Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Γαλλία

Coronavirus

Καταναλωτές

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)
Mediator of the French Banking Federation (FBF)

CS 151
FR-75422 Paris Cedex 09

Websitefr

Επίλυση διαφορών καταναλωτών

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)
Mediator of the French Banking Federation (FBF)

CS 151
FR-75422 Paris Cedex 09

Websitefr

Επίσημη νομική διαδικασία για τους καταναλωτές

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)
Mediator of the French Banking Federation (FBF)

CS 151
FR-75422 Paris Cedex 09

Websitefr

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)
Mediator of the French Banking Federation (FBF)

CS 151
FR-75422 Paris Cedex 09

Websitefr

Eξωδικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)
Mediator of the French Banking Federation (FBF)

CS 151
FR-75422 Paris Cedex 09

Websitefr

Ενεργειακός εφοδιασμός

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες και χρήση τους

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Καταγγελίες και επίλυση διαφορών

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Συμβάσεις και κατανάλωση ενέργειας

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)
Mediator of the French Banking Federation (FBF)

CS 151
FR-75422 Paris Cedex 09

Websitefr

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)
Mediator of the French Banking Federation (FBF)

CS 151
FR-75422 Paris Cedex 09

Websitefr

Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)
Mediator of the French Banking Federation (FBF)

CS 151
FR-75422 Paris Cedex 09

Websitefr

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)
Mediator of the French Banking Federation (FBF)

CS 151
FR-75422 Paris Cedex 09

Websitefr

Ασφαλιστικά προϊόντα

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)
Mediator of the French Banking Federation (FBF)

CS 151
FR-75422 Paris Cedex 09

Websitefr

Ενυπόθηκα δάνεια

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Médiateur de la Fédération bancaire française (FBF)
Mediator of the French Banking Federation (FBF)

CS 151
FR-75422 Paris Cedex 09

Websitefr

Διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Χρήση του διαδικτύου και πρόσβαση σε αυτό

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Περιαγωγή: Χρήση κινητού τηλεφώνου στην ΕΕ

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Αγορές

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Εγγυήσεις και επιστροφές

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Τιμολόγηση και πληρωμές

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Αποστολή και παράδοση

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Άνιση μεταχείριση

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές

Défenseur des droits
The Defender of rights

Libre réponse 71120
FR-75342 Paris Cedex 07

Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 96 93 90 00 0

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) - Ministère de l'Economie et des Finances
Directorate General for Competition Policy, Consumer affairs and Fraud Control (DGCCRF) - Ministry of Economy and Finance

Télédoc 071
59 boulevard Vincent-Auriol
FR-75703 Paris Cedex 13

Site internetfr

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Εκπαίδευση και Νεολαία

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

Centre international d'études pédagogiques (CIEP), Centre national d'information et de reconnaissance des diplômes ENIC-NARIC - Ministère de l'Education
International Center for Pedagogical Studies (CIEP), European Network of Information Centres-National Academic Recognition Information Centres ENIC-NARIC - Ministry of Education

1 avenue Léon Journault
FR-92318 Sèvres Cedex

Site internetfr
Tel.: +33 14 50 76 00 0
E-mail: enic-naric@ciep.fr

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Εθελοντισμός

Agence française du Programme Européen Jeunesse en Action (AFPEJA)
Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire

95, avenue de France
FR-75650 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 17 09 89 36 9
E-mail: peja@injep.fr

Ministère de l'éducation nationale
Ministry of National Education

110, rue de Grenelle
FR-75357 Paris SP 07

Website fr
Website fr

Tel.: +33 15 55 51 01 0

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministry of Higher Education and Research

1, rue Descartes
FR-75231 Paris Cedex 05

Website fr
Tel.: +33 15 55 59 09 0
E-mail: sup-info@education.gouv.fr

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

Agence Europe Education Formation France
Europe Agency Education Traineeship France

