Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 23/01/2015

Prawo do zabezpieczenia społecznego – przydatne formularze

Dawne formularze świadczeń (zabezpieczenia społecznego)

W wyniku gruntownej reformy w maju 2010 r. weszły w życie nowe europejskie przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego. Zlikwidowane zostały dawne formularze E, z których od lat korzystały osoby przemieszczające się w obrębie UE.

Dawne formularze zastąpione zostały nowymi uproszczonymi formularzami, ale w praktyce w okresie przejściowym niektóre kraje nadal stosują formularze E.

Formularz

Cel

Organ wydający i zastosowanie

E 101

Wskazanie właściwych przepisów. Przydatny, jeśli musisz wykazać, że płacisz składki na ubezpieczenie społeczne w innym kraju UE, np. jeśli jesteś pracownikiem oddelegowanym lub osobą pracującą w kilku krajach jednocześnie.

Skontaktuj się z krajowym biurem łącznikowym, aby dowiedzieć się, która instytucja może wydać taki dokument.

E 102

Upoważnienie do przedłużenia okresu pracy w charakterze pracownika oddelegowanego. Przydatny, kiedy pracownik oddelegowany ma wykonać pracę, która zajmie więcej niż 12 miesięcy.

Skontaktuj się z krajowym biurem łącznikowym, aby dowiedzieć się, która instytucja może wydać taki dokument w kraju, z którego jesteś delegowany.

E 104

Podsumowanie wszystkich okresów zatrudnienia, płacenia składek i zamieszkania w tym samym kraju. Zapewnia pracownikom migrującym i transgranicznym dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego w kraju, który wymaga udokumentowania okresów zatrudnienia.

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych.

Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym pracujesz.

E 106

Poświadczenie uprawnienia do opieki zdrowotnej, jeśli nie mieszkasz w kraju, w którym jesteś ubezpieczony. Przydatny w przypadku pracowników transgranicznych lub urzędników służby cywilnej i osób pozostających na ich utrzymaniu.

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych.

Przedstaw go dowolnemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym mieszkasz.

E 109

Poświadczenie uprawnień do opieki zdrowotnej dla osób pozostających na Twoim utrzymaniu, lecz zamieszkałych poza krajem, w którym pracujesz. Przydatny w przypadku pracowników migrujących, których rodziny nadal mieszkają w kraju pochodzenia.

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych.

Osoby pozostające na Twoim utrzymaniu powinny go przedstawić zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym mieszkają.

E 112

Upoważnienie do poddania się planowanemu leczeniu w innym kraju UE lub EFTA. Osoba, która go okaże, jest traktowana tak samo, jak obywatel danego kraju – konieczne może być zapłacenie części kosztów z góry.

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych.

Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, do którego wyjeżdżasz na leczenie.

E 116

Dokument medyczny dotyczący niezdolności do pracy (zwolnienie chorobowe lub urlop macierzyński).

Wydawane przez lekarza z zakładu ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym pracujesz, i wysyłane do Twojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych.

E 121

Poświadczenie uprawnienia emerytów do opieki zdrowotnej, jeśli mieszkają poza krajem, w którym są ubezpieczeni.

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych.

Przedstaw go dowolnemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym mieszkasz.

E 301

Wyszczególnienie okresów ubezpieczenia uwzględnianych przy obliczaniu wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Publiczne służby zatrudnienia w ostatnim kraju/ostatnich krajach, w którym/których pracowałeś(-aś).

Przedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym masz zamiar ubiegać się o zasiłek.

E 303

Upoważnienie do przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych.

Publiczne służby zatrudnienia w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Przedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym szukasz pracy.

E 303/5

Podsumowanie świadczeń otrzymanych za granicą (część formularza E 303). Zawiera ważne informacje dotyczące Twoich praw/obowiązków w związku z przeniesieniem zasiłku dla bezrobotnych. Umożliwia publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym szukasz pracy określenie, w jakiej wysokości świadczenia Ci wypłaciły, jeśli wracasz do kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Publiczne służby zatrudnienia w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Przedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym szukasz pracy.

E 401

Zaświadczenie dotyczące składu rodziny do celów obliczenia wysokości świadczeń rodzinnych przez właściwy kraj. Przydatny w przypadku pracowników migrujących, których rodziny nadal mieszkają w kraju pochodzenia, oraz w przypadku pracowników transgranicznych.

Wydawany przez kraj, w którym mieszka Twoja rodzina.

Przedstaw go urzęfowi zajmującemu się świadczeniami rodzinnymi w kraju, w którym pracujesz.

W tym przypadku: 27 krajów UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria

Retour au texte en cours.