European Commission logo European Commission logo
sk slovenčina
Tlmočenie 15/06/2022

Práca externého tlmočníka pre inštitúcie EÚ

Európsky parlament, Európska komisia aj Súdny dvor Európskej únie majú svoju vlastnú tlmočnícku službu, ale výber externých tlmočníkov sa vykonáva spoločne.

V tlmočníckych službách Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Súdneho dvora bežne pracujú externí tlmočníci spolu s tlmočníkmi zamestnanými na plný úväzok. Pracujeme najmä v 24 úradných jazykoch EÚ, ale príležitostne tlmočíme aj v iných jazykoch. Na externých tlmočníkov sa nevzťahuje požiadavka štátnej príslušnosti.

Na to, aby ste sa mohli stať externým tlmočníkom, musíte uspieť v akreditačnom teste. Všetky relevantné informácie o jednotlivých krokoch testovacieho cyklu nájdete tu. V kalendári nájdete pripravované akreditačné testy pre váš jazyk.

1. Oprávnenosť

Potrebujete:

 • bakalársky titul z konferenčného tlmočenia (4 roky)
  alebo

 • magisterský titul z konferenčného tlmočenia
  alebo

 • bakalársky titul z akéhokoľvek odboru a
  postgraduálny diplom z konferenčného tlmočenia s trvaním minimálne jeden akademický rok denného štúdia
  alebo
  minimálne jeden rok odbornej praxe (zdokumentované dôkazy o minimálne 100 odpracovaných dňoch) ako konferenčný tlmočník na úrovni požadovanej pre medzinárodné zasadnutia (prax ako súdny tlmočník, styčný tlmočník, tlmočník vo verejnej službe alebo podnikový tlmočník sa nepočíta).

 • Musíte mať jazykovú kombináciu, ktorá je v súlade s požadovanými akreditačnými profilmi.

  Prezrite si súčasné jazykové profily, ktoré požadujú tlmočnícke služby EÚ. Tieto profily podliehajú zmenám, pretože odzrkadľujú prevládajúce potreby náboru.

 • V akreditačnom teste ste nezaznamenali tri neúspechy (neúčasť bez opodstatneného dôvodu sa považuje za neúspech). Okrem prípadov, keď si to vyžaduje záujem služieb, sa pred akceptovaním štvrtej (a každej následnej) prihlášky uplatňuje čakacia lehota piatich rokov testovania.

2. Kalendár

Testy sú naplánované podľa potreby v súlade s potrebami inštitúcií v oblasti náboru. Orientačný kalendár akreditačných testov sa uverejňuje každý rok, ale môže sa zmeniť.

3. Akreditačný test

Ak sa vaša prihláška považuje za oprávnenú, dostanete výzvu na absolvovanie akreditačného testu.

Akreditačný test sa pre každý z testovaných jazykov skladá z:

Test bude prebiehať z vašich pasívnych jazykov do vášho aktívneho jazyka a/alebo ako retour; výberová komisia vyberie testované jazyky z vami deklarovanej jazykovej kombinácie v súlade s jazykovými profilmi požadovanými pre potreby akreditácie. V testovacom roku 2022 – 2023 sa konzekutívne a simultánne testy uskutočnia na diaľku prostredníctvom platformy pre diaľkové testovanie.

Najprv dostanete výzvu, aby ste nahrali simultánne vystúpenia pre všetky testované jazyky; na konzekutívny(-e) test(-y) dostanete pozvánku len vtedy, keď uspejete v simultánnej časti.

Medziinštitucionálna výberová komisia vyhodnotí váš výkon na základe kritérií známkovania. Výsledky dostanete v písomnej forme vrátane uvedenia úrovne vášho výkonu pri každom z kritérií známkovania.

4. Zaradenie do spoločnej databázy

Úspešní uchádzači v akreditačnom teste, budú zaradení do spoločnej databázy akreditovaných pomocných konferenčných tlmočníkov (ACI) a môžu byť zamestnaní niektorou z troch tlmočníckych služieb Európskej únie.

Zaradenie do spoločnej databázy neznamená právo na prijatie do zamestnania.

5. Prihláste sa!

Teraz, keď už viete všetko o jednotlivých krokoch, vyplňte online prihlášku.

Budete vyzvaní, aby ste predložili:

 • životopis,

 • potvrdenie o oprávnení používať akademický titul a/alebo diplomy s podrobným uvedením kvalifikácií získaných za každú tlmočnícku zložku,

 • v prípade potreby dôkaz o požadovanej praxi v konferenčnom tlmočení (prax ako súdny tlmočník, styčný tlmočník, tlmočník vo verejnej službe alebo podnikový tlmočník nebude zohľadnená),

 • v prípade jazykov, na ktoré sa nevzťahuje titul(-y) alebo diplom(-y), by sa mali predložiť dôkazy o spôsobe získania jazykových znalostí (napr. certifikáty alebo osobné vyhlásenie).

Po predložení uvedených dokumentov vám bude zaslané potvrdenie o doručení.

Prihlásiť sa môžete kedykoľvek, ale odporúčame vám overiť si konkrétne termíny pre jazyk A v orientačnom kalendári testov. Je dôležité, aby ste v stanovenej lehote na predkladanie prihlášok predložili všetky potrebné dokumenty.

Najčastejšie otázky

Užitočné dokumenty

Právne a finančné dokumenty

Francúzske znenie má prednosť pred všetkými ostatnými jazykmi. Je tomu tak preto, že francúzske znenie podpísali všetky strany.

Status ACI na spoločnom zozname