25, Quai des Chartrons
FR-33080 Bordeaux

Website fr
Tel.: +33 55 60 09 40 0
E-mail: contact@2e2f.fr

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Agence française du Programme Européen Jeunesse en Action (AFPEJA)
Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire

95, avenue de France
FR-75650 Paris Cedex 13

Website fr
Tel.: +33 17 09 89 36 9
E-mail: peja@injep.fr

Οικογένεια

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
National Family Allowance Fund (CNAF)

32 avenue de la Sibelle
FR-75685 Paris Cedex 14

Site internetfr
Tel.: 0 810 25 75 10 (service 0,06€/minute + prix appel)

Παιδιά

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13 place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Site internetfr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
National Family Allowance Fund (CNAF)

32 avenue de la Sibelle
FR-75685 Paris Cedex 14

Site internetfr
Tel.: 0 810 25 75 10 (service 0,06€/minute + prix appel)

Απαγωγή παιδιού

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13 place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Site internetfr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Γονική μέριμνα

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13 place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Site internetfr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Ζευγάρια

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13 place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Site internetfr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
National Family Allowance Fund (CNAF)

32 avenue de la Sibelle
FR-75685 Paris Cedex 14

Site internetfr
Tel.: 0 810 25 75 10 (service 0,06€/minute + prix appel)

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13 place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Site internetfr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Γάμος

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13 place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Site internetfr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Σύμφωνο συμβίωσης και άλλες μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13 place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Site internetfr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Ζευγάρια εκτός γάμου

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13 place Vendôme
FR-75042 Paris Cedex 01

Site internetfr
Tel.: +33 14 47 76 06 0

Υγεία

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό: δαπάνες και επιστροφές

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Δαπάνες και επιστροφή δαπανών: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Κέντρα πληροφόρησης: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Ιατρική επίσκεψη ή περίθαλψη σε νοσοκομείο στο εξωτερικό

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Υγειονομική κάλυψη για σύντομη διαμονή στο εξωτερικό

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη: πληρωμή και επιστροφή εξόδων

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Διαμονή στο εξωτερικό

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) - Point de contact national France
Center for European and International Social Security Liaisons (CLEISS) - National Contact Point France

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (website) frFormulaire de contact (contact form)français
Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: soinstransfrontaliers@cleiss.fr

Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)
National Health Insurance Fund (CNAM)

50 avenue du Pr André Lemierre
FR-75986 Paris Cedex 20

  Site internet frWebsite (en)
Tel.: +33 811 36 36 46 (service payant)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
Centre for European and International relations on Social Security (CLEISS)

11 rue de la tour des Dames
FR-75436 Paris cedex 09

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 45 26 33 41

Διατυπώσεις διαμονής

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Έγγραφα και διατυπώσεις

Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Μόνιμη διαμονή (>5 έτη) μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες)

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Εκλογές σε άλλη χώρα

Ευρωπαϊκές εκλογές

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Δημοτικές εκλογές

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Εκλογές στη χώρα καταγωγής

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Καταχωρισμένοι (δηλωμένοι) σύντροφοι

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Μέλη της οικογένειας ατόμων που αναζητούν εργασία

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Λοιποί συγγενείς

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Σύζυγος και τέκνα πολίτες χώρας εκτός ΕΕ

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Οι γονείς σας

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Δικαιώματα διαμονής

Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Συνταξιούχοι - δικαίωμα διαμονής

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Ταξίδια

Direction générale de l'aviation civile (DGAC) - Ministère de la Transition écologique et solidaire (Transports)
Civil Aviation Authority (DGAC) - Ministry of Ecological and Solidarity Transition (Transport)

50 rue Henry Farman
FR-75720 Paris cedex 15

Site internet (fr)Website (en)
Tel.: +33 15 80 94 32 1

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Ministry of Europe and Foreign Affairs

37 Quai d'Orsay
FR-75700 Paris SP 07

Site internet fr
Website (en)Contact

Tel.: +33 14 31 75 35 3

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
Directorate-General of Customs and Indirect Taxes (DGDDI)

