Ateangaireacht
10/09/2021

A bheith ag obair mar shaor-ateangaire leis an Aontas

Tá seirbhís ateangaireachta dá gcuid féin ag Parlaimint na hEorpa, ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, ach is i gcomhpháirt le chéile a roghnaíonn siad saorateangairí.

Bíonn saorateangairí ag obair i dteannta ateangairí foirne mar chuid den ghnáthobair i seirbhísí ateangaireachta an Aontais Eorpaigh, an Choimisiúin Eorpaigh agus na Cúirte Breithiúnais. Is i 24 theanga oifigiúla an Aontais a oibrímid den chuid is mó, ach níl aon teanga curtha as an áireamh; ní bhaineann aon choinníoll náisiúntachta le bheith i do shaorateangaire.

Chun bheith i do shaorateangaire, ní mór duit pas a ghnóthú i dtriail chreidiúnúcháin. Tá an t-eolas uile ar chéimeanna éagsúla an timthrialla tástála le fáil anseo. Tá sé léirithe ar an bhféilire cé na trialacha creidiúnúcháin atá le teacht a bhaineann le do theanga.

1. Incháilitheacht

Ní mór ceann de na cáilíochtaí seo a leanas a bheith agat:

 • Céim Bhaitsiléara san Ateangaireacht Chomhdhála (4 bliana)

 • Máistreacht san Ateangaireacht Chomhdhála

 • Céim Bhaitsiléara in aon ábhar agus dioplóma iarchéime san Ateangaireacht Chomhdhála (céim nach céim Mháistreachta í) a mhair bliain acadúil de staidéar lánaimseartha amháin ar a laghad

  taithí oibre bliana amháin ar a laghad a fuair tú mar ateangaire comhdhála ar an leibhéal is gá do chruinnithe idirnáisiúnta agus a fuair tú tar éis do chéim a bhaint amach (ní chuirfear ateangaireacht chúirte, ateangaireacht idirghabhála, ateangaireacht do sheirbhísí poiblí ná ateangaireacht do ghnólachtaí san áireamh).

2. Próifílí Teanga

Féach na próifílí teanga reatha atá leagtha síos ag seirbhísí ateangaireachta an Aontais. Tagann athruithe ar na próifílí sin de réir mar a athraíonn riachtanais earcaíochta. Chun go mbeidh tú incháilithe, is gá duit teaglaim teangacha a bheith agat atá i gcomhréir leis na próifílí creidiúnúcháin is gá.

3. Féilire

Eagraítear trialacha de réir mar is gá, ar bhonn riachtanais earcaíochta na n-institiúidí. Foilsítear féilire táscach na dtrialacha réamhroghnúcháin agus creidiúnúcháin gach bliain ach is féidir go dtiocfaidh athruithe air. Déan cinnte de go gcuirfidh tú gach doiciméad riachtanach ar fáil faoin spriocdháta le haghaidh iarratas.

4. Triail Réamhroghnúcháin

Má chomhlíonann d’iarratas na ceanglais acadúla agus fhoirmiúla eile, na ceanglais a bhaineann le próifílí teanga san áireamh, tabharfar cuireadh duit triail réamhroghnúcháin ar líne a dhéanamh.

Is éard atá sa triail, ateangaireacht chomhuaineach ar óráid tuairim agus 10-12 nóiméad go dtí an teanga A agat. Is é an Coiste um Scagadh a roghnaíonn teanga éighníomhach do thrialach as na teangacha éighníomhacha seo a leanas: DE, EN, ES, FR nó IT.

Is féidir leat an triail a dhéanamh nuair a gheobhaidh tú an cuireadh tríd an ríomhphost, ar choinníoll nach mbeidh an sprioc-am thart (i.e. an tréimhse thástála). Is féidir leat an triail a dhéanamh cibé am is mian leat, ar choinníoll go bhfuil do ghléas in ann ag na riachtanais theicniúla uile. Molaimid duit, áfach, an triail a dhéanamh in áit chiúin chun an cháilíocht fuaime is fearr a chinntiú. Sin an fáth a bhfuil sé tábhachtach grinnscrúdú a dhéanamh ar an treoir d'úsáideoirí maidir le huirlisí na dtrialacha réamhroghnúcháin.

Gheobhaidh tú na torthaí a ghnóthaigh tú sna trialacha ó fhoireann tástála Pharlaimint na hEorpa i ndeireadh na tréimhse meastóireachta.

5. Triail Chreidiúnúcháin

Má éiríonn an triail réamhroghnúcháin leat, is féidir go dtabharfar cuireadh duit an triail chreidiúnúcháin a dhéanamh, de réir ár n-acmhainne tástála agus riachtanais na seirbhíse.

I gcás gach teanga a thástálfar, beidh an méid seo a leanas ina chuid den triail chreidiúnúcháin:

 • Ateangaireacht leantach ar óráid (± 6 nóiméad)

 • Ateangaireacht chomhuaineach ar óráid (± 10-12 nóiméad)

Tástálfar an ateangaireacht a dhéanfaidh tú ó do theangacha éighníomhacha chuig do theanga ghníomhach agus/nó a mhalairt, de réir na dteangacha a roghnaigh an Coiste um Scagadh ó do phróifíl agus de réir riachtanais na seirbhíse.

Beidh ceann amháin ar a laghad de na hóráidí bunaithe ar ábhar a bhaineann leis an Aontas. Féadfar fístaifid d'óráidí a úsáid le haghaidh na dtrialacha comhuaineacha.

Tabharfar am ullmhúcháin 5 nóiméad duit roimh óráid chomhuaineach na chéad teanga agat. Glaofar isteach sa bhoth thú agus éistfidh tú le teideal na hóráide agus le tabhairt isteach gearr an chainteora. Ansin sula dtosóidh an triail féin, tabharfar 5 nóiméad duit ar a mhéad le haghaidh ullmhúcháin. Is fútsa an cinneadh faoin dóigh a n-úsáidfear an t-am sin agus is féidir leat tosú roimh dheireadh an ama más mian leat. Beidh teacht agat ar ríomhaire seasta le méarchlár QWERTY, a bheidh ar fáil istigh sa bhoth. I gcás aon fhadhb theicniúil gan choinne ba cheart duit é sin a chur in iúl don Bhord Roghnúcháin láithreach.

Is sa Bhruiséil a dhéantar an triail chreidiúnúcháin. Féach an féilire chun a fháil amach cén uair a bheidh na trialacha i do theanga féin.

Déanfaidh an bord roghnúcháin meastóireacht ar an ateangaireacht uait ar bhonn na gcritéar marcála; cuirfidh sé an toradh in iúl duit i ndiaidh na trialach agus gheobhaidh tú deimhniú i scríbhinn air ina dhiaidh sin.

Má tugadh cuireadh duit an triail chreidiúnúcháin a dhéanamh, léigh na leideanna a bhaineann léi.

6. Iontráil sa bhunachar sonraí comhpháirteach

Déantar sonraí na n-iarrthóirí ar éirigh an triail chreidiúnúcháin leo a iontráil i mbunachar sonraí na nGníomhairí Ateangaireachta Comhdhála (ACIanna) agus féadfar iad a earcú trí sheirbhís ateangaireachta an Aontais Eorpaigh.

Ní hionann d'ainm a bheith sa bhunachar sonraí agus ceart a bheith agat post a fháil.

7. Déan iarratas!

Ós rud é go bhfuil deireadh eolais anois agat ar na céimeanna éagsúla, líon isteach an t-iarratas ar líne.

Iarrfar ort na nithe seo a leanas a thabhairt:

 • do CV;

 • teastais chéime agus/nó dioplómaí ina bhfuil na marcanna a ghnóthaigh tú i ngach cuid a bhain le hateangaireacht;

 • má bhaineann sé le hábhar, cruthúnas go bhfuil taithí 100 lá agat ar an ateangaireacht chomhdhála (ní chuirfear ateangaireacht chúirte, ateangaireacht idirghabhála, ateangaireacht do sheirbhísí poiblí ná ateangaireacht do ghnólachtaí san áireamh);

 • i gcás teangacha nach bhfuil luaite sna céimeanna nó sna dioplómaí, ba cheart fianaise a thabhairt maidir le conas a chuir tú eolas orthu (teastas nó ráiteas pearsanta, mar shampla).

Nuair a bheidh sin déanta agat, cuirfear admháil chugat go bhfuarthas an fhianaise.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh tráth ar bith, ach molaimid duit na sprioc-amanna sonracha de réir teanga A a sheiceáil ar an bhféilire trialacha táscach. Tá sé tábhachtach go gcuirfidh tú gach doiciméad riachtanach ar fáil faoin spriocdháta d’iarratais.

Ceisteanna Coitianta

Doiciméid úsáideacha

Doiciméid dlí agus airgeadais

Tá tosaíocht ag an leagan Fraincise ar gach teanga eile. Is amhlaidh sin toisc gurb é leagan Fraincise a shíníonn gach páirtí.

Le haghaidh iarrthóirí ACI dár tugadh cuireadh triail chreidiúnúcháin a dhéanamh: ranníocaíocht le haghaidh caiteachas taistil agus cothabhála

Stádas ACI ar an Liosta Comhpháirteach