Európska únia

Jazyková politika

Jazyková politika

Naším cieľom je poskytovať informácie vo vašom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumiete, v závislosti od druhu hľadaných informácií.

EÚ má 24 úradných jazykov.

Druhy informácií a jazyková politika

 • Právne predpisy a kľúčové politické dokumenty
  Dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
 • Úradné dokumenty
  Úradné dokumenty sú k dispozícii minimálne v tých jazykoch, ktoré boli úradnými jazykmi EÚ v čase ich uverejnenia. Dokumenty, ktoré nie sú právne záväzné, sa zvyčajne uverejňujú v angličtine, francúzštine a nemčine.
 • Všeobecné informácie
  Dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
 • Naliehavé informácie alebo informácie s krátkou životnosťou
  Vzhľadom na špecifickú cieľovú skupinu sa pôvodne uverejnia v jednom jazyku. Neskôr sa prípadne doplnia ďalšie jazyky v závislosti od potrieb používateľov.
 • Informácie špecifického charakteru (technické informácie, kampane, výzvy na predkladanie ponúk) a aktuality/podujatia
  Dostupné v obmedzenom počte jazykov alebo len v jednom – voľba jazyka závisí od cieľovej skupiny.

Prečo nie je určitá stránka dostupná vo vašom jazyku?

Používatelia portálu EUROPA sú niekedy prekvapení, že nevedia nájsť stránku v určitom jazyku.

Dôvodom môže byť jednoducho skutočnosť, že sme zatiaľ nemali čas všetko preložiť, najmä pokiaľ ide o jazyky krajín, ktoré pristúpili v roku 2004, 2007 a 2013.

Niektoré stránky sú však dostupné len v 2 alebo 3 alebo dokonca len v jednom jazyku (obvykle v angličtine).

Ponuku jazykov používaných na portáli EUROPA v zásade ovplyvňujú tieto obmedzenia:

 • Preklad – sme limitovaní ľudskými zdrojmi (počtom prekladateľov) a rozpočtom, ktorý je vyhradený na tieto činnosti (peniaze daňových poplatníkov).
 • Význam – prioritne musíme verejnosti sprístupniť právne predpisy a dokumenty veľkého verejného záujmu, ktoré sa uverejňujú vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
  Iné dokumenty sa uverejňujú len jazykoch, v ktorých je to potrebné (napr. v prípade komunikácia s vnútroštátnymi orgánmi, organizáciami alebo jednotlivcami).
 • Efektívne využívanie pridelených zdrojov– aby sa ušetrili peniaze daňových poplatníkov, veľmi špecializované webové stránky s obmedzeným počtom používateľov nie sú dostupné vo všetkých jazykoch. Prioritou je poskytovanie cielených informácií rýchlo a efektívne, aj za cenu, že ich niektorí používatelia budú musieť čítať v cudzom jazyku.
 • Naliehavosť – niektoré informácie sú aktuálne len krátko. Text najskôr uverejníme len v jednom jazyku alebo niekoľkých jazykoch (berúc do úvahy cieľovú skupinu) a ďalšie jazyky doplníme neskôr (naraz alebo postupne).
 • Technické obmedzenia – správa stránok vo viac ako 20 jazykoch znamená viac ľudí a peňazí.

Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti budeme na portáli EUROPA postupne zavádzať tento prístup:

 • Každá stránka bude na prvej a druhej úrovni obsahovať základné informácie dlhodobého charakteru určené všeobecnej verejnosti, a to vo všetkých úradných jazykoch.
 • Stránky obsahujúce informácie s krátkou životnosťou alebo veľmi odborné informácie budú k dispozícii obyčajne v niekoľkých jazykoch – alebo dokonca len v jednom – v závislosti od okruhu čitateľov.
Back to top