Ευρωπαϊκή Ένωση

Aνακοίνωση νομικού περιεχομένου

Aνακοίνωση νομικού περιεχομένου

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της και, εν γένει, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία. Σε περίπτωση που μας επισημανθούν σφάλματα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα διορθώσουμε.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχει ο ιστότοπος.

Οι πληροφορίες αυτές:

  • είναι αποκλειστικά γενικού χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων
  • δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
  • συνδέονται ενίοτε με εξωτερικούς ιστότοπους τους οποίους οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ελέγχουν και για τους οποίους η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
  • δεν συνιστούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει να απευθύνεστε πάντα σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Προσοχή! Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επίσημα εκδοθέντων κειμένων. Μόνον η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η έντυπη έκδοση ή, από την 1η Ιουλίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση που διατίθεται στον ιστότοπο EUR-Lex) είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να περιορίζουμε στο ελάχιστο τα τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα, γι' αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακόπτεται ή δεν θα επηρεάζεται από τέτοιου είδους προβλήματα. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοια προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου εξωτερικού ιστότοπου.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Επιτροπής κατά τρόπο που αντιβαίνει στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της σε θέματα στα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη της δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.

Πολιτική απορρήτου
Πολιτική προστασίας δεδομένων, κανονισμοί της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Αποποίηση ευθύνης για το περιεχόμενο Brexit

Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2021
Αν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, επιτρέπεται η αναπαραγωγή αλλά με αναφορά της πηγής.

Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.) προαπαιτείται άδεια, η εν λόγω άδεια ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Χρήση του Ευρωπαϊκού Εμβλήματος από τρίτους

Οι αρχές χρήσης του Ευρωπαϊκού Εμβλήματος από τρίτους έχουν καθοριστεί σε διοικητική συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Η εν λόγω συμφωνία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 08/09/2012 (2012/C 271/04).

Με βάση την εν λόγω συμφωνία, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («χρήστης») έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το ευρωπαϊκό έμβλημα ή κάποιο από τα στοιχεία του, εφόσον η εν λόγω χρήση:

α) δεν δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ή υπόθεση ότι υφίσταται σχέση μεταξύ του χρήστη και οποιουδήποτε από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης

β) η χρήση δεν προκαλεί στο κοινό την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο χρήστης τυγχάνει της στήριξης, χορηγίας, έγκρισης ή συγκατάθεσης οποιουδήποτε από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης

γ) η χρήση δεν συνδέεται με στόχο ή δραστηριότητα ασύμβατα με τους σκοπούς και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης, ή με σκοπό ή δραστηριότητα που κρίνονται καθ’οιονδήποτε τρόπο παράνομα.

Εάν η χρήση του Ευρωπαϊκού Εμβλήματος συμμορφώνεται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν χρειάζεται να ζητηθεί γραπτή άδεια.

Δεν επιτρέπεται η καταχώριση του Ευρωπαϊκού Εμβλήματος ή απομίμησής του ως εμπορικού σήματος ούτε ως οιουδήποτε άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τηλεφορτώστε το έμβλημα της ΕΕ και τα γραφικά

Περισσότερες πληροφορίες για το έμβλημα της ΕΕ

Οι ερωτήσεις σχετικά με το έμβλημα της ΕΕ μπορούν να υποβάλλονται μέσω αυτού του δελτίουBack to top