Ευρωπαϊκή Ένωση

Οργανισμοί και άλλοι φορείς της ΕΕ

Οργανισμοί και άλλοι φορείς της ΕΕ

Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομικές οντότητες ανεξάρτητες από τα θεσμικά της όργανα, οι οποίες έχουν συσταθεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας.

Είδος οργανισμών

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Προάγουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων συγκεντρώνοντας τεχνική και εξειδικευμένη εμπειρογνωσία τόσο από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσο και από τις εθνικές αρχές. Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, που έχουν την έδρα τους σε διάφορες χώρες της ΕΕ, συστήνονται για αόριστο χρονικό διάστημα.

Περισσότερα για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς

Οργανισμοί υπαγόμενοι στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

Οι οργανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν για να ασκούν πολύ συγκεκριμένα τεχνικά, επιστημονικά και διοικητικά καθήκοντα στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Οι εκτελεστικοί οργανισμοί συστήνονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εκτελέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με προγράμματα της ΕΕ.

Οργανισμοί και υπηρεσίες της Ευρατόμ

Οι οργανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν για να προωθήσουν τους στόχους της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ): συντονισμός των εθνικών προγραμμάτων πυρηνικής έρευνας για ειρηνικούς σκοπούς, παροχή γνώσεων, υποδομών και χρηματοδότησης στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς εφοδιασμού σε πυρηνική ενέργεια

Άλλοι οργανισμοί

Άλλοι οργανισμοί περιλαμβάνουν φορείς που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ και συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βιομηχανίας.

Back to top