Europos Sąjunga

Svarbus teisinis pranešimas

Svarbus teisinis pranešimas

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomos atsakomybės apribojimo ir autorių teisių apsaugos nuostatos bei asmens duomenų apsaugos ir trečiųjų šalių naudojimosi ES emblema taisyklės.

 

Atsakomybės apribojimas

Šią svetainę tvarko Europos Komisija, kad visuomenei būtų paprasčiau susipažinti su jos iniciatyvomis ir apskritai Europos Sąjungos politika. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Pranešus apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti.
Vis dėlto Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šioje svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija:

 • yra tik bendro pobūdžio, nesiejama su jokiu konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu;
 • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli arba naujausia;
 • kai kuriais atvejais yra susijusi su išorinėmis svetainėmis, kurių Komisijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Komisija neprisiima jokios atsakomybės;
 • nėra profesionali ar teisinė konsultacija (jeigu jums reikia konkrečios konsultacijos, visada turėtumėte kreiptis į tinkamą kvalifikaciją turintį specialistą).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra galimybių garantuoti, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą teksto redakciją. Autentišku laikomas ir teisinę galią turi tik „Europos Sąjungos oficialusis leidinys“ (spausdintiniai jo numeriai arba – nuo 2013 m. liepos 1 d. – elektroniniai numeriai, pateikiami svetainėje „EUR-Lex“).

Siekiame, kad kuo mažiau nepatogumų kiltų dėl techninių problemų, tačiau kuriant ar sisteminant kai kuriuos mūsų svetainėje pateikiamus duomenis ar informaciją galėjo įsivelti rinkmenų ar formatų klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų mūsų paslaugos negalėtų būti vienaip ar kitaip sutrikdytos. Komisija neprisiima atsakomybės už tokio pobūdžio problemas, kylančias naudojantis šia interneto svetaine arba kitomis susietomis išorės svetainėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama nei sumažinti Europos Komisijos teisinių įsipareigojimų nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų, nei neprisiimti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės neatleidžiama.

 

© Europos Sąjunga, 1995–2018
Jeigu nenurodyta kitaip, atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį.
Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, juo panaikinamas minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

 

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti naudotojų privatumą.
Asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo politika šiuo metu grindžiama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 (o ne Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB). Nauja Reglamento Nr. 45/2001 redakcija šiuo metu priimama. Teisinė informacija portale EUROPA bus atnaujinta vadovaujantis naująja redakcija.
Ši bendroji politika taikoma Europos Sąjungos ES institucijų svetainėms, kuriose naudojamas domenas „eu“.
Nors daugumoje šių svetainių galima naršyti nepateikiant jokios informacijos apie save, kartais reikia nurodyti asmens duomenis, kad jums galėtų būti suteiktos e. paslaugos.
Kai svetainėse prašoma pateikti tokią informaciją, ji tvarkoma laikantis minėtame reglamente nustatytos tvarkos; kiekvienoje tokioje svetainėje skelbiamas pareiškimas apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip bus naudojami jūsų duomenys.

Šiuo atžvilgiu:

 • dėl kiekvienos konkrečios e. paslaugos duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus bei priemones ir užtikrina, kad konkreti e. paslauga atitiktų privatumo politiką;
 • kiekvienos institucijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos reglamento nuostatos, ir padeda duomenų valdytojams vykdyti savo įsipareigojimus (žr. reglamento 24 straipsnį);
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas - PDF (234.10 KB) veikia kaip nepriklausoma visų institucijų priežiūros institucija (žr. reglamento 41–45 straipsnius).

Europos Sąjungos institucijų svetainėse, kuriose naudojamas „eu“ domenas, pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Kadangi pastarųjų nekontroliuojame, raginame jus susipažinti su jų privatumo apsaugos politika.

Kas yra e. paslauga?
Portale EUROPA teikiama e. paslauga – tai internete teikiama paslauga arba šaltinis, kuriuo siekiama pagerinti piliečių ir įmonių bendravimą su Europos institucijomis.

Portale EUROPA teikiamos arba bus teikiamos trijų rūšių paslaugos:

 1. Informavimo paslaugos, kuriomis naudodamiesi piliečiai, žiniasklaida, įmonės, administracinės įstaigos ir kiti sprendimų priėmėjai gali lengvai ir veiksmingai susipažinti su informacija ir kurios padeda didinti ES politikos ir veiklos skaidrumą ir supratimą apie jas.
 2. Interaktyviosios komunikacijos paslaugos, kurios sudaro sąlygas piliečiams, įmonėms, pilietinei visuomenei ir viešiesiems subjektams lengviau užmegzti ryšius ir palengvina politines konsultacijas ir grįžtamosios informacijos mechanizmų veikimą, siekiant prisidėti prie politikos formavimo ir ES veiklos bei paslaugų.
 3. Sandorių paslaugos, kurios sudaro sąlygas sudaryti visų formų pagrindinius ES sandorius, pvz., viešieji pirkimai, finansinės operacijos, įdarbinimas, registracija į renginius, dokumentų įsigijimas arba pirkimas ir pan.

Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija.
Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą bus pateikta ši informacija apie jūsų duomenų naudojimą:

 • kokia informacija renkama, kokiu tikslu ir kokiomis techninėmis priemonėmis ES renka asmens duomenis siekdama konkrečių tikslų. Informacija nebus pakartotinai naudojama nesuderinamu tikslu;
 • kam atskleidžiama jūsų informacija. ES informaciją trečiosioms šalims, t. y. minėtiems gavėjams (gavėjų kategorijoms) atskleis tik tuo atveju, jeigu tai bus būtina siekiant pirmiau nurodyto konkretaus tikslo (-ų). ES neatskleis jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kaip galite susipažinti su savo informacija, patikrinti jos tikslumą ir prireikus ją ištaisyti. Kaip duomenų subjektas, remdamasis teisėtai įtikinamais pagrindais, jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai jie renkami siekiant laikytis teisinio įsipareigojimo arba yra būtini sutarties, kurios šalimi esate, vykdymui, arba turi būti naudojami tikslu, dėl kurio davėte vienareikšmį savo sutikimą;
 • kaip ilgai saugomi jūsų duomenys. ES duomenis saugo tik tiek, kiek to reikia duomenų rinkimo arba tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti;
 • kokios yra saugumo priemonės, kurių imtasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo naudojimo arba neteisėtos prieigos;
 • su kuo susisiekti kilus klausimų arba norint pateikti skundą.

Ką darome su jūsų atsiųstais e. laiškais?
Daugelyje portalo EUROPA interneto svetainių yra mygtukas „Susisiekti“, kurį spustelėjus atidaroma e. pašto programa ir pasiūloma tam tikslui skirtu adresu nusiųsti pastabų.
Kai išsiunčiate tokį e. laišką, surenkami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui pateikti. Jeigu e. pašto dėžutės tvarkytojų grupė į jūsų klausimą atsakyti negalės, ji persiųs jūsų e. laišką kitai tarnybai. Kuriai tarnybai buvo persiųstas jūsų klausimas, jums bus pranešta e. paštu. 
Jeigu turite klausimų dėl e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, juos užduokite savo laiške.

„Europa Analytics“

„Europa Analytics“ yra Komisijos priemonė, leidžianti vertinti visų ES institucijų ir įstaigų vardu Europos Komisijos tvarkomų portalo „Europa“ (europa.eu) aukščiausiojo lygmens puslapių veiksmingumą ir efektyvumą.  Portalo „Europa“ aukščiausiojo lygmens puslapių lankytojų veiksmai sekami automatiškai, naudojant portalo „Europa“ (europa.eu) pirmosios šalies nuolatinius slapukus. Galite neleisti „Piwik“ jūsų sekti (atsisakymas). Jei persigalvosite, galėsite vėl leisti „Piwik“ jus sekti (leidimas).


Europos Komisija savo interneto puslapius (ec.europa.eu) tvarko pati. Apsilankykite toliau pateikiamame teisinės informacijos puslapyje, kad atsisakytumėte sekimo tuose puslapiuose.
Šiuo metu ES institucijos ir įstaigos, išskyrus Europos Komisiją, (t. y. Europos Parlamentas) naudoja savo analizės sistemą. Jų teisinės informacijos puslapyje pateikiama daugiau informacijos.
Pasirinkimas nebūti sekamu „Piwik“ neturi įtakos jūsų naršymui portalo „Europa“ svetainėse.
Daugiau apie „Europa Analytics“

 

Trečiųjų šalių naudojimasis ES emblema

Trečiųjų asmenų naudojimosi Europos emblema principai išdėstyti administraciniame susitarime su Europos Taryba.
2012 m. rugsėjo 8 d. šis susitarimas paskelbtas „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“ (2012/C 271/04).

Pagal šį susitarimą bet kuris fizinis arba juridinis asmuo (naudotojas) gali naudoti Europos emblemą ar bet kurią jos dalį, jei ją naudojant:

a) nesudaromas įspūdis ar prielaida, kad esama naudotojo ir Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų, agentūrų ir organų ar Europos Tarybos ryšio, kai tokio ryšio nėra;

b) visuomenė neklaidinama, kad naudotojas gauna Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų, agentūrų ir organų ar Europos Tarybos palaikymą, paramą, patvirtinimą ar pritarimą, kai taip nėra;

c) nėra siekiama tikslo ar vykdoma veikla, kurie yra nesuderinami su Europos Sąjungos ar Europos Tarybos tikslais ir principais arba kitaip neteisėti.

Jei Europos emblema naudojama laikantis pirmiau išdėstytų sąlygų, raštiško leidimo prašyti nereikia.

Europos emblema arba jos imitacija heraldikos požiūriu negali būti registruojama kaip prekės ženklas ar bet kokia kita intelektinės nuosavybės teisė.

Parsisiųsdinti ES emblemą ir grafinę informaciją

Gauti daugiau informacijos apie ES emblemą

Klausimus apie ES emblemą galima siųsti naudojantis šia forma:

 


Bendravimui su Europos Komisija e. paštu Reglamentas 45/2001 dėl asmens duomenų tvarkymo netaikomas.

Back to top