Kruimelpad

Milieueisen

Bijgewerkt 07/2011

Bedrijven hebben een enorme impact op het milieu en moeten daarom voldoen aan EU-milieuvoorschriften op allerlei gebieden, zoals luchtkwaliteit, chemische stoffen en afvalbeheer.

Een bedrijf dat milieuvriendelijk wil werken, moet vervuiling voorkomen, het klimaat en de biodiversiteit beschermen en slimmer omspringen met natuurlijke hulpbronnen. Daarom zijn dit ook allemaal aspecten van het Zesde milieuactieprogramma van de EU.

Geld steken in duurzame ontwikkeling moet worden gezien als een investering die op lange termijn rendabel is voor uw bedrijf. Voldoen aan milieueisen helpt bovendien nieuwe markten voor milieuvriendelijke producten te ontsluiten en stimuleert onderzoek en innovatie.

  • Het EU-milieubeleid berust op twee fundamentele beginselen:
  • het voorzorgsbeginsel – wanneer een activiteit of beleid risico's of schade voor het milieu of de gezondheid van de mens oplevert, worden dringende maatregelen getroffen;
  • het beginsel "de vervuiler betaalt" – de vervuiler is aansprakelijk voor het voorkomen en opruimen van milieuschade.

EU-bedrijven moeten aan bepaalde milieu-eisen voldoen, zoals:

Emission Trading System

De EU heeft een regeling voor de handel in emissierechten ingevoerd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daaronder vallen niet alleen elektriciteitscentrales, verbrandingsovens, olieraffinaderijen en hoogovens, maar ook fabrieken waar bijvoorbeeld cement, glas, bakstenen, keramiek, pulp, papier en karton worden gemaakt.

De exploitanten van zulke installaties moeten hun uitstoot controleren en rapporteren. Voer iedere ton aan broeikasgassen moeten ze een "emissierecht" (zeg maar een uitstootvergunning) inleveren. De totale hoeveelheid emisierechten in het systeem is beperkt en wordt mettertijd afgebouwd om de totale uitstoot aan broeikasgassen te verminderen.

Een bepaald aantal emissierechten wordt gratis uitgedeeld, maar bedrijven mogen de rechten ook verhandelen op veilingen of rechtstreeks met andere bedrijven. Zo kunnen ze:

  • hun emissierechten gebruiken om zelf in te leveren (d.w.z. om hun eigen uitstoot te dekken)
  • of maatregelen nemen om hun eigen uitstoot te beperken

In dat geval kunnen ze de resterende emissierechten aanbieden aan andere deelnemers in het systeem die extra rechten willen kopen om hun uitstoot te dekken. Op die manier vindt de uitstoot plaats waar de emissierechten het goedkoopst zijn.

In 2009 besloot de Europese wetgever het systeem te verbeteren door:

  • de totale maximale uitstoot centraal te bepalen
  • emissierechten voortaan altijd te veilen
  • de gratis emissierechten overal in de EU op dezelfde manier te verdelen
  • nog meer broeikasgassen en sectoren in het systeem op te nemen

Afvalbeheer

Bedrijven moeten voldoen aan de wetgeving inzake preventie, recycling en hergebruik van afval.

Eco-ontwerp van energieverbruikende producten

Al in de prille ontwerpfase van een product moet rekening worden gehouden met de energie-efficiëntie ervan. De EU heeft wetgeving vastgesteld die bepaalt dat energieverbruikende producten energie-efficiënter moeten worden, vooral als veel energie kan worden bespaard, zoals bij elektrische en elektronische apparaten en verwarmingstoestellen.

REACH

REACH moet ervoor zorgen dat de gevaarlijkste stoffen door veiligere alternatieven worden vervangen. Bedrijven moeten bewijzen dat zij veilige stoffen gebruiken.

Bedrijven die chemische stoffen produceren, hebben op grond van REACH bepaalde verplichtingen.

Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)

IPPC geldt voor sterk vervuilende bedrijven die actief zijn in de energieopwekking, metaalbewerking, delfstoffenwinning, chemische industrie, afvalverwerking en veehouderij.

Voor installaties in deze sector met een bepaalde minimumomvang is een vergunning nodig. Er moet ook gebruik worden gemaakt van de best beschikbare technologie om vervuiling te voorkomen, minder energie te gebruiken en goed met het afval om te gaan. De nationale autoriteiten zijn belast met het beheer van de vergunningen.

Verder gaan dan strikt noodzakelijk

Bedrijven mogen op eigen initiatief verder gaan dan de wettelijke minimumeisen.

LIFE+ ondersteunt milieu- en natuurbehoudsprojecten. Met een budget van 2,1 miljard euro voor 2007-13 cofinanciert dit programma milieuprojecten in drie categorieën: natuur en biodiversiteit, milieubeleid en –beheer, informatie en communicatie.

Het Environmental Compliance Assistance Programme is gericht op kleine bedrijven en dan vooral microbedrijven die vaak niet de middelen en de kennis hebben om de milieueffecten aan te pakken. Dit programma helpt dergelijke bedrijven met geld, kennis en andere zaken die zij nodig hebben om hun activiteiten milieuvriendelijker te maken. Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden voor bedrijven die hun milieuprestaties willen verbeteren.

Het Enterprise Europe Netwerk geeft bedrijven informatie en advies over milieunormen.

Hulp en advies

Hulp en advies

Op Uw Europa - Advies kunt u deskundig advies krijgen over problemen in een ander EU-land met de toepassing van EU-wetgeving.

Het Enterprise Europe NetworkEnglish, dat ongeveer 600 lokale contactpuntenEnglish telt, kan via lokale ondernemingsorganisaties helpen bij de uitbouw van uw bedrijf door nieuwe markten aan te boren, een vergunning te krijgen voor nieuwe technologie, EU-financiering aan te vragen enz.