European Commission logo European Commission logo
el ελληνικά
Διερμηνεία 15/06/2022

Εξωτερικοί διερμηνείς στα όργανα της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν το καθένα τη δική του υπηρεσία διερμηνείας, αλλά η επιλογή εξωτερικών διερμηνέων πραγματοποιείται από κοινού.

Κατά κανόνα, οι εξωτερικοί διερμηνείς εργάζονται μαζί με τους μόνιμους διερμηνείς των υπηρεσιών διερμηνείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου. Εργαζόμαστε κυρίως στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αλλά ενίοτε παρέχουμε διερμηνεία και σε άλλες γλώσσες. Για τους εξωτερικούς διερμηνείς δεν ισχύει η απαίτηση της υπηκοότητας.

Για να γίνετε εξωτερικός διερμηνέας, πρέπει να επιτύχετε σε δοκιμασία διαπίστευσης. Εδώ, θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα διάφορα στάδια της δοκιμασίας. Το χρονοδιάγραμμα δείχνει τις προσεχείς δοκιμασίες διαπίστευσης για τη γλώσσα σας.

1. Επιλεξιμότητα

Πρέπει να διαθέτετε ένα από τα παρακάτω:

 • πτυχίο μπάτσελορ (ΒΑ) στη διερμηνεία συνεδρίων (4 έτη)
  ή

 • πτυχίο μάστερ (ΜΑ) στη διερμηνεία συνεδρίων
  ή

 • πτυχίο BA σε οποιοδήποτε αντικείμενο και
  μεταπτυχιακό τίτλο στη διερμηνεία συνεδρίων τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης
  ή
  τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ενός έτους (τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία τουλάχιστον 100 ημερών εργασίας) ως διερμηνέας συνεδριάσεων στο επίπεδο που απαιτείται για διεθνείς συνεδριάσεις (εμπειρία που διαθέτετε ως διερμηνέας δικαστηρίου, διερμηνέας συνδέσμου, διερμηνέας δημόσιας υπηρεσίας ή διερμηνέας επιχείρησης δεν λαμβάνεται υπόψη).

 • Διαθέτετε γλωσσικό συνδυασμό που να αντιστοιχεί στα απαιτούμενα προφίλ διαπίστευσης.

  Ενημερωθείτε για τα προφίλ γλωσσών που ζητούν οι υπηρεσίες διερμηνείας της ΕΕ. Τα προφίλ αυτά μπορεί να αλλάζουν ώστε να αντανακλούν τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό.

 • Δεν έχετε αποτύχει σε δοκιμασία διαπίστευσης τρεις φορές (η απουσία συμμετοχής χωρίς βάσιμο λόγο λογίζεται ως αποτυχημένη). Εκτός εάν το απαιτεί το συμφέρον των υπηρεσιών, πριν γίνει δεκτή η τέταρτη (και κάθε μεταγενέστερη) αίτηση, εφαρμόζεται περίοδος αναμονής πέντε ετών δοκιμής.

2. Χρονοδιάγραμμα

Οι δοκιμασίες προγραμματίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες των οργάνων για πρόσληψη προσωπικού. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των δοκιμασιών και διαπίστευσης δημοσιεύεται κάθε χρόνο, αλλά ενδέχεται να αλλάζει.

3. Δοκιμασία διαπίστευσης

Εάν η αίτησή σας κριθεί επιλέξιμη, θα κληθείτε να συμμετάσχετε στη δοκιμασία διαπίστευσης.

Η δοκιμασία διαπίστευσης περιλαμβάνει τα παρακάτω για κάθε μία από τις εξεταζόμενες γλώσσες:

Θα εξεταστείτε από τις παθητικές σας γλώσσες προς την ενεργό γλώσσα σας και/ή αντίστροφα· η επιτροπή επιλογής θα επιλέξει τις γλώσσες δοκιμασίας από τον συνδυασμό γλωσσών που δηλώσατε, σύμφωνα με τα γλωσσικά προφίλ που απαιτούνται για τις ανάγκες διαπίστευσης. Κατά το έτος δοκιμών 2022-2023, οι δοκιμασίες τόσο σε διαδοχική όσο και σε ταυτόχρονη διερμηνεία θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας εξ αποστάσεως δοκιμασιών.

Θα κληθείτε πρώτα σε δοκιμασία ταυτόχρονης διερμηνείας για όλες τις γλώσσες δοκιμασίας· μόνο εάν επιτύχετε στο μέρος της ταυτόχρονης διερμηνείας θα κληθείτε να συμμετάσχετε στη/στις δοκιμασία/-ες διαδοχικής διερμηνείας.

Διοργανική εξεταστική επιτροπή θα αξιολογήσει τις επιδόσεις σας βάσει των κριτηρίων βαθμολόγησης. Θα λάβετε το αποτέλεσμα γραπτώς, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης του επιπέδου των επιδόσεών σας σε καθένα από τα κριτήρια βαθμολόγησης.

4. Η κοινή βάση δεδομένων

Οι επιτυχόντες/-ούσες υποψήφιοι/-ες στη δοκιμασία διαπίστευσης περιλαμβάνονται στην κοινή βάση δεδομένων με τους διαπιστευμένους διερμηνείς συνεδριάσεων (ACI) και είναι δυνατή η πρόσληψή τους από τις τρεις υπηρεσίες διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εγγραφή στην κοινή βάση δεδομένων δεν συνεπάγεται δικαίωμα πρόσληψης.

5. Υποβολή αίτησης

Τώρα που γνωρίζετε τα πάντα γύρω από τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση.

Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τα ακόλουθα:

 • το βιογραφικό σας σημείωμα (CV)

 • πτυχία και/ή διπλώματα που περιέχουν λεπτομέρειες των προσόντων που έχετε αποκτήσει σε κάθε επιμέρους διερμηνεία·

 • όπου ισχύει, απόδειξη της απαιτούμενης εμπειρίας στη διερμηνεία συνεδρίων (η εμπειρία ως διερμηνέα ενώπιον δικαστηρίων, διερμηνέα συνδέσμου, διερμηνέα δημόσιας υπηρεσίας ή διερμηνέα επιχείρησης δεν λαμβάνεται υπόψη)

 • για τις γλώσσες που δεν καλύπτονται από πτυχίο ή δίπλωμα, πρέπει να υποβληθούν αποδεικτικά του πώς αποκτήθηκαν οι γλωσσικές γνώσεις (π.χ. πιστοποιητικά ή προσωπική δήλωση).

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής θα σας αποσταλεί αποδεικτικό παραλαβής.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ανά πάσα στιγμή, αλλά σας συνιστούμε να επαληθεύσετε τις συγκεκριμένες προθεσμίες που προβλέπονται ανά γλώσσα Α στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δοκιμασιών. Φροντίστε να υποβάλετε όλα τα αναγκαία έγγραφα εντός της προθεσμίας που ισχύει για την υποβολή αιτήσεων.

Συχνές ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Νομικά και οικονομικά κείμενα

Η γαλλική έκδοση υπερισχύει έναντι όλων των άλλων γλωσσικών εκδόσεων. Αυτό οφείλεται στο ότι όλα τα μέρη έχουν υπογράψει την γαλλική έκδοση.

Κατάσταση των ACΙ στον κοινό κατάλογο