Vertimas žodžiu 15/06/2022

Dirbkite laisvai samdomu vertėju žodžiu ES institucijose

Europos Parlamente, Europos Komisijoje ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme yra atskiros vertimo žodžiu tarnybos, tačiau laisvai samdomi vertėjai žodžiu atrenkami bendrai.

Europos Parlamente, Europos Komisijoje ir Teisingumo Teisme laisvai samdomi vertėjai žodžiu paprastai dirba kartu su nuolatiniais vertėjais žodžiu. Daugiausia dirbame 24 oficialiosiomis ES kalbomis, bet kartais verčiame ir į kitas kalbas ar iš jų. Laisvai samdomiems vertėjams pilietybės reikalavimas netaikomas.

Kad galėtumėte tapti laisvai samdomu vertėju žodžiu, turite išlaikyti akreditacijos testą. Visą reikiamą informaciją apie įvairius testų ciklo etapus rasite čia. Kalendoriuje matysite būsimus akreditacijos testus savo kalbai.

1. Tinkamumas

Turite:

 • turėti konferencijų vertimo žodžiu bakalauro laipsnį (po 4 metų studijų)
  arba

 • turėti konferencijų vertimo žodžiu magistro laipsnį
  arba

 • turėti bet kurios srities bakalauro laipsnį ir
  antrosios pakopos konferencijų vertimo žodžiu studijų diplomą, atitinkantį bent vienų metų nuolatines studijas
  arba
  ne mažiau kaip vienų metų tarptautinių susitikimų lygmens konferencijų vertėjo darbo patirtį (dokumentais pagrįsti ne mažiau kaip 100 darbo dienų įrodymai; į teismo vertėjo, derybų vertėjo, vertėjo viešosiose įstaigose ar įmonės vertėjo patirtį neatsižvelgiama);

 • turėti kalbų derinį, atitinkantį reikalaujamą akreditacijos profilį.

  Pasitikrinkite informaciją apie kalbų profilius, kurių šiuo metu reikalauja ES vertimo žodžiu tarnybos. Šie reikalavimai gali keistis priklausomai nuo įdarbinimo poreikių;

 • nebūti neišlaikęs akreditacijos testo tris kartus (nedalyvavimas be pateisinamos priežasties laikomas testo neišlaikymu). Išskyrus atvejus, kai to reikia atsižvelgiant į tarnybų interesus, prieš priimant ketvirtąją (ir kiekvieną paskesnę) paraišką taikomas penkerių testo metų laukimo laikotarpis.

2. Kalendorius

Testai planuojami atsižvelgiant į institucijų įdarbinimo poreikius. Kiekvienais metais skelbiamas orientacinis akreditacijos testų kalendorius, tačiau jis gali būti keičiamas.

3. Akreditacijos testas

Jei jūsų paraiška bus laikoma tinkama, būsite pakviestas laikyti akreditacijos testo.

Kiekvienos tikrinamos kalbos testą sudaro šios dalys:

 • nuoseklus (maždaug 6 minučių trukmės) pranešimo vertimas žodžiu

 • sinchroninis (maždaug 10–12 minučių trukmės) pranešimo vertimas žodžiu

Bus tikrinamas vertimas iš jūsų pasyviųjų kalbų į aktyviąją kalbą ir (arba) iš gimtosios į užsienio kalbą (retour); Atrankos komitetas pasirinks, kurias kalbas tikrinti, iš jūsų nurodyto kalbų derinio, atsižvelgdamas į akreditacijai reikalaujamus kalbų profilius. 2022–2023 testo metais tiek nuoseklaus, tiek sinchroninio vertimo žodžiu testai vyks nuotoliniu būdu per nuotolinę testavimo platformą.

Pirmiausia būsite pakviestas įrašyti sichroninį visų tikrinamų kalbų vertimą; nuoseklaus vertimo testą (-us) būsite pakviestas laikyti tik tuo atveju, jei išlaikysite sinchroninio vertimo dalį.

Tarpinstitucinė atrankos komisija testus vertina pagal vertinimo kriterijus. Rezultatus gausite raštu, kartu bus nurodytas įvertinimas pagal kiekvieną vertinimo kriterijų.

4. Įtraukimas į bendrą duomenų bazę

Akreditacijos testą išlaikę kandidatai įrašomi į bendrą akredituotų konferencijų vertėjų žodžiu (angl. ACI) duomenų bazę. Juos gali įdarbinti trys Europos Sąjungos vertimo žodžiu tarnybos.

Įtraukimas į bendrą duomenų bazę nereiškia teisės būti įdarbintam.

5. Pateikite paraišką!

Dabar žinote informaciją apie įvairius paraiškos etapus, taigi galite užpildyti elektroninę paraišką.

Jūsų bus paprašyta pateikti:

 • gyvenimo aprašymą (CV),

 • mokslo laipsnius ir (arba) diplomus, taip pat už kiekvieną vertimo žodžiu modulį įgytas kvalifikacijas,

 • jei reikia, reikalaujamos konferencijų vertimo patirties įrodymą (į teismo vertėjo, derybų vertėjo, vertėjo viešosiose įstaigose ar įmonės vertėjo patirtį neatsižvelgiama),

 • dėl kalbų, kurios nėra įtrauktos į mokslo laipsnį (-ius) arba diplomą (-us), turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip buvo įgytos šių kalbų žinios (pvz., sertifikatai ar paaiškinimas laisva forma).

Tai atlikę, gausite paraiškos gavimo patvirtinimą.

Pateikti paraišką galite bet kada, bet patariame atkreipti dėmesį į orientaciniame testų kalendoriuje kiekvienai A kalbai nurodytus konkrečius terminus. Svarbu pateikti visus reikalingus dokumentus iki nustatyto paraiškų pateikimo termino.

Dažnai užduodami klausimai

Naudingi dokumentai

Teisiniai ir finansiniai dokumentai

Tekstas prancūzų kalba yra viršesnis už tekstą visomis kitomis kalbomis. Taip yra todėl, kad visos šalys pasirašė prancūzišką dokumento versiją.

ACI statusas bendrame sąraše