Európska únia

Agentúry a iné orgány EÚ

Agentúry a iné orgány EÚ

Agentúry EÚ netvoria súčasť európskych inštitúcií – ide o samostatné právne subjekty, ktoré boli založené s cieľom vykonávať osobitné úlohy v súlade s právom Európskej únie.

Druh agentúr

Decentralizované agentúry

Decentralizované agentúry prispievajú k vykonávaniu politík EÚ. Sústredením technických a odborných skúseností inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov agentúry podporujú spoluprácu medzi EÚ a národnými vládami. Decentralizované agentúry sa zriaďujú na neurčitý čas a sú rozmiestnené v jednotlivých štátoch EÚ.

Viac o decentralizovaných agentúrach

Agentúry v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

Tieto agentúry boli zriadené na účel plnenia veľmi špecifických, technických, vedeckých alebo riadiacich úloh v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie.

Výkonné agentúry

Výkonné agentúry zriaďuje Európska komisia na obmedzený čas a ich cieľom je riadiť osobitné úlohy súvisiace s programami EÚ.

EURATOM (agentúry a orgány)

Tieto subjekty boli zriadené, aby podporili ciele Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM), medzi ktoré patrí: koordinácia vnútroštátnych výskumných programov, poskytovanie know-how, infraštruktúry a finančných prostriedkov v oblasti jadrovej energetiky na mierové účely s cieľom zabezpečiť dostatočné a bezpečné dodávky jadrovej energie

Iné organizácie

Iné organizácie zahŕňajú subjekty zriadené v rámci programov EÚ a verejno-súkromných partnerstiev medzi Európskou komisiou a priemyslom.

Back to top