Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Λουξεμβούργο

 • Ταξίδια

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Direction des Douanes et Accises
  22, rue de Bitbourg
  L - 1273 Luxembourg
  -Hamm
  Tel.: +352 2818 2818
  E-mail: douanes[at]do.etat.lu
  Website

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministère des Affaires Etrangères
  Bureau des passeports

  43, boulevard Roosevelt
  L-2450 Luxembourg

  Tel.:
  Passeports et légalisations: +352 2478 8300
  Visas: +352 2478 8300
  Fax :
  Visas: +352 22 29 07 or +352 46 49 80
  Passeports: +352 22 02 91
  E-mail: service.visas@mae.etat.lu
  service.passeports@mae.etat.lu
  Website français

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP) du Grand-Duché de Luxembourg
  1A, boulevard Prince Henri
  L - 2096 Luxembourg
  Tel.: +352 22 41 411
  E-mail: cnap[at]secu.lu
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  ADEM - Administration de l'Emploi
  10, rue Bender
  L-1229 Luxembourg
  Tel.: +352 2478 8888
  E-mail: info[at]adem.public.lu
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Inspection du travail et des mines
  M Miguel Martinho
  Mme Nadine Kohl
  Mme Pascale Hardt
  3, rue des Primeurs
  L-2361 Strassen

  Tel.: +352/ 247 86380
         +352 / 247 86109 
         +352 / 247 86199
  Fax: +352 - 291 194 6380
         +352 / 291 194 6109
         +352 / 291 194 6199
  E-mail: bll@itm.etat.lu

  Website

 • Οχήματα

  Εγγραφή

  Société Nationale de Contrôle Technique
  National organisation for vehicle roadworthiness tests

  Postal address : BP 23 L - 5201 Sandweiler

  11, route de Luxembourg
  L - 5230

  Tel.: +352 35 72 141
  E-mail: info[at]snct.lu
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Fonds de Garantie Automobile
  Automobile Guarantee Fund

  75 rue de Mamer
  L - 8081 Bertrange

  Tel.: + 352 458 836
  E-mail: fgalux[at]pt.lu
  Website

  Compensation body

  Fonds de Garantie Automobile
  Automobile Guarantee Fund
  75 rue de Mamer
  L - 8081 Bertrange
  Tel.: + 352 458 836
  E-mail: fgalux[at]pt.lu
  Website

  Άδεια οδήγησης

  Société nationale de contrôle automobile
  Service des permis de conduire
  National organisation for vehicle roadworthiness tests - Driving licences service

  11, rue de Luxembourg
  L-5230 Sandweiler
  Tel.: +352 8002 37 77
  E-mail : infosnct.lu
  Websitefrançais

  Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des transports
  Direction de la Circulation et de la Sécurité Routières
  Ministry for sustainable development of infrastructure, Transport department, Directorate for traffic and road safety

  (only for issues relating to loss or limitation of rights to drive)

  Postal address L-2940 Luxembourg

  4, Place de l'Europe
  L-1499 - Luxembourg

  Tel.: +352 247 82478
  E-mail : info[at]mt.public.lu
  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Ministère du Développement Durable et des Infrastructures
  Département des transports
  4, Place de l'Europe
  L - 1499 Luxembourg

  Tel.: +352 247-84464
  Website

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministère des Affaires étrangères
  5, rue Notre Dame
  Hôtel Saint Maximin
  L - 2240 - Luxembourg

  Tel.: +352  2478 2478
  Website

  Bureau des passeports, visas et légalisations
  43, boulevard Roosevelt
  L - 2450 - Luxembourg

  Tel.: +352  2478 8300
  E-mail: service.visas[at]mae.etat.lu

  Direction de l'immigration - Service des étrangers
  26, route d'Arlon
  L - 1140 - Luxembourg
  B.P. 752 L-2017 Luxembourg

  Tel.: +352 2478 4040

  Administrations communales
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle
  Ministry of National Education and Professional Development
  29, rue Aldringen
  L - 1118 Luxembourg
  Tel.: +352 2478 51 00
  Fax: +352 2478 51 13
  E-mail: info[at]men.public.lu
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Agence nationale pour le programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie (ANEFORE a.s.b.l.)
  National Agency for the European Education and Life-long Learning Programme
  58 boulevard Grande-Duchesse Charlotte
  L - 1330 Luxembourg
  Tel.: +352 247 852 84
  Fax: +352 247 852 93
  E-mail: info[at]anefore.lu
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Commission d'homologation - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
  18-20, Montée de la Pétrusse
  L - 2327 Luxembourg
  Tel.: +352 478 5135
  Fax: +352 262 960 37
  E-mail: josiane.laures@mesr.etat.lu
  Website

  Secrétariat de le Commission des titres d'Enseignement Supérieur - Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
  18, Montée de la Pétrusse
  L-2327 LUXEMBOURG
  Tel.: +352 247 86639 / Tel.: +352 247 85134
  E-mail: cheryl.colbert@mesr.etat.lu; desiree.reisch@mesr.etat.lu

  Εθελοντισμός

  Service National de la Jeunesse
  138 Boulevard de la Pétrusse
  LU - 2330 Luxembourg

  Tel:+352 247 864465
  Fax:  +352 46 41 86
  E-mail: info@snj.public.lu
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Ministère de la Sécurité sociale
  Ministry of Social Security

  26, rue Sainte Zithe
  L - 2763 Luxembourg

  Tel.: +352 247 86311
  Fax: +352 247 86328
  E-mail: mss@mss.etat.lu
  Websitefrançais

