Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 23/01/2015

Veidlapas, kas noderīgas sociālā nodrošinājuma tiesību īstenošanai

Iepriekšējās pabalstu (vai sociālā nodrošinājuma) veidlapas

2010. gada maijā Eiropas sociālā nodrošinājuma likumdošana tika būtiski reformēta. Ar šo reformu tika atceltas E veidlapas, kuras gadiem izmantoja cilvēki, kuri pārcēlās uz citu ES valsti.

Jaunas vienkāršākas veidlapas aizstāja E veidlapas, bet praksē dažu valstu iestādes atbilstīgi pārejas periodam joprojām strādā ar E veidlapām.

Veidlapa

Mērķis

Izdevējiestāde un izmantojums

E 101

Paziņojums par piemērojamo likumdošanu. Tā izmantojama, lai pierādītu, ka veicat sociālos maksājumus citā ES valstī, ja esat norīkots darbam ārzemēs vai darbam vienlaicīgi vairākās valstīs.

Sazinieties ar kompetento valsts biroju, lai noskaidrotu, kura iestāde var izdot šo dokumentu.

E 102

Atļauja paildzināt darbu norīkojumā. Tā ir noderīga, ja darbs ilgs vairāk nekā 12 mēnešus.

Sazinieties ar kompetento valsts biroju, lai noskaidrotu, kura iestāde valstī, kur parasti strādājat, var izdot šo dokumentu.

E 104

Dokuments, kas apstiprina darba, maksājumu un uzturēšanās periodus vienā un tajā pašā valstī. Sniedz migrējošajiem un pārrobežu darba ņēmējiem pieeju veselības apdrošināšanai valstī, kurā prasa ar dokumentiem apstiprinātus darba periodus.

Veselības apdrošināšanas iestāde.

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, kurā strādājat.

E 106

Apliecība, kas apstiprina tiesības uz veselības aprūpi, ja nedzīvojat valstī, kurā esat apdrošināts. Noderīga pārrobežu darba ņēmējiem, ierēdņiem un viņu apgādībā esošām personām.

Veselības apdrošināšanas iestāde.

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, kurā dzīvojat.

E 109

Apliecība, kas apstiprina tiesības uz veselības aprūpi apgādībā esošām personām, kuras nedzīvo valstī, kurā strādājat. Noderīga migrējošajiem darba ņēmējiem, kuru ģimenes jorojām dzīvo viņu izcelsmes valstī.

Veselības apdrošināšanas iestāde.

Jūsu apgādībā esošajām personām tā ir jāiesniedz veselības apdrošināšanas iestādei valstī, kurā tās dzīvo.

E 112

Atļauja saņemt plānotu veselības aprūpi citā ES vai EBTA valstī. Attieksmei pret jums ir jābūt tādai pašai kā pret minētās valsts iedzīvotājiem, daļa no izmaksām jums, iespējams, būs jāsamaksā avansā.

Veselības apdrošināšanas iestāde.

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, uz kuru dodaties, lai saņemtu veselības aprūpi.

E 116

Darba nespējas lapa (slimības atvaļinājums vai grūtniecības atvaļinājums)

To izdod veselības apdrošināšanas iestādes ārsts valstī, kurā strādājat, un nosūta jūsu veselības apdrošināšanas iestādei.

E 121

Apliecība, kas apstiprina pensionāra tiesības uz veselības aprūpi, ja nedzīvojat valstī, kurā esat apdrošināts.

Veselības apdrošināšanas iestāde

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, kurā dzīvojat.

E 301

Paziņojums par apdrošināšanas periodiem, kuri ir jāņem vērā, aprēķinot bezdarbnieka pabalstu.

Valsts nodarbinātības dienests valstī(-īs), kurās strādājāt pēdējā laikā.

Šī veidlapa jāiesniedz valsts nodarbinātības dienestam tajā valstī, kur lūdzat pabalstus.

E 303

Atļauja “eksportēt” bezdarbnieka pabalstu

Valsts nodarbinātības dienests valstī, kurā kļuvāt par bezdarbnieku.

Iesniedziet to valsts nodarbinātības dienestam valstī, kurā vēlaties dabūt darbu.

E 303/5

Paziņojums par ārzemēs saņemtiem pabalstiem (daļa no veidlapas E 303). Tajā ir svarīga informācija par jūsu tiesībām un saistībām gadījumā, kad tiek “eksportēts” jūsu bezdarbnieka pabalsts. Valsts nodarbinātības dienesti valstī, kurā vēlaties atrast darbu, tajā norāda, cik lielu pabalstu jūs saņemtu no tiem, ja atgrieztos valstī, kurā kļuvāt par bezdarbnieku.

Valsts nodarbinātības dienests valstī, kurā kļuvāt par bezdarbnieku.

Iesniedziet to valsts nodarbinātības dienestam valstī, kurā vēlaties dabūt darbu.

E 401

Paziņojums par jūsu ģimenes sastāvu, lai kompetentā ietāde varētu aprēķināt ģimenes pabalstus. Noderīga migrējošajiem darba ņēmējiem, kuru ģimenes jorojām dzīvo viņu izcelsmes valstī, vai pārrobežu darba ņēmējiem.

To izdod valstī, kurā dzīvo jūsu ģimenes.

Iesniedziet to ģimenes pabalstu iestādēm valstī, kurā strādājat.

šajā gadījumā kādā no 27 ES valstīm + Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice

Retour au texte en cours.