Sökväg

Sälja varor

Uppdaterat 05/2011

Tack vare EU:s välfungerande inre marknad kan företag i EU sälja och köpa varor i hela unionen.

Fri rörlighet för varor

EU har tagit bort alla de hinder som en gång satte stopp för import och export av varor, och i dag kan företagen transportera och sälja varor i hela EU.

Restriktioner

EU-länderna får endast i undantagsfall, när det kan motiveras av allmänintresset, begränsa den fria rörligheten för varor, till exempel för att skydda folkhälsan, miljön eller konsumenterna. Restriktionerna måste vara proportionerliga.

Den fria rörligheten för varor får även begränsas som en skyddsåtgärd, när vetenskapliga fakta tyder på att vissa varor är ett hot mot människor, djur, växter eller miljö.

Nya regler

För att avlägsna alla resterande hinder för den fria rörligheten för varor har EU infört nya regler, bland annat

  • striktare tillämpning av lagstiftningen om EU:s inre marknad
  • bättre lagstiftning om marknadsövervakning
  • en gemensam ram för saluföring av produkter
  • ökad trovärdighet för CE-märkningen
  • fullständig tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande.

Harmonisering

Handelshinder kan uppstå om medlemsländerna har olika tekniska regler. EU har därför antagit harmoniseringsregler för flera produkter. Det gäller främst så kallade högriskprodukter som läkemedel, fordon, leksaker, kemikalier, elektrisk och mekanisk utrustning och medicinteknisk utrustning. Produkter som tillverkas i enlighet med dessa regler får säljas i alla EU-länder.

Standardisering

Sedan mitten av 1980-talet arbetar EU enligt ett nytt synsätt på harmonisering, som bygger på standardisering.

EU:s lagstiftning på området kallas direktiv enligt den nya metoden. I dessa direktiv fastställs vilka krav produkter ska uppfylla för att få säljas i hela EU. Det är upp till tillverkarna att ta fram tekniska specifikationer utifrån dessa krav.

Till sin hjälp har de cirka 20 000 europeiska standarder. Varor som motsvarar de europeiska standarderna anses uppfylla de väsentliga kraven i EU-direktiven. Det är dock frivilligt och tillverkarna har möjlighet att välja andra tekniska lösningar för att uppfylla kraven.

EU:s harmoniserade standarder tas fram av Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telestandarder (Etsi) efter att alla berörda parter har enats (industrin, myndigheter, konsumenter, miljöorganisationer och fackföreningar).

Standardisering är ett strategiskt instrument för innovation och konkurrenskraft. EU vill att standarderna ska spegla den senaste kunskapen och uppmanar alla berörda – särskilt småföretagen – att engagera sig i standardiseringsfrågan.

CE-märkning

Produkter med CE-märkning uppfyller alla relevanta EU-krav. EU-länderna får bara begränsa marknadstillgången för en CE-märkt produkt om de kan bevisa att produkten inte uppfyller bestämmelserna.

Ömsesidigt erkännande

I sektorer där det inte har gjorts någon harmonisering bygger handeln på principen om ömsesidigt erkännande. Det innebär att produkter som tillverkas eller saluförs lagligt i ett EU-land får säljas i alla övriga medlemsländer, även om de inte helt och hållet uppfyller de övriga ländernas regler för till exempel form, storlek, vikt, sammansättning, märkning och förpackning. Med andra ord kan ett företag göra affärer i hela EU förutsatt att det följer motsvarande regler i det egna landet.

Kontaktpunkter för produkter

För att informera företag och myndigheter om hur principen om ömsesidigt erkännande ska tillämpas och vilka nationella tekniska föreskrifter som finns har alla EU-länder inrättat kontaktpunkter för produkter.

Kontaktpunkterna ska

  • informera företag och myndigheter om vilka tekniska regler som gäller en specifik produkttyp i deras land, om det inte finns några EU-regler
    • förmedla kontaktuppgifter till de behöriga myndigheter som ser till att de tekniska reglerna följs
  • informera företagen om hur de kan få hjälp att lösa en tvist med myndigheterna.

Kontaktpunkterna ska svara på begäran om information inom 15 arbetsdagar och får inte ta ut någon avgift.

EU-kommissionen har en webbplats med information om hur man framför ett klagomål mot ett EU-lands åtgärder (lagar och andra författningar) eller praxis som strider mot en bestämmelse eller princip i EU:s lagstiftning.

Solvit hjälper företag att lösa de problem som uppstår när nationella myndigheter tillämpar reglerna för EU:s inre marknad på fel sätt.

Enterprise Europe Network ger företagare råd och information om fri rörlighet för varor.

CEN-Cenelec och de nationella standardiseringsorganisationerna har ett nätverk av nationella hjälpcentraler för småföretag om standarder.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Hos Ditt Europa - Rådgivning får du råd av juridiska experter om problem som du stött på i ett annat land och som rör EU-lagstiftningen.

Enterprise Europe Network English och de cirka 600 lokala kontaktpunkternaEnglish arbetar via lokala näringslivsorganisationer och hjälper dig att utveckla din verksamhet på nya marknader, skapa eller licensiera ny teknik och få tillgång till EU-finansiering.