  Υγειονομική αρχή

  Ministère de la Sécurité sociale
  Ministry of Social Security

  26, rue Sainte Zithe
  L - 2763 Luxembourg

  Tel.: +352 247 86311
  E-mail: mss@mss.etat.lu
  Websitefrançais

  Ministère de la Santé
  Ministry of Health

  Villa Louvigny - Allée Marconi
  L-2120Luxembourg
  Tél. : (+352) 478 5500
  E-mail: info@sante.public.lu
  Websitefrançais

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Service national d'information et de médiation santé
  National healthcare Information and mediation service
  73, rue Adolphe Fischer
  L-1520 Luxembourg

  Tel.: +352 24 77 55 15
  Email: info@mediateursante.lu
  Websitefrançais

  Caisse nationale de santé (CNS)
  National Health Insurance Authority (CNS)

  125, route d'Esch
  L-2980 Luxembourg

  Tél.: +352 27 57 1
  Email: cns@secu.lu
  Website

 • Οικογένεια

  Υιοθεσία

  Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
  29, rue Aldringen
  L-1118 Luxembourg

  Tel: +352 247 85100
  E-mail: info[at]men.lu
  Website


  Croix-Rouge luxembourgeoise

  Maison de l'Adoption
  10, Cité Henri Dunant
  L-8095 Bertrange

  E-mail : maison.adoption@croix-rouge.lu
  Website
   

  Service Adoption
  97, Route d'Arlon
  L-8009 Strassen

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (séparation/divorce, droit de garde et de visite des enfants)
  Cité Judiciaire - Plateau du Saint-Esprit
  L-2010 - Luxembourg
  Adresse Postale : B.P. 15

  Tél. : (+352) 47 59 81-1
  Fax : (+352) 47 59 81-421

  Barreau de Luxembourg (avocats)
  http://www.barreau.lu/


  Justice de paix de Luxembourg (pensions alimentaires)
  Cité Judiciaire - Plateau du Saint-Esprit - Bâtiment JP
  L-2080 Luxembourg

  Tél. : (+352) 47 59 81-1
  Fax : (+352) 46 54 34


  Fonds national de solidarité (recouvrement de pensions alimentaires)
  8-10, rue de la Fonderie
  L-1531 - Luxembourg
  Adresse Postale : B.P. 2411
  L-1024 Luxembourg

  Tél. : (+352) 49 10 81-1
  Fax : (+352) 26 12 34 64
  E-mail : fns@secu.lu
  Website


  116 000 - numéro de téléphone européen unique pour enfants disparus ou enfants en détresse

  Office national de l'enfance (enfants disparus)
  3-5, rue Auguste Lumière
  L-1950 Luxembourg
  Tél. : (+352) 247-73696
  Fax : (+352) 247-73699
  E-mail: one@one.etat.lu
  Website
   

  Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
  29, rue Aldringen
  L-1118 Luxembourg

  Tel: +352 247 85100
  E-mail: info[at]men.lu
  Website

   

  Ministère de la Justice
  Ministry of Justice

  13, rue Erasme
  L - 2934 Luxembourg

  Tel.: +352 247 84 53 7
  E-mail: info[at]mj.public.lu
  Website

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Administrations communales (mariages)
  Website

  Service du répertoire civil (partenariats et reconnaissance de partenariats conclus à l'étranger)
  Cité judiciaire - Bâtiment BC
  Bâtiment BC - 1er étage
  L-2080 - Luxembourg

  Tél. : (+352) 47 59 81-341
  Fax : (+352) 47 59 81-887

  Family benefits

  Caisse pour l'avenir des enfants (Guichets)
  Fund for the future of children
  34, avenue de la Porte Neuve
  L - 2227 Luxembourg
  Tel.: +352 47 71 531
  Website

  Caisse pour l'avenir des enfants (Bureaux)
  Fund for the future of children
  6, boulevard Royal
  L - 2249 Luxembourg

  B.P. 394
  L - 2013 Luxembourg

  Tel.: +352 47 71 531
  Website

 • Καταναλωτές

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
  Département juridique II
  110, Route d'Arlon
  L - 1150  Luxembourg

  Tel. : +352 26 25 1 601
  E-mail: reclamation@cssf.lu
  Website

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Centre Européen des Consommateurs -GIE Luxembourg
  European Consumer Centre Luxembourg

  2A, rue Kalchesbrück
  L - 1852 Luxembourg

  Tel.: +352 26 84 641
  Fax: +352 26 84 57 61
  E-mail : info[at]cecluxembourg.lu
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions 
  Ministry of Consumer Protection

  19-21 Boulevard Royal
  L - 2449 Luxembourg

  Tel. : +352 247 84137
  E-mail : info[at]eco.public.lu
  Website

  ICC Luxembourg, International Chamber of Commerce
  7, rue Alcide de Gasperi
  L-1615 Luxembourg-Kirchberg

  Tel: +352 42 39 39 -1
  Fax: +352 43 83 26
  E-mail: chamcom@cc.lu
  Website

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  ICC Luxembourg, International Chamber of Commerce
  7, rue Alcide de Gasperi
  L-1615 Luxembourg-Kirchberg

  Tel: +352 42 39 39 -1
  Fax: +352 43 83 26
  E-mail: chamcom@cc.lu
  Website

  Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
  Financial Sector Supervisory Committee

  Cellule Litiges et autorisations Route d'Arlon 110
  L - 2991 Luxembourg

  Tel. : +352 26 251 1
  E-mail: direction[at]cssf.lu
  Website

  Centre de Médiation civile et commerciale (CMCC)
  1-7, rue St. Ulric
  L-2651 Luxembourg
  Luxembourg

  Tél. : (+352) 27 85 42-1
  Fax : (+352) 27 85 42-317
  E-mail : info@cmcc.lu
  Website