11 rue des Deux-Communes
FR-93558 Montreuil Cedex

Site internet frContact form (fr)
Tel.: +33 1 72 40 78 50

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Τι έγγραφα χρειάζεστε για να ταξιδέψετε στην Ευρώπη

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Ministry of Europe and Foreign Affairs

37 Quai d'Orsay
FR-75700 Paris SP 07

Site internet fr
Website (en)Contact

Tel.: +33 14 31 75 35 3

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) - Ministère de l'Intérieur
National Agency for Secured Documents (ANTS) - Ministry of the Interior

BP 70474
18 rue Irénée Carré
F-08101 Charleville-Mézières Cedex

Site internet (fr)
Tel.: 3400

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Οδήγηση στο εξωτερικό

Η ισχύς της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64 rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 43 98 77 00
E-mail: contact@fga.fr

Fédération française de l'assurance (FFA)
French Insurance Federation

26 boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Site internet (fr)
Website (en)

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64 rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 43 98 77 00
E-mail: contact@fga.fr

Fédération française de l'assurance (FFA)
French Insurance Federation

26 boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Site internet (fr)
Website (en)

Απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση άδειας οδήγησης όταν βρίσκεστε σε διακοπές

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Δικαιώματα επιβατών

Direction générale de l'aviation civile (DGAC) - Ministère de la Transition écologique et solidaire (Transports)
Civil Aviation Authority (DGAC) - Ministry of Ecological and Solidarity Transition (Transport)

50 rue Henry Farman
FR-75720 Paris cedex 15

Site internet (fr)Website (en)
Tel.: +33 15 80 94 32 1

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Direction générale de l'aviation civile (DGAC) - Ministère de la Transition écologique et solidaire (Transports)
Civil Aviation Authority (DGAC) - Ministry of Ecological and Solidarity Transition (Transport)

50 rue Henry Farman
FR-75720 Paris cedex 15

Site internet (fr)Website (en)
Tel.: +33 15 80 94 32 1

Ασφάλεια και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Ministère de l'Intérieur
Ministry of the Interior

Place Beauvau
FR-75800 Paris Cedex 08

Site internetfr

Μεταφορές και αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Maisons départementales des personnes handicapées (MPDH) - Conseils départementaux
Departmental Homes for People with Disabilities (MPDH) - Departmental Councils
Maisons départementales des personnes handicapées (MPDH) (fr)

Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας;

Αλκοόλ, προϊόντα καπνού, μετρητά και ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
Directorate-General of Customs and Indirect Taxes (DGDDI)

11 rue des Deux-Communes
FR-93558 Montreuil Cedex

Site internet frContact form (fr)
Tel.: +33 1 72 40 78 50

Οχήματα

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64 rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 43 98 77 00
E-mail: contact@fga.fr

Maisons départementales des personnes handicapées (MPDH) - Conseils départementaux
Departmental Homes for People with Disabilities (MPDH) - Departmental Councils
Maisons départementales des personnes handicapées (MPDH) (fr)

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) - Ministère de l'Intérieur
National Agency for Secured Documents (ANTS) - Ministry of the Interior

BP 70474
18 rue Irénée Carré
F-08101 Charleville-Mézières Cedex

Site internet (fr)
Tel.: 3400

Fédération française de l'assurance (FFA)
French Insurance Federation

26 boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Site internet (fr)
Website (en)

Αυτοκίνητα

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) - Ministère de l'Intérieur
National Agency for Secured Documents (ANTS) - Ministry of the Interior

BP 70474
18 rue Irénée Carré
F-08101 Charleville-Mézières Cedex

Site internet (fr)
Tel.: 3400

Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

Centre européen des consommateurs France
European Consumer Centre France

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

WebsitefrContact formfrançais
Tel.: +004978519914811
Tel.: 08 20 20 09 99 (only from France)

Εταιρικά αυτοκίνητα

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Άδεια οδήγησης

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) - Ministère de l'Intérieur
National Agency for Secured Documents (ANTS) - Ministry of the Interior

