Europos Sąjunga

Teisinė informacija

Teisinė informacija

Atsakomybės apribojimas

Šią svetainę tvarko Europos Komisija, kad visuomenei būtų paprasčiau susipažinti su jos iniciatyvomis ir apskritai Europos Sąjungos politika. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Pranešus apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Vis dėlto Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šioje svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija:

  • yra tik bendro pobūdžio, nesiejama su jokiu konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu;
  • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli arba naujausia;
  • kai kuriais atvejais yra susijusi su išorinėmis svetainėmis, kurių Komisijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Komisija neprisiima jokios atsakomybės;
  • nėra profesionali ar teisinė konsultacija (jeigu jums reikia konkrečios konsultacijos, visada turėtumėte kreiptis į tinkamą kvalifikaciją turintį specialistą).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra galimybių garantuoti, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą teksto redakciją. Autentišku laikomas ir teisinę galią turi tik „Europos Sąjungos oficialusis leidinys“ (spausdintiniai jo numeriai arba – nuo 2013 m. liepos 1 d. – elektroniniai numeriai, pateikiami svetainėje „EUR-Lex“).

Siekiame, kad kuo mažiau nepatogumų kiltų dėl techninių problemų, tačiau kuriant ar sisteminant kai kuriuos mūsų svetainėje pateikiamus duomenis ar informaciją galėjo įsivelti rinkmenų ar formatų klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų mūsų paslaugos negalėtų būti vienaip ar kitaip sutrikdytos. Komisija neprisiima atsakomybės už tokio pobūdžio problemas, kylančias naudojantis šia interneto svetaine arba kitomis susietomis išorės svetainėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama nei sumažinti Europos Komisijos teisinių įsipareigojimų nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų, nei neprisiimti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės neatleidžiama.

Privatumo politika
Duomenų apsaugos politika, ES duomenų apsaugos reglamentai, e. paslaugos.

Atsakomybės ribojimas dėl „Brexit‘o“

Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

© Europos Sąjunga, 1995–2021
Jeigu nenurodyta kitaip, atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį.
Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, juo panaikinamas minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Trečiųjų šalių naudojimasis ES emblema

Trečiųjų asmenų naudojimosi Europos emblema principai išdėstyti administraciniame susitarime su Europos Taryba.
2012 m. rugsėjo 8 d. šis susitarimas paskelbtas „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“ (2012/C 271/04).

Pagal šį susitarimą bet kuris fizinis arba juridinis asmuo (naudotojas) gali naudoti Europos emblemą ar bet kurią jos dalį, jei ją naudojant:

a) nesudaromas įspūdis ar prielaida, kad esama naudotojo ir Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų, agentūrų ir organų ar Europos Tarybos ryšio, kai tokio ryšio nėra;

b) visuomenė neklaidinama, kad naudotojas gauna Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų, agentūrų ir organų ar Europos Tarybos palaikymą, paramą, patvirtinimą ar pritarimą, kai taip nėra;

c) nėra siekiama tikslo ar vykdoma veikla, kurie yra nesuderinami su Europos Sąjungos ar Europos Tarybos tikslais ir principais arba kitaip neteisėti.

Jei Europos emblema naudojama laikantis pirmiau išdėstytų sąlygų, raštiško leidimo prašyti nereikia.

Europos emblema arba jos imitacija heraldikos požiūriu negali būti registruojama kaip prekės ženklas ar bet kokia kita intelektinės nuosavybės teisė.

Parsisiųsdinti ES emblemą ir grafinę informaciją

Gauti daugiau informacijos apie ES emblemą

Klausimus apie ES emblemą galima siųsti naudojantis šia forma:Back to top