Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 28/02/2017

Διαχείριση διασυνοριακής κληρονομικής διαδοχής

Αν κάποιο συγγενικό ή δικό σας πρόσωπο πεθάνει και είστε κληρονόμος του, κατά κανόνα μπορείτε να διεκπεραιώσετε την υπόθεση κληρονομικής διαδοχής μέσω:

  • των δικαστηρίων της χώρας της ΕΕ όπου ο αποθανών ζούσε τελευταία, ή
  • συμβολαιογράφων οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ.

Η αρχή που ασχολείται με την κληρονομική διαδοχή θα εφαρμόσει κατά κανόνα την εθνική νομοθεσία της χώρας της ΕΕ όπου ο αποθανών ζούσε τελευταία, εκτός αν αυτός είχε προβεί σε επιλογή νομοθεσίας προκειμένου να ισχύει η νομοθεσία της χώρας υπηκοότητάς του.

Δυνατότητα των κληρονόμων να επιλέξουν δικαστήριο

Αν μια υπόθεση κληρονομικής διαδοχής πρέπει να επιλυθεί από δικαστήριο, ως κληρονόμος οφείλετε κατά κανόνα να αποταθείτε στα δικαστήρια της χώρας της ΕΕ όπου έζησε τελευταία ο αποθανών.

Ωστόσο, αν ο αποθανών είχε επιλέξει να ισχύσει για την κληρονομική διαδοχή του η νομοθεσία της χώρας υπηκοότητάς του, και πρόκειται για την υπηκοότητα χώρας της ΕΕ, τότε εσείς και οι άλλοι κληρονόμοι μπορείτε να συμφωνήσετε ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί από δικαστήρια της εν λόγω χώρας της ΕΕ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμφωνήσουν ως προς αυτή την επιλογή δικαστηρίου.

Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς

Η εθνική νομοθεσία περί κληρονομικής διαδοχής σάς παρέχει πιθανόν τη δυνατότητα να δηλώσετε ενώπιον δικαστηρίου την αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, μπορείτε να προβείτε σε τέτοια δήλωση ενώπιον δικαστηρίου της χώρας της ΕΕ όπου ζείτε, ακόμη κι αν το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της υπόθεσης βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ισχύς δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κάθε δικαστική απόφαση κληρονομικής διαδοχής που λαμβάνεται σε μια χώρα της ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίζεται και σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία. Εξαιρούνται η Δανία, η Ιρλανδία και το ΗΒ

Ωστόσο, αν το μέρος στην άλλη χώρα της ΕΕ δεν συμμορφώνεται εκουσίως με τη δικαστική απόφαση, μπορείτε να ζητήσετε να κηρυχθεί η απόφαση εκτελεστή έτσι ώστε η αστυνομία ή ένας δικαστικός επιμελητής να μπορούν να παρέμβουν με σκοπό την εκτέλεση της απόφασης.

Το άλλο μέρος μπορεί να προσφύγει κατά της αναγνώρισης ή της εκτελεστότητας της απόφασης μόνο για τους παρακάτω λόγους:

  • η απόφαση είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τη δημόσια πολιτική της χώρας της ΕΕ στην οποία πρέπει να αναγνωριστεί ή να εκτελεστεί επειδή, για παράδειγμα, συνεπάγεται διακριτική μεταχείριση
  • η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις της χώρας της ΕΕ όπου πρέπει να αναγνωριστεί ή να εκτελεστεί
  • δεν δόθηκε στα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία η δυνατότητα να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Οι αποφάσεις που εκδίδουν δικαστήρια της Δανίας, της Ιρλανδίας και του ΗΒ δεν υπόκεινται σε αυτούς τους απλουστευμένους κανόνες όταν πρέπει να αναγνωριστούν ή να εκτελεστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

Αν είστε κληρονόμος, πιθανόν θα χρειαστεί να αποδείξετε σε μια αρχή ή τράπεζα σε άλλη χώρα της ΕΕ ότι όντως έχετε δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος που βρίσκονται στη χώρα αυτή.

Ο εκτελεστής της διαθήκης και ο διαχειριστής της κληρονομιάς ίσως να πρέπει επίσης να αποδείξουν την ιδιότητά τους αυτή προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Παράδειγμα

Ο Piotr είναι Πολωνός αλλά πέθανε στη Γερμανία όπου εργαζόταν με απόσπαση για ένα χρόνο.

Η Gosia, σύζυγος και κληρονόμος του Piotr, ζει στην Πολωνία και, μετά τον θάνατο του συζύγου της, χρειάζεται να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό που τηρούσε αυτός σε γερμανική τράπεζα για να εξοφλήσει τους λογαριασμούς του και το ενοίκιο του τελευταίου μήνα.

Ωστόσο, η τράπεζα της ζητά επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι η κληρονόμος του Piotr και δικαιούται πρόσβαση στον λογαριασμό του. Οι διοικητικές διαδικασίες κάνουν πιο δυσβάστακτο το πένθος.

Η αρχή της χώρας της ΕΕ η οποία διεκπεραιώνει την υπόθεση κληρονομικής διαδοχής μπορεί να σας προμηθεύσει με ένα εθνικό έγγραφο που πιστοποιεί την ιδιότητά σας ως κληρονόμου, εκτελεστή της διαθήκης ή διαχειριστή της κληρονομιάς.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε από την εν λόγω αρχή να εκδώσει ένα ευρωπαϊκό κληρονομητήριο.

Το πλεονέκτημα του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι ότι έχει τα ίδια αποτελέσματα σε όλη την ΕΕ, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία εκδόθηκε. Αντίθετα, ένα εθνικό έγγραφο θα έχει διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ στην οποία εκδόθηκε, με συνέπεια να καθυστερήσει ενδεχομένως η αναγνώριση των δικαιωμάτων σας σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Επιπλέον, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο αναγνωρίζεται σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία.

Μπορείτε να λάβετε ευρωπαϊκό κληρονομητήριο από δικαστήριο μιας χώρας της ΕΕ το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, ή από άλλη αρμόδια αρχή, π.χ. συμβολαιογράφο, της ίδιας χώρας. Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή σε περίπτωση που σας αρνηθούν την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.

Η αρχή που εκδίδει το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο κρατά το πρωτότυπο και χορηγεί επικυρωμένα αντίγραφα στον κληρονόμο, τον εκτελεστή της διαθήκης ή τον διαχειριστή της κληρονομιάς, τα οποία ισχύουν για 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Η εκδούσα αρχή μπορεί να τροποποιεί ή να αποσύρει το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι δεν είναι ακριβές.

Παράδειγμα

Ο Piotr πέθανε στη Γερμανία όπου ζούσε και εργαζόταν προσωρινά. Επίκεντρο της ζωής του ήταν ωστόσο η Πολωνία, όπου ζουν η σύζυγός του Gosia καθώς και άλλοι συγγενείς και φίλοι. Για τον λόγο αυτό, οι πολωνικές αρχές αναλαμβάνουν την υπόθεση κληρονομικής διαδοχής του Piotr.

Η Gosia έλαβε από τα πολωνικά δικαστήρια ένα ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αποδείξει στην τράπεζα του Piotr στη Γερμανία ότι δικαιούται πρόσβαση στον λογαριασμό του, και έτσι να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του άνδρα της για να εξοφλήσει τους λογαριασμούς του και το ενοίκιο του τελευταίου μήνα.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές