Навигационна пътека

Актуализация : 23/01/2015

Полезни формуляри за социалноосигурителни права

Предишни формуляри за обезщетения (или права на социална сигурност)

През май 2010 г. влезе в сила важна реформа в европейското социалноосигурително право. С нея бяха премахнати формулярите тип Е, които се използваха години наред от хората, местещи се в рамките на ЕС.

Нови опростени формуляри замениха формулярите тип Е, но на практика някои национални органи все още работят с тях за преходен период от време.

Формуляр

Цел

Отговорни органи

E 101

Удостоверение за приложимото законодателство. Практично за доказване на плащането на социални осигуровки в друга страна от ЕС – ако сте командировани в чужбина или работите в няколко страни едновременно.

Свържете се с вашата национална служба за връзка, за да разберете кой орган може да ви издаде този документ.

E 102

Разрешение за удължаване на командировка. Полезно, когато предвидената работа ще отнеме повече от 12 месеца.

Свържете се с вашата национална служба за връзка, за да разберете кой орган може да ви издаде този документ в страната, в която обикновено работите.

E 104

Удостоверение за всички периоди на заетост, осигуряване и пребиваване в една и съща страна. Дава достъп до здравно осигуряване на работници мигранти и трансгранични работници в страни, в които се изисква удостоверение за периодите на заетост.

Здравноосигурителен орган.

Представете формуляра пред здравноосигурителен орган в страната, в която работите.

E 106

Удостоверение за право на медицинско обслужване, ако не живеете в страната, в която се осигурявате. Полезно за трансгранични работници, държавни служители и лицата на тяхна издръжка.

Здравноосигурителен орган.

Представете формуляра пред някой здравноосигурителен орган в страната, в която живеете.

E 109

Удостоверение за право на медицинско обслужване за лица на ваша издръжка, които не живеят в страната, в която работите. Полезно за работници мигранти, чиито семейства все още живеят в страната им на произход.

Здравноосигурителен орган.

Лицата на ваша издръжка трябва да представят формуляра пред здравноосигурителен орган в страната, в която живеят.

E 112

Разрешение за получаване на планирано лечение в друга страна от ЕС или ЕАСТ. За вас следва да важат същите условия като за гражданите на съответната страна – може да се наложи да заплатите предварително част от разходите.

Здравноосигурителен орган.

Представете формуляра пред здравноосигурителен орган в страната, в която отивате на лечение.

E 116

Медицински доклад относно неработоспобност (отпуск по болест или майчинство).

Издава се от лекар от здравноосигурителния орган в страната, в която работите, и се изпраща на вашия здравноосигурителен орган.

E 121

Удостоверение за право на медицинско обслужване за пенсионери, ако живеете извън страната, в която се осигурявате.

Здравноосигурителен орган.

Представете формуляра пред някой здравноосигурителен орган в страната, в която живеете.

E 301

Удостоверение за социалноосигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при изчисление на обезщетения за безработица.

Обществена служба по заетостта в държавите, в които сте работили последно.

Представете формуляра пред националната служба по заетостта в страната, в която искате да кандидатствате за обезщетения.

E 303

Разрешение за прехвърляне на обезщетения за безработица.

Националната служба по заетостта в държавата, в която сте загубили работата си.

Представете формуляра пред обществената служба по заетостта в страната, в която търсите работа.

E 303/5

Удостоверение за обезщетения, получени в чужбина (част от формуляр E 303). Съдържа важна информация за вашите права/задължения при прехвърляне на обезщетения за безработица в друга страна. Дава възможност на националните служби по заетостта в страната, в която търсите работа, да удостоверят какви обезщетения сте получили от тях, ако се върнете в страната, в която сте изгубили работата си.

Националната служба по заетостта в държавата, в която сте загубили работата си.

Представете формуляра пред обществената служба по заетостта в страната, в която търсите работа.

E 401

Удостоверение за гражданско състояние за изчисление на размера на семейните обезщетения от компетентен орган. Полезно за работници мигранти, чиито семейства все още живеят в страната им на произход, или за трансгранични работници.

Издава се от страната, в която живее вашето семейство.

Представете формуляра пред службата за семейни обезщетения в страната, в която работите.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.