Navigačný riadok

Aktualizované 22/01/2018

Ročná účtovná závierka

Zostavovanie ročných účtovných závierok nie je iba právnou povinnosťou, ale slúži najmä na sledovanie finančného zdravia podniku prostredníctvom presného monitorovania príjmov a výdavkov. Spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré podnikajú v EÚ, musia bez ohľadu na svoju veľkosť pripraviť súbor finančných výkazov a predložiť ho príslušnému vnútroštátnemu registru

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba alebo ak podnikáte s neobmedzeným ručením, vaša podnikateľská činnosť nie je regulovaná právnymi predpismi na úrovni EÚ. V takomto prípade sa musíte riadiť pravidlami, ktoré prijali jednotlivé členské štáty.

Jednoduché pravidlá pre malé podniky

Ak ste malá spoločnosť (menej ako 50 zamestnancov), finančné výkazy obsahujú len súvahu, výkaz ziskov a strát a niekoľko vysvetľujúcich poznámok. Členský štát môže okrem toho vyžadovať audit a správu o hospodárení.

Mimoriadne jednoduché pravidlá pre mikropodniky

Mikropodniky sú také spoločnosti, ktoré:

  • nemajú viac ako 10 zamestnancov,
  • súvaha je nižšia ako 350 000 EUR,
  • čistý obrat je menej ako 700 000 EUR.

Členské štáty môžu stanoviť nižšie limity. V každom prípade si overte relevantné údaje.  Ak váš malý podnik presiahne 2 z týchto 3 hodnôt počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov, budú sa na váš podnik vzťahovať pravidlá pre malé podniky!

V závislosti od členského štátu, v ktorom sídlite, môžu mimoriadne jednoduché pravidlá zahŕňať tieto prvky:

  • Menej informácií v poznámkach k účtovnej závierke – k položkám s vysvetlivkami na konci súvahy sa nemusia poskytovať vysvetlivky vo výročnej správe
  • Zjednodušené uverejňovanie účtovnej závierky – môže sa doručiť jednému vnútroštátnemu orgánu (napríklad daňovému úradu), ktorý ju uverejní vo vašom mene
  • Zjednodušená štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát
  • Oslobodenie od povinnosti vypočítať náklady budúcich období okrem nákladov na suroviny a na spotrebný materiál, zamestnancov, oprávky a dane

Hoci právne predpisy EÚ umožňujú používanie týchto zjednodušených pravidiel, nie všetky členské štáty EÚ využívajú túto možnosť.

Hľadajte viac podľa krajín:

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Medzinárodné účtovné štandardy

V zmysle právnych predpisov EÚ sa od všetkých verejne obchodovateľných spoločností v EÚ požaduje konsolidovaná účtovná závierka pripravená podľa jednotného súboru globálnych noriem – medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS). Väčšina členských štátov takisto umožňuje používanie IFRS v prípade konsolidovaných účtovných závierok nekótovaných spoločností. Navyše sa niektoré členské štáty rozhodli povoliť alebo vyžadovať používanie IFRSEnglish pre finančné výkazy určitých spoločností.

Tieto štandardy vytvoril nezávislý účtovný orgán, Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB)English , a následne ich prijala aj Európska únia.

Pravidlá pre podniky z krajín mimo EÚ

Aby sa znížili náklady a administratívna záťaž pre všetky strany, EÚ pracuje na globálnom zblížení účtovných pravidiel. Motivuje spoločnosti z krajín mimo EÚ, aby vypracúvali svoje finančné správy na základe medzinárodných štandardov finančného výkazníctva alebo rovnocenných vnútroštátnych účtovných štandardov.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.