BP 70474
18 rue Irénée Carré
F-08101 Charleville-Mézières Cedex

Site internet (fr)
Tel.: 3400

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Ασφάλιση

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64 rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 43 98 77 00
E-mail: contact@fga.fr

Fédération française de l'assurance (FFA)
French Insurance Federation

26 boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Site internet (fr)
Website (en)

Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64 rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 43 98 77 00
E-mail: contact@fga.fr

Fédération française de l'assurance (FFA)
French Insurance Federation

26 boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Site internet (fr)
Website (en)

Ισχύς της ασφάλειας αυτοκινήτου στην ΕΕ

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Mandatory Third-Party Liability Insurance Guarantee Fund

64 rue Defrance
FR-94682 Vincennes Cedex

Site internet (fr) Website (en)
Tel.: +33 1 43 98 77 00
E-mail: contact@fga.fr

Fédération française de l'assurance (FFA)
French Insurance Federation

26 boulevard Haussmann
FR-75009 Paris

Site internet (fr)
Website (en)

Ταξινόμηση

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) - Ministère de l'Intérieur
National Agency for Secured Documents (ANTS) - Ministry of the Interior

BP 70474
18 rue Irénée Carré
F-08101 Charleville-Mézières Cedex

Site internet (fr)
Tel.: 3400

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Εργασία και συνταξιοδότηση

Κέντρο πληροφόρησης

Service-public.fr - Le site officiel de l'administration française
Service-public.fr - The Official Website of the French Administration
Site internet frContactfrançais
Tel.: +33 17 36 03 93 9

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Direction générale du travail - Ministère du Travail
Directorate General for Labour - Ministry for Labour

39-45, quai André Citroën
FR-75902 Paris Cedex 15

Site internetfr
Tel.: +33 14 53 82 58 0
E-mail: bureau.liaison@dgt.travail.gouv.fr

Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)
National Old-Age Insurance Fund (CNAV)
Site internet (fr) Website (en)
Tel.: 39 60 (service 0,06€/min + prix appel). De l'étranger, d'une box Internet ou d'un téléphone mobile, composez le 09 71 10 39 60

Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Αν δεν βρείτε εργασία

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Μεταφορά παροχών ανεργίας

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)
National Old-Age Insurance Fund (CNAV)
Site internet (fr) Website (en)
Tel.: 39 60 (service 0,06€/min + prix appel). De l'étranger, d'une box Internet ou d'un téléphone mobile, composez le 09 71 10 39 60

Κρατικές συντάξεις στο εξωτερικό

Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)
National Old-Age Insurance Fund (CNAV)
Site internet (fr) Website (en)
Tel.: 39 60 (service 0,06€/min + prix appel). De l'étranger, d'une box Internet ou d'un téléphone mobile, composez le 09 71 10 39 60

Επικουρικές συντάξεις στο εξωτερικό

Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)
National Old-Age Insurance Fund (CNAV)
Site internet (fr) Website (en)
Tel.: 39 60 (service 0,06€/min + prix appel). De l'étranger, d'une box Internet ou d'un téléphone mobile, composez le 09 71 10 39 60

Ανεργία και παροχές

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Οικογενειακές παροχές

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
National Family Allowance Fund (CNAF)

32 avenue de la Sibelle
FR-75685 Paris Cedex 14

Site internetfr
Tel.: 0 810 25 75 10 (service 0,06€/minute + prix appel)

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Άνεργος στο εξωτερικό

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Εργασία στο εξωτερικό

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Direction générale du travail - Ministère du Travail
Directorate General for Labour - Ministry for Labour

39-45, quai André Citroën
FR-75902 Paris Cedex 15

Site internetfr
Tel.: +33 14 53 82 58 0
E-mail: bureau.liaison@dgt.travail.gouv.fr

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Ίση μεταχείριση

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Άδειες εργασίας

Pôle Emploi
Employment Centre

Le Cinétic
1 avenue du Docteur Gley
F-75020 Paris

Site internetfr

Επιλέξτε χώρα

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: