Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 23/01/2015

Sotsiaalkindlustusõigustega seotud kasulikud vormid

Endised hüvitiste (või sotsiaalkindlustuse) vormid

2010. aasta mais jõustus ulatuslik Euroopa sotsiaalkindlustusõiguse reform. Asjaomase reformiga tunnistati kehtetuks E-vormid, mida olid aastaid kasutanud inimesed, kes asusid elama teise ELi liikmesriiki.

Uued lihtsustatud vormid on asendanud E-vormid, kuid tegelikkuses töötavad osad riiklikud ametiasutused praegusel üleminekuperioodil ikka veel E-vormidega.

Vorm

Eesmärk

Väljastanud asutus ja kasutusviis

E 101

Asjakohase õigusnormi kirjeldus. Kasulik selle tõendamiseks, et maksate sotsiaalmaksu teises ELi liikmesriigis, kui olete lähetatud töötaja või töötate samaaegselt mitmes riigis.

Võtke ühendust oma riikliku kontaktasutusega, et teada saada, milline ametiasutus saab seda dokumenti väljastada.

E 102

Luba lähetuse pikendamiseks. Kasulik üle 12 kuu kestva töö puhul.

Võtke ühendust oma riikliku kontaktasutusega, et teada saada, milline ametiasutus saab seda dokumenti väljastada riigis, kus te tavapäraselt töötate.

E 104

Kokkuvõte kõigist töötatud perioodidest, tehtud maksetest ja elukohast samas liikmesriigis. Annab võõrtöötajatele ja piiriülestele töötajatele juurdepääsu tervisekindlustusele riigis, kus on vaja töötatud perioodide tõendamist.

Tervisekindlustusasutus

Esitage see vorm tervisekindlustusasutusele riigis, kus te töötate.

E 106

Tervisekindlustust tõendav tunnistus, kui elate väljaspool riiki, kus olete kindlustatud. Kasulik piiriülestele töötajatele, avalikele teenistujatele ja nende ülalpeetavatele.

Tervisekindlustusasutus

Esitage see vorm mis tahes tervisekindlustusasutusele riigis, kus te elate.

E 109

Tervisekindlustust tõendav tunnistus ülalpeetavatele, kes ei ela selles riigis, kus te töötate. Kasulik võõrtöötajatele, kelle pere elab jätkuvalt nende päritoluriigis.

Tervisekindlustusasutus

Teie ülalpeetavad peavad selle vormi esitama tervisekindlustusasutusele riigis, kus nad elavad.

E 112

Luba saada plaanilist ravi teises ELi või EFTA riigis. Teid tuleb ravida samaväärselt asjaomase riigi kodanikega – teilt võidakse paluda maksta teatav osa kuludest ette.

Tervisekindlustusasutus

Esitage see vorm tervisekindlustusasutusele riigis, kuhu te ravile lähete.

E 116

Meditsiiniaruanne, mis käsitleb töövõimetust (haiguspuhkus või rasedus- ja sünnituspuhkus).

Asjaomase vormi väljastab arst selle riigi tervisekindlustusasutusest, kus te töötate, ning saadab selle teie riigi tervisekindlustusasutusele.

E 121

Pensionäri tervisekindlustust tõendav tunnistus, kui elate väljaspool riiki, kus olete kindlustatud.

Tervisekindlustusasutus

Esitage see vorm mis tahes tervisekindlustusasutusele riigis, kus te elate.

E 301

Teie töötushüvitise suuruse arvutamisel arvesse võetavate kindlustusperioodide väljavõte.

Riiklik tööturuasutus viimas(t)es riigis/riikides, kus te töötasite.

Esitage see vorm riiklikule tööturuasutusele riigis, kus te soovite hüvitist taotleda.

E 303

Luba töötushüvitiste ülekandmiseks.

Riiklik tööturuasutus riigis, kus te töötuks jäite.

Esitage see vorm riiklikule tööturuasutusele riigis, kus te tööd otsite.

E 303/5

Välismaal saadud hüvitiste väljavõte (osa vormist E 303). Sisaldab olulist teavet teie õiguste/kohustuste kohta, kui soovite oma töötushüvitisi teise riiki üle kanda. Võimaldab selle riigi tööturuasutusel, kus te tööd otsite, kinnitada temalt saadud hüvitiste suurust juhul, kui pöördute tagasi riiki, kus te töötuks jäite.

Riiklik tööturuasutus riigis, kus te töötuks jäite.

Esitage see vorm riiklikule tööturuasutusele riigis, kus te tööd otsite.

E 401

Teie perekonna koosseisu kinnitav tõend, mille alusel pädev ametiasutus arvutab välja teie perehüvitise suuruse. Kasulik võõrtöötajatele, kelle pere elab jätkuvalt nende päritoluriigis, või piiriülestele töötajatele.

Väljastab see riik, kus elab teie pere.

Esitage see vorm perehüvitistega tegelevale asutusele riigis, kus te töötate.

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.