European Commission logo European Commission logo
ga Gaeilge
Ateangaireacht 15/06/2022

A bheith ag obair mar shaor-ateangaire leis an Aontas

Tá seirbhís ateangaireachta dá gcuid féin ag Parlaimint na hEorpa, ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, ach is i gcomhpháirt le chéile a roghnaíonn siad saorateangairí.

Bíonn saorateangairí ag obair i dteannta ateangairí foirne mar chuid den ghnáthobair i seirbhísí ateangaireachta an Aontais Eorpaigh, an Choimisiúin Eorpaigh agus na Cúirte Breithiúnais. Oibrímid i 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh den chuid is mó, ach ó am go chéile cuirimid ateangaireacht ar fáil i dteangacha eile chomh maith. Ní bhaineann aon choinníoll náisiúntachta le bheith i do shaorateangaire.

Chun bheith i do shaorateangaire, ní mór duit pas a ghnóthú i dtriail chreidiúnúcháin. Tá an t-eolas uile ar chéimeanna éagsúla an timthrialla tástála le fáil anseo. Tá sé léirithe ar an bhféilire cé na trialacha creidiúnúcháin atá le teacht a bhaineann le do theanga.

1. Incháilitheacht

Ní mór ceann de na cáilíochtaí seo a leanas a bheith agat:

 • Céim Bhaitsiléara san Ateangaireacht Chomhdhála (4 bliana)

 • Máistreacht san Ateangaireacht Chomhdhála

 • Céim Bhaitsiléara in aon ábhar agus
  dioplóma iarchéime san Ateangaireacht Chomhdhála a mhair bliain acadúil de staidéar lánaimseartha amháin ar a laghad

  taithí oibre bliana amháin ar a laghad (fianaise dhoiciméadaithe de 100 lá a d’oibrigh tú) a fuair tú mar ateangaire comhdhála ar an leibhéal is gá do chruinnithe idirnáisiúnta (ní chuirfear ateangaireacht chúirte, ateangaireacht idirghabhála, ateangaireacht do sheirbhísí poiblí ná ateangaireacht do ghnólachtaí san áireamh).

 • Is gá duit teaglaim teangacha a bheith agat atá i gcomhréir leis na próifílí creidiúnúcháin is gá.

  Féach na próifílí teanga reatha atá leagtha síos ag seirbhísí ateangaireachta an Aontais. Tagann athruithe ar na próifílí sin de réir mar a athraíonn riachtanais earcaíochta.

 • Níor cheart gur bronnadh theip ort i dtriail chreidiúnúcháin trí huaire (i gcás nár fhreastal tú gan cúis mhaith, teip atá ann). Ach amháin más gá sin ar mhaithe leis na seirbhísí, sular féidir an ceathrú iarratas (agus gach iarratas ina dhiaidh sin) a ghlacadh, beidh feidhm ag tréimhse feithimh cúig bliana.

2. Féilire

Eagraítear trialacha de réir mar is gá, ar bhonn riachtanais earcaíochta na n-institiúidí. Foilsítear féilire táscach na dtrialacha creidiúnúcháin gach bliain ach is féidir go dtiocfaidh athruithe air.

3. Triail Chreidiúnúcháin

Má dheimhnítear go bhfuil d'iarratas incháilithe, tabharfar cuireadh duit an triail chreidiúnúcháin a dhéanamh.

I gcás gach teanga a thástálfar, beidh an méid seo a leanas ina chuid den triail chreidiúnúcháin:

 • Ateangaireacht leantach ar óráid (± 6 nóiméad)

 • Ateangaireacht chomhuaineach ar óráid (± 10-12 nóiméad)

Tástálfar an ateangaireacht a dhéanfaidh tú ó do theangacha éighníomhacha chuig do theanga ghníomhach agus/nó a mhalairt; is é an Coiste um Scagadh a roghnóidh na teangacha ar a ndéanfar tástáil ón teaglaim teangacha a dhearbhaigh tú, i gcomhréir leis na próifílí teanga a theastaíonn do riachtanais chreidiúnúcháin. Le linn na bliana tástála 2022-2023, reáchtálfar trialacha leantacha agus trialacha comhuaineacha go cianda ar ardán ciantástála.

Ar dtús, iarrfar ort taifead a dhéanamh ar na hiarrachtaí comhuaineacha sna teangacha go léir a thástálfar; má éiríonn leat sa chuid chomhuaineach, tabharfar cuireadh duit an triail leantach/na trialacha leantacha a dhéanamh, agus sa chás sin amháin.

Déanfaidh Bord Roghnúcháin Idirinstitiúideach meastóireacht ar an ateangaireacht uait ar bhonn na gcritéar marcála; Gheobhaidh tú an toradh i scríbhinn mar aon le léiriú ar leibhéal na hateangaireachta i dtaca le gach ceann de na critéir mharcála.

4. Iontráil sa bhunachar sonraí comhpháirteach

Déantar sonraí na n-iarrthóirí ar éirigh an triail chreidiúnúcháin leo a iontráil i mbunachar sonraí na nGníomhairí Ateangaireachta Comhdhála (ACIanna) agus féadfar iad a earcú trí sheirbhís ateangaireachta an Aontais Eorpaigh.

Ní hionann d'ainm a bheith sa bhunachar sonraí agus ceart a bheith agat post a fháil.

5. Déan iarratas!

Ós rud é go bhfuil deireadh eolais anois agat ar na céimeanna éagsúla, líon isteach an t-iarratas ar líne.

Iarrfar ort na nithe seo a leanas a thabhairt:

 • do CV;

 • teastais chéime agus/nó dioplómaí ina bhfuil na cáilíochtaí a ghnóthaigh tú i ngach cuid a bhain le hateangaireacht;

 • i gcás inarb ábhartha, cruthúnas go bhfuil an taithí is agat ar an ateangaireacht chomhdhála (ní chuirfear ateangaireacht chúirte, ateangaireacht idirghabhála, ateangaireacht do sheirbhísí poiblí ná ateangaireacht do ghnólachtaí san áireamh);

 • i gcás teangacha nach bhfuil luaite sna céimeanna nó sna dioplómaí, ba cheart fianaise a thabhairt maidir le conas a chuir tú eolas orthu (teastas nó ráiteas pearsanta, mar shampla).

Nuair a bheidh sin déanta agat, cuirfear admháil chugat go bhfuarthas an fhianaise.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh tráth ar bith, ach molaimid duit na sprioc-amanna sonracha de réir teanga A a sheiceáil ar an bhféilire trialacha táscach. Tá sé tábhachtach go gcuirfidh tú gach doiciméad riachtanach ar fáil faoin spriocdháta d’iarratais.

Ceisteanna coitianta

Doiciméid úsáideacha

Doiciméid dlí agus airgeadais

Tá tosaíocht ag an leagan Fraincise ar gach teanga eile. Is amhlaidh sin toisc gurb é leagan Fraincise a shíníonn gach páirtí.

Stádas ACI ar an Liosta Comhpháirteach