v.z.w.
  Grétrystraat 26BE - 1000 Brussel - Bruxelles
  Tel.: +32 2 209 07 20
  Fax: +32 2 209 07 49
  E-mail: jint[at]jint.be
  Website

  Communauté française
  Bureau International Jeunesse (BIJ)
  Rue du commerce 20-22
  BE - 1000 Bruxelles

  Tel: +32 2 219 09 06
  Fax: +32 2 218 81 08
  E-mail:bij[at]cfwb.be, jpe@cfwb.be
  Website

  Deutschschprachige Gemeinschaft
  Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft
  Quartum Center Hütte 79/16 BE-4700 Eupen
  Tel: +32 87 56 09 79
  Fax:+32 87 56 09 44
  E-mail: info[at]jugendbuero.be
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  EPOS vzw
  National Agency for Lifelong Learning
  Koning Albert II-laan 15
  BE - 1015 Brussel - Bruxelles
  Tel.: +32 2 553 98 67
  Fax: +32 2 553 98 80
  E-mail: info[at]epos-vlaanderen.be
  Website

  Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie
  Francophone Agency for Education and Life-long Training
  Chaussée de Charleroi 111
  BE - 1060 Brussel - Bruxelles
  Tel: +32 2 542 62 78
  Fax: +32 2 542 62 93
  E-mail: aef[at]aef-europe.be
  Website

  Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Communauté française
  Ministry of Higher Education and Scientific Research of the French Community
  Rue A. Lavallée 1
  BE - 1080 Brussel - Bruxelles
  Tel: +32 2 690 87 03
  Fax: +32 2 690 87 60
  E-mail: chantal.kaufmann[at]cfwb.be
  Website

  Agentur für Europäische Bildungsprogramme VoG
  Agency for European Training Programmes
  Gospert 1
  BE - 4700 Eupen
  Tel: +32 87 596 300
  Fax: +32 87 556 474
  E-mail:  edgar.hungs[at]dgov.be
  Website

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
  Flemish Ministry for Education and Training
  Hendrik Consciencegebouw
  Koning Albert II-laan 15
  BE - 1210 Brussel - Bruxelles
  Tel: +32 2 553 17 00
  Website

  Administration générale de l'enseignement et de la recherché scientifique, Communauté française de Belgique
  General administration for Education and Scientific Research, French Community of Belgium
  Boulevard du Jardin botanique 20-22
  BE - 1000 Brussel - Bruxelles
  Tel: +32 2 690 81 00
  Fax: +32 2 690 82 39
  E-mail: enseignement.be[at]cfwb.be
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  National Academic Recognition Information Centre (NARIC) - Vlaanderen
  National Academic Recognition Information Centre (NARIC) - Flanders
  Ministry of Education and Training
  Agency for Higher Education, Adult Education and Study Grants (AHoVoS)
  Hendrik Consciencegebouw Toren A 6
  Koning Albert II-laan 15
  BE - 1210 Brussel - Bruxelles
  Tel: +32 2 553 97 44
  Fax: +32 2 553 97 05
  E-mail:  naric[at]vlaanderen.be
  Website

  NARIC de la Communauté française de Belgique
  NARIC of the French Community of Belgium
  Ministry of the French Community of Belgium
  Directorate General for Non-Compulsory Education and Scientific Research
  Rue A. Lavallée 1
  BE -1080 Brussel - Bruxelles
  Tel: +32 2 690 87 03
  Fax: +32 2 690 87 60
  E-mail:  infosup[at]cfwb.be
  Website

 • Υγεία

  Υγειονομική αρχή

  Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
  Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

  Place Victor Horta 40, box 20
  BE - 1060 Bruxelles

  Tel: +32 2 528 63 00
  E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be
  Website

  Κοινωνική ασφάλιση

  Office national de sécurité sociale (ONSS)
  National Social Security Office

  Place Victor Horta 11
  BE - 1060 Bruxelles

  Tel: +32 2 509 59 59
  E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
  Federal public service Health, Food chain safety and environment

  Place Victor Horta 40, box 10
  BE - 1060 Bruxelles

  Tel.: +32 2 290 28 44
  E-mail: information@crossborderhealthcare.be
  Website

 • Οικογένεια

  Family benefits

  National Institute for Sickness and Invalidity Insurance - Institut national d?assurance maladie invalidité (INAMI) - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  Avenue de Tervueren/Tervurenlaan 211
  BE - 1150 Bruxelles/Brussel
  Tel: +32 2 739 76 90

  Website INAMI
  Website RIZIV

  National Family Benefits Office for Employees - Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) - Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW) - Zentralanstalt für Familienbeihilfen für Arbeitnehmer (ZFA)
  Rue de Trèves/Trierstraat 70 (postal address) or 9 (reception)
  BE - 1000 Bruxelles/Brussel
  Tel: +32 2 237 23 20
  Fax: +32 2 237 23 09
  Freephone: 0800 944 34

  Website RKW
  Website ONAFTS

  Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
  Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
  National Institute for the Social Security of the Self-employed
  Place Jean Jacobs 6
  BE - 1000 Bruxelles
  Tel: +32 2 546 42 11
  Fax: +32 2 511 21 53
  E-mail : info[a]rsvz-inasti.fgov.be
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών
  Υιοθεσία

  Service Public Fédéral Justice
  Federale Overheidsdienst Justitie
  Federal Public Service Justice

  Boulevard de Waterloo - Waterloolaan 115
  BE - 1000 Bruxelles - Brussel

  Tel: +32 2 542 65 11
  E-mail: info[at]just.fgov.be
  Website

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Service Public Fédéral Intérieur
  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  Federal Public Service Home Affairs

  chaussée de Louvain - Leuvenseweg 1
  BE - 1000 Bruxelles - Brussel

  Tel: +32 2 500 21 11
  E-mail: info[at]ibz.fgov.be
  Website

 • Καταναλωτές

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling,
  Bureau Internationale Samenwerking  SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie,
  Bureau Coopération Internationale
  FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy,
  International Cooperation Office

  Vooruitgangstraat - Rue du Progrès 50
  BE - 1210 Brussel -Bruxelles

  Tel: +32 2 277 51 11
  E-mail: mailto:info.eco@economie.fgov.be
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  V.Z.W Geschillencommissie Meubelen 
  A.S.B.L. Commission de Litiges Meubles  The Furniture Disputes Commission

  Kasteelstraat 1A, bus 10
  B
  E - 1700 Dilbeek
  Tel: +32 2 478 47 58
  E-mail: clmeubles[at]gcmeubelen.be
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Ombudsman van de Verzekeringen
  Ombudsman des Assurances
  Insurance Ombudsman

  de Meeûssquare - Square de Meeûs 35
  BE - 1000 Brussel - Bruxelles
  Tel.: +32 2 547 58 71
  E-mail: info[at]ombudsman.as
  Website français

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Centre Européen des Consommateurs
  Europees Centrum voor de Consument
  European Consumer Centre Belgium

  Hollandstraat 13 / rue de Hollande 13
  BE - 1060 Brussel/Bruxelles

  Tel: +32 2 542 33 89 (FR) - +32 2 542 33 46 (NL)
  E-mail: info[at]eccbelgium.be
  Website

  Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

  SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie  (DG Contrôle et Médiation - Coopération internationale) 
  FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy, International Cooperation Office

  NG III, 3ème étage
  Boulevard du Roi Albert II, 16
  BE - 1000 Bruxelles

  Tel: +32 800 120 33
  E-mail: CONSUMER21SERVICES[at]economie.fgov.be
  Website