Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Δανία

Coronavirus

Καταναλωτές

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Complaint Resolution Centre, Boards House

Toldboden 2
DK-8800 Viborg

Websiteda
Tel.: +45 72 40 56 06
E-mail: cfk@naevneneshus.dk

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Επίλυση διαφορών καταναλωτών

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Complaint Resolution Centre, Boards House

Toldboden 2
DK-8800 Viborg

Websiteda
Tel.: +45 72 40 56 06
E-mail: cfk@naevneneshus.dk

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Επίσημη νομική διαδικασία για τους καταναλωτές

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Complaint Resolution Centre, Boards House

Toldboden 2
DK-8800 Viborg

Websiteda
Tel.: +45 72 40 56 06
E-mail: cfk@naevneneshus.dk

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Complaint Resolution Centre, Boards House

Toldboden 2
DK-8800 Viborg

Websiteda
Tel.: +45 72 40 56 06
E-mail: cfk@naevneneshus.dk

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Eξωδικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Complaint Resolution Centre, Boards House

Toldboden 2
DK-8800 Viborg

Websiteda
Tel.: +45 72 40 56 06
E-mail: cfk@naevneneshus.dk

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Ενεργειακός εφοδιασμός

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες και χρήση τους

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Καταγγελίες και επίλυση διαφορών

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Συμβάσεις και κατανάλωση ενέργειας

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Complaint Resolution Centre, Boards House

Toldboden 2
DK-8800 Viborg

Websiteda
Tel.: +45 72 40 56 06
E-mail: cfk@naevneneshus.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Complaint Resolution Centre, Boards House

Toldboden 2
DK-8800 Viborg

Websiteda
Tel.: +45 72 40 56 06
E-mail: cfk@naevneneshus.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Complaint Resolution Centre, Boards House

Toldboden 2
DK-8800 Viborg

Websiteda
Tel.: +45 72 40 56 06
E-mail: cfk@naevneneshus.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Complaint Resolution Centre, Boards House

Toldboden 2
DK-8800 Viborg

Websiteda
Tel.: +45 72 40 56 06
E-mail: cfk@naevneneshus.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Ασφαλιστικά προϊόντα

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Complaint Resolution Centre, Boards House

Toldboden 2
DK-8800 Viborg

Websiteda
Tel.: +45 72 40 56 06
E-mail: cfk@naevneneshus.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Ενυπόθηκα δάνεια

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus
Complaint Resolution Centre, Boards House

Toldboden 2
DK-8800 Viborg

Websiteda
Tel.: +45 72 40 56 06
E-mail: cfk@naevneneshus.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Χρήση του διαδικτύου και πρόσβαση σε αυτό

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Περιαγωγή: Χρήση κινητού τηλεφώνου στην ΕΕ

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Αγορές

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Εγγυήσεις και επιστροφές

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Τιμολόγηση και πληρωμές

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Αποστολή και παράδοση

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Άνιση μεταχείριση

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Forbrugerombudsmanden
Consumer Ombudsman

Carl Jacobsens Vej 35  
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Danish Competition and Consumer Authority

Carl Jacobsens Vej 34
DK-2500 Valby

Website
Tel.: +45 32 66 90 00
E-mail: kfst@kfst.dk

Εκπαίδευση και Νεολαία

Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

Undervisningsministeriet
Danish Ministry of Education

Frederiksholms Kanal 21
DK-1220 København K

Website
Tel.: +45 33 92 50 00
Fax: +45 33 92 55 47
E-mail: uvm@uvm.dk

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

Danish Agency for Higher Education
Bredgade 43
DK-1260 København K

FacebookWebsite
Tel.: +45 72 31 78 00
E-mail: uds@uds.dk

Εθελοντισμός

Danish Agency for Higher Education
Bredgade 43
DK-1260 København K

Website
Tel.: +45 72 31 78 00
E-mail: uds@uds.dk

Οικογένεια

Παιδιά

Υιοθεσία

The State Administration
Storetorv 10
DK-6200 Aabenraa

Website
Tel.: +45 72 56 70 00

Ζευγάρια

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

The State Administration
Storetorv 10
DK-6200 Aabenraa

Website
Tel.: +45 72 56 70 00

Γάμος

The State Administration
Storetorv 10
DK-6200 Aabenraa

Website
Tel.: +45 72 56 70 00

Σύμφωνο συμβίωσης και άλλες μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης

The State Administration
Storetorv 10
DK-6200 Aabenraa

Website
Tel.: +45 72 56 70 00

Ζευγάρια εκτός γάμου

The State Administration
Storetorv 10
DK-6200 Aabenraa

Website
Tel.: +45 72 56 70 00

Υγεία

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό: δαπάνες και επιστροφές

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Δαπάνες και επιστροφή δαπανών: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Κέντρα πληροφόρησης: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Ιατρική επίσκεψη ή περίθαλψη σε νοσοκομείο στο εξωτερικό

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Υγειονομική κάλυψη για σύντομη διαμονή στο εξωτερικό

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη: πληρωμή και επιστροφή εξόδων

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Διαμονή στο εξωτερικό

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: ipos@atp.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed
Danish Patient Safety Authority

Finsensvej 15
DK-2000 Frederiksberg

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 28 66 00
E-mail: stps@stps.dk

Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
Ministry of Health

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Website
Tel.: +45 72 26 90 00
E-mail: borger@oim.dk
E-mail: oim@oim.dk

Διατυπώσεις διαμονής

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Έγγραφα και διατυπώσεις

Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Μόνιμη διαμονή (>5 έτη) μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες)

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Εκλογές σε άλλη χώρα

Ευρωπαϊκές εκλογές

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Δημοτικές εκλογές

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Εκλογές στη χώρα καταγωγής

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Καταχωρισμένοι (δηλωμένοι) σύντροφοι

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Μέλη της οικογένειας ατόμων που αναζητούν εργασία

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Λοιποί συγγενείς

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Σύζυγος και τέκνα πολίτες χώρας εκτός ΕΕ

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Οι γονείς σας

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Δικαιώματα διαμονής

Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Συνταξιούχοι - δικαίωμα διαμονής

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής

Udlændingestyrelsen - Borgerservice
Danish Immigration Service - Citizen Service

Ryesgade 53
DK-2100 København Ø

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk

Ταξίδια

Danish Transport Authority
Civil Aviation Administration

P.O. Box 744
Ellebjergvej 50
DK-2450 København

Website
Tel.: +45 36 18 60 00
Fax: +45 36 18 60 01
E-mail: dcaa@slv.dk

Udenrigsministeriet
Danish Ministry of Foreign Affairs

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Website
Tel.: +45 33 92 00 00
E-mail: um@um.dk

Danske Handicaporganisationer (DH)
Disabled People's Organisations Denmark (DPOD)

Blekinge Boulevard 2
DK-2630 Taastrup

Websiteda
Tel.: +45 36 75 17 93
E-mail: service@handicap.dk

Skatteministeriet
Danish ministry of taxation

Nicolai Eigtveds Gade 28
DK-1402 København K

Website
Tel.: +45 33 92 33 92
E-mail: skm@skm.dk

Οδήγηση στο εξωτερικό

Η ισχύς της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Danish Motor Insurers' Bureau

Philip Heymans Allé 1
DK-2900 Hellerup

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 91 90 69
E-mail: dfim@forsikringogpension.dk

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 21 88 00
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Danish Motor Insurers' Bureau

Philip Heymans Allé 1
DK-2900 Hellerup

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 91 90 69
E-mail: dfim@forsikringogpension.dk

Απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση άδειας οδήγησης όταν βρίσκεστε σε διακοπές

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 21 88 00
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

The Danish Transport and Construction Agency
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

Website
Tel.: +45 72 21 88 00
Fax: +45 72 62 67 90
E-mail: info@tbst.dk

Μεταφορές και αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Danske Handicaporganisationer (DH)
Disabled People's Organisations Denmark (DPOD)

Blekinge Boulevard 2
DK-2630 Taastrup

Websiteda
Tel.: +45 36 75 17 93
E-mail: service@handicap.dk

Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας;

Αλκοόλ, προϊόντα καπνού, μετρητά και ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Skatteministeriet
Danish ministry of taxation

Nicolai Eigtveds Gade 28
DK-1402 København K

Website
Tel.: +45 33 92 33 92
E-mail: skm@skm.dk

Οχήματα

SKAT
Nykøbingvej 76
Bygning 45
DA-4990 Sakskøbing

Skat
Tel.: +45 72 22 27 96

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Danish Motor Insurers' Bureau

Philip Heymans Allé 1
DK-2900 Hellerup

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 91 90 69
E-mail: dfim@forsikringogpension.dk

Αυτοκίνητα

Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

Forbruger Europa
European Consumer Centre

Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 71 50 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk

Εταιρικά αυτοκίνητα

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 21 88 00
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk

Άδεια οδήγησης

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 21 88 00
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 21 88 00
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk

Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 21 88 00
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 21 88 00
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk

Ασφάλιση

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Danish Motor Insurers' Bureau

Philip Heymans Allé 1
DK-2900 Hellerup

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 91 90 69
E-mail: dfim@forsikringogpension.dk

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Danish Motor Insurers' Bureau

Philip Heymans Allé 1
DK-2900 Hellerup

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 91 90 69
E-mail: dfim@forsikringogpension.dk

Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Danish Motor Insurers' Bureau

Philip Heymans Allé 1
DK-2900 Hellerup

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 91 90 69
E-mail: dfim@forsikringogpension.dk

Ισχύς της ασφάλειας αυτοκινήτου στην ΕΕ

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Danish Motor Insurers' Bureau

Philip Heymans Allé 1
DK-2900 Hellerup

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 41 91 90 69
E-mail: dfim@forsikringogpension.dk

Ταξινόμηση

SKAT
Nykøbingvej 76
Bygning 45
DA-4990 Sakskøbing

Skat
Tel.: +45 72 22 27 96

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 21 88 00
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk

Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 21 88 00
E-mail: info@trafikstyrelsen.dk

Εργασία και συνταξιοδότηση

Udbetaling Danmark - International Social Sikring
Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Website
Tel.: +45 70 12 80 51

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Arbejdsmarkedets Tillægspension
Supplementary pension scheme for employed persons

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 70 11 12 13

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: isos@atp.dk

Arbejdstilsynet
The Danish Working Environment Authority

Landskronagade 33
DK-2100 København

GermaniaΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 12 12 89

Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Αν δεν βρείτε εργασία

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Μεταφορά παροχών ανεργίας

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Κρατικές συντάξεις στο εξωτερικό

Arbejdsmarkedets Tillægspension
Supplementary pension scheme for employed persons

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 70 11 12 13

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: isos@atp.dk

Επικουρικές συντάξεις στο εξωτερικό

Arbejdsmarkedets Tillægspension
Supplementary pension scheme for employed persons

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 70 11 12 13

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security

Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 70 12 80 51
E-mail: isos@atp.dk

Ανεργία και παροχές

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Άνεργος στο εξωτερικό

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Εργασία στο εξωτερικό

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Arbejdstilsynet
The Danish Working Environment Authority

Landskronagade 33
DK-2100 København

GermaniaΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +45 72 12 12 89

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Ίση μεταχείριση

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Άδειες εργασίας

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danish Agency for Labour Market and Recruitment

Njalsgade 72 A
2300 København S

Website
Danish job database

Tel.: +45 33 96 36 00
E-mail: star@star.dk

Επιλέξτε χώρα

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: