Tlmočenie
20/07/2020

Práca externého tlmočníka pre inštitúcie EÚ

Európsky parlament, Európska komisia aj Súdny dvor Európskej únie majú svoju vlastnú tlmočnícku službu, ale výber externých tlmočníkov sa vykonáva spoločne.

V tlmočníckych službách Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Súdneho dvora bežne pracujú externí tlmočníci spolu s tlmočníkmi zamestnanými na plný úväzok. Pracujeme prevažne v 24 úradných jazykoch EÚ, ale zohľadňujú sa všetky jazyky. Na externých pracovníkov sa nevzťahuje požiadavka štátnej príslušnosti.

Aby ste sa mohli stať externým tlmočníkom, treba absolvovať akreditačný test. Všetky relevantné informácie o jednotlivých krokoch testovacieho cyklu nájdete tu. V kalendári nájdete pripravované akreditačné testy pre váš jazyk.

1. Oprávnenosť

Potrebujete:

 • bakalársky titul z konferenčného tlmočenia (4 roky)
  alebo

 • magisterský titul z konferenčného tlmočenia
  alebo

 • bakalársky titul z ktoréhokoľvek odboru a
  postgraduálny diplom z konferenčného tlmočenia s trvaním minimálne jeden akademický rok denného štúdia
  alebo
  minimálne jeden rok odbornej praxe ako konferenčný tlmočník na úrovni požadovanej pre medzinárodné zasadnutia (prax ako súdny tlmočník, styčný tlmočník, tlmočník vo verejnej službe alebo podnikový tlmočník sa nepočíta).

2. Jazykové profily a kalendár

Prezrite si súčasné jazykové profily, ktoré požadujú tlmočnícke služby EÚ. Tieto profily podliehajú zmenám, pretože odzrkadľujú prevládajúce potreby náboru.

Testy sú naplánované podľa potreby v súlade s potrebami inštitúcií v oblasti náboru. Orientačný kalendár testov predbežného výberu a akreditačných testov sa uverejňuje každý rok, ale môže sa zmeniť. Skontrolujte si, či ste v stanovenej lehote na predkladanie žiadostí predložili všetky potrebné dokumenty.

3. Test predbežného výberu

Ak medziinštitucionálna výberová komisia považuje vašu prihlášku za oprávnenú a ak spĺňa naše požiadavky na jazykový profil, budete pozvaní, aby ste absolvovali test predbežného výberu online.

Tento test sa skladá zo simultánneho tlmočenia prejavu v dĺžke približne 10 – 12 minút do vášho jazyka A. Výberová komisia vyberie pre váš test pasívny jazyk spomedzi týchto jazykov: DE, EN, ES, FR alebo IT.

Test môžete vykonať po prijatí e-mailovej pozvánky, pokiaľ dodržíte termín (t. j. fáza testovania). Test môžete vykonať kdekoľvek, pokiaľ vaše zariadenie spĺňa všetky technické požiadavky. Odporúčame však, aby ste vykonali test na tichom mieste, aby sa zabezpečila čo najlepšia kvalita zvuku. Preto je dôležité, aby ste si dôkladne preštudovali našu používateľskú príručku k nástroju pre test predbežného výberu.

Výsledky vášho testu vám skúšobný tím Európskeho parlamentu zašle po skončení hodnotiaceho obdobia.

4. Akreditačný test

Ak úspešne absolvujete test predbežného výberu, môžete byť v závislosti od našej testovacej kapacity a potreby služieb pozvaní, aby ste absolvovali akreditačný test.

Akreditačný test sa pre každý z testovaných jazykov skladá z:

Budete testovaný z tlmočenia z vašich pasívnych jazykov do vášho aktívneho jazyka a/alebo retour podľa jazykov vybraných z vášho profilu podľa potrieb výberovej komisie a služieb.

Minimálne jeden z prejavov sa týka témy súvisiacej s EÚ; pri testoch simultánneho tlmočenia sa môžu použiť videozáznamy prejavov.

Pred simultánnym tlmočením z prvého jazyka budete mať 5 minút na prípravu. Budete zavolaný do kabíny a vypočujte si názov prejavu a rečník svoj prejav krátko uvedie. Potom, t. j. pred začatím skúšky, budete mať maximálne 5 minút na prípravu. Je na vás, ako ich využijete, a ak budete chcieť, môžete začať aj skôr. V kabíne budete mať k dispozícii stolný počítač s klávesnicou QWERTY. V prípade akéhokoľvek technického problému by ste o tom mali okamžite informovať výberovú komisiu.

Akreditačný test sa uskutočňuje v Bruseli. Svoj jazyk si vyhľadajte v kalendári.

Výberová komisia vyhodnotí váš výkon na základe kritérií známkovania; o výsledku vás bude informovať po teste a neskôr ho potvrdí písomne.

Ak ste boli pozvaný na akreditačný test, prečítajte si naše najlepšie tipy.

5. Zaradenie do spoločnej databázy

Úspešní uchádzači, ktorí uspejú v akreditačnom teste, budú zaradení do spoločnej databázy akreditovaných pomocných konferenčných tlmočníkov (ACI) a môžu byť zamestnaní niektorou z troch tlmočníckych služieb Európskej únie.

Zaradenie do spoločnej databázy neznamená právo na prijatie do zamestnania.

6. Prihláste sa!

Teraz, keď už viete všetko o jednotlivých krokoch, vyplňte online prihlášku.

Budete vyzvaní, aby ste predložili:

 • životopis,

 • potvrdenie o oprávnení používať akademický titul a/alebo diplomy s podrobným uvedením známok získaných za každú tlmočnícku zložku,

 • v prípade potreby dôkaz o dostatočnej praxi v konferenčnom tlmočení (prax ako súdny tlmočník, styčný tlmočník, tlmočník vo verejnej službe alebo podnikový tlmočník nebude zohľadnená),

 • v prípade jazykov, na ktoré sa nevzťahuje titul(-y) alebo diplom(-y), by sa mali predložiť dôkazy o spôsobe získania jazykových znalostí (napr. certifikáty alebo osobné vyhlásenie).

Po predložení uvedených dokumentov vám bude zaslané potvrdenie o doručení.

Prihlásiť sa môžete kedykoľvek, ale odporúčame vám overiť si konkrétne termíny pre jazyk A v orientačnom kalendári testov. Je dôležité, aby ste v stanovenej lehote na predkladanie žiadostí predložili všetky potrebné dokumenty.

Najčastejšie otázky

Užitočné dokumenty

Právne a finančné dokumenty

Francúzske znenie má prednosť pred všetkými ostatnými jazykmi. Je tomu tak preto, že francúzske znenie podpísali všetky strany.

Pre uchádzačov ACI pozvaných na akreditačný test: finančný príspevok na cestovné výdavky a náklady spojené s pobytom

Status ACI na spoločnom zozname