Európska únia

Jazyková politika

Naším cieľom je poskytovať informácie vo vašom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumiete, v závislosti od druhu hľadaných informácií.

Úradné jazyky EÚ

Anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, chorvátsky, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky, taliansky.

Ďalšie úradné jazyky používané v krajinách EÚ

V budúcnosti sa budú vzťahovať osobitné pravidlá na jazyky ako katalánčina/valencijčina, baskičtina, galícijčina či waleština. O opatreniach sa rokuje s príslušnými krajinami, ktoré budú znášať súvisiace náklady.

Druhy informácií a jazyková politika

 • Právne predpisy a kľúčové politické dokumenty
  Dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
 • Úradné dokumenty
  Úradné dokumenty sú k dispozícii minimálne v tých jazykoch, ktoré boli úradnými jazykmi EÚ v čase ich uverejnenia. Dokumenty, ktoré nie sú právne záväzné, sa zvyčajne uverejňujú v angličtine, francúzštine a nemčine.
 • Všeobecné informácie
  Dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
 • Naliehavé informácie alebo informácie s krátkou životnosťou
  Vzhľadom na špecifickú cieľovú skupinu sa pôvodne uverejnia v jednom jazyku. Neskôr sa prípadne doplnia ďalšie jazyky v závislosti od potrieb používateľov.
 • Informácie špecifického charakteru (technické informácie, kampane, výzvy na predkladanie ponúk) a aktuality/podujatia
  Dostupné v obmedzenom počte jazykov alebo len v jednom – voľba jazyka závisí od cieľovej skupiny.

Prečo nie je určitá stránka dostupná vo vašom jazyku?

Používatelia portálu EUROPA sú niekedy prekvapení, že nevedia nájsť stránku v určitom jazyku.

Dôvodom môže byť jednoducho skutočnosť, že sme zatiaľ nemali čas všetko preložiť, najmä pokiaľ ide o jazyky krajín, ktoré pristúpili v roku 2004, 2007 a 2013.

Niektoré stránky sú však dostupné len v 2 alebo 3 alebo dokonca len v jednom jazyku (obvykle v angličtine).

Ponuku jazykov používaných na portáli EUROPA v zásade ovplyvňujú tieto obmedzenia:

 • Preklad – sme limitovaní ľudskými zdrojmi (počtom prekladateľov) a rozpočtom, ktorý je vyhradený na tieto činnosti (peniaze daňových poplatníkov).
 • Význam – prioritne musíme verejnosti sprístupniť právne predpisy a dokumenty veľkého verejného záujmu, ktoré sa uverejňujú vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
  Iné dokumenty sa uverejňujú len jazykoch, v ktorých je to potrebné (napr. v prípade komunikácia s vnútroštátnymi orgánmi, organizáciami alebo jednotlivcami).
 • Efektívne využívanie pridelených zdrojov– aby sa ušetrili peniaze daňových poplatníkov, veľmi špecializované webové stránky s obmedzeným počtom používateľov nie sú dostupné vo všetkých jazykoch. Prioritou je poskytovanie cielených informácií rýchlo a efektívne, aj za cenu, že ich niektorí používatelia budú musieť čítať v cudzom jazyku.
 • Naliehavosť – niektoré informácie sú aktuálne len krátko. Text najskôr uverejníme len v jednom jazyku alebo niekoľkých jazykoch (berúc do úvahy cieľovú skupinu) a ďalšie jazyky doplníme neskôr (naraz alebo postupne).
 • Technické obmedzenia – správa stránok vo viac ako 20 jazykoch znamená viac ľudí a peňazí.

Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti budeme na portáli EUROPA postupne zavádzať tento prístup:

 • Každá stránka bude na prvej a druhej úrovni obsahovať základné informácie dlhodobého charakteru určené všeobecnej verejnosti, a to vo všetkých úradných jazykoch.
 • Stránky obsahujúce informácie s krátkou životnosťou alebo veľmi odborné informácie budú k dispozícii obyčajne v niekoľkých jazykoch – alebo dokonca len v jednom – v závislosti od okruhu čitateľov.
Back to top