an tAontas Eorpach

Fógra dlíthiúil tábhachtach

Fógra dlíthiúil tábhachtach

Tá an fhaisnéis ar an suíomh seo faoi réir séanadh, fógra cóipchirt agus rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta agus tríú páirtithe úsáid a bhaint as suaitheantas an Aontais Eorpaigh.

 

An séanadh:

Tá an suíomh gréasáin seo á chur ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach le go mbeidh teacht níos éasca ag an bpobal ar fhaisnéis a bhaineann le tionscnaimh an Choimisiúin agus le beartais an Aontais Eorpaigh i gcoitinne. Is é an cuspóir atá againn an fhaisnéis sin a choinneáil cothrom le dáta agus cruinn. Má tharraingítear ár n-aird ar earráidí, déanfaimid gach iarracht iad a cheartú.
Ní ghlacann an Coimisiún freagracht nó dliteanas ar bith, áfach, maidir leis an bhfaisnéis atá le fáil ar an suíomh gréasáin seo.

Maidir leis an bhfaisnéis atá ar an suíomh:

 • Is faisnéis ghinearálta amháin atá i gceist nach bhfuil dírithe ar dhálaí sonracha aon duine ar leith ná aon eagraíochta ar leith.
 • Ní bhíonn an fhaisnéis sin i gcónaí cuimsitheach, iomlán, cruinn ná cothrom le dáta.
 • Bíonn naisc ar an suíomh le láithreáin eile nach bhfuil faoi rialú sheirbhísí an Choimisiúin agus nach nglacann an Coimisiún freagracht ar bith astu.
 • Ní comhairle ghairmiúil ná dhlíthiúil atá san fhaisnéis (má theastaíonn comhairle shonrach, ba cheart dul i gcomhairle le duine gairmiúil a bhfuil na cáilíochtaí cuí aige).

Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin nach féidir a dhearbhú gur cóip chruinn de dhoiciméad a glacadh go hoifigiúil aon doiciméad atá ar fáil ar líne. Is í Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (an leagan clóite di, nó ón 1 Iúil 2013 an leagan leictreonach atá le fáil ar shuíomh gréasáin EUR-Lex) amháin atá barántúil agus a bhfuil éifeacht dhlíthiúil aici.

Tá sé mar chuspóir againn earráidí teicniúla a chuireann isteach ar úsáideoirí a laghdú a mhéid is féidir. Tá seans ann, mar sin féin, gur cruthaíodh nó gur leagadh amach roinnt de na sonraí nó den fhaisnéis ar ár suíomh i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráidí agus ní féidir linn a dhearbhú nach gcuirfidh fadhbanna den sórt sin isteach ar an tseirbhís ná nach n-imreoidh siad tionchar uirthi. Ní ghlacann an Coimisiún aon fhreagracht as fadhbanna den sórt sin a tháinig as úsáid an tsuímh seo nó aon suíomhanna seachtracha atá nasctha leis.

Níl sé beartaithe go gcuirfidh an séanadh sin teorainn le dliteanas an Choimisiúin i gcás ina sárófar ceann ar bith de na ceanglais atá leagtha síos sa dlí náisiúnta is infheidhme ná go n-eisiafaidh sé a dhliteanas i gcás cúrsaí nach féidir a eisiamh faoin dlí sin.

 

© Comhphobail Eorpacha, 1995-2018
Tá atáirgeadh ábhar atá ar an suíomh gréasáin seo údaraithe má tá an fhoinse léirithe agus mura bhfuil a mhalairt curtha in iúl.
Nuair is gá cead a fháil roimh ré faisnéis i dtéacs nó sna hilmheáin (fuaim, íomhánna, bogearraí, etc.) a atáirgeadh nó a úsáid, cuirfidh an cead sin deireadh leis an gcead ginearálta atá léirithe thuas agus leagfar amach go soiléir na srianta a bhaineann leis.

 

Cosaint Sonraí Pearsanta

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do chaomhnú phríobháideacht an úsáideora.
An beartas maidir le “cosaint daoine aonair i ndáil le sonraí pearsanta arna bpróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail” is ar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 atá sé bunaithe i láthair na huaire (agus ní hé ar an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (Rialachán 2016/679) lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE. Níor glacadh leis an leagan nua de Rialachán 45/2001 go fóill. Nuashonrófar na fógraí dlíthiúla ar an suíomh gréasáin Europa de réir an leagain nua).
Baineann an beartas ginearálta sin le suíomhanna gréasáin institiúidí an Aontais Eorpaigh atá san fhearann ‘.eu’.
Cé gur féidir formhór na Suíomhanna Gréasáin sin a bhrabhsáil gan faisnéis ar bith fút féin a nochtadh, ní mór faisnéis phearsanta a nochtadh i gcásanna áirithe chun na ríomhsheirbhísí atá á lorg agat a rochtain.
Más gá an fhaisnéis sin a nochtadh chun rochtain a fháil ar Shuíomh Gréasáin, láimhseálfar an fháisnéis sin i gcomhréir leis an mbeartas a bhfuil cur síos air sa Rialachán thuasluaite agus beidh eolas faoi úsáid do shonraí le fáil i ráiteas sonrach an tsuímh sin faoin mbeartas príobháideachta.

Is é chiallaíonn sin:

 • I gcás gach ríomhsheirbhíse sonraí, go socraíonn rialaitheoir cuspóirí próiseála agus modh próiseála na sonraí pearsanta agus go gcinntíonn sé go bhfuil an ríomhsheirbhís shonrach sin ag teacht leis an mbeartas príobháideachta
 • Laistigh de gach institiúid, cinntíonn Oifigeach Cosaint Sonraí go gcuirtear forálacha an Rialacháin i bhfeidhm agus tugann sé comhairle do na Rialaitheoirí maidir lena ndualgais a chomhlíonadh (féach Airteagal 24 den Rialachán);
 • Is é an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí - PDF (234.10 KB) a fheidhmeoidh mar údarás neamhspleách maoirseoireachta do na hinstitiúidí go léir (féach Airteagail 41 go 45 den Rialachán).

Ar na suíomhanna gréasáin laistigh d'fhearann an Aontais Eorpaigh atá ag institiúidí an Aontais Eorpaigh tá naisc le fáil chuig suíomhanna tríú páirtí. Toisc nach sinne atá á rialú sin, molaimid duit a mbeartais phríobháideachta féin a léamh.

Cad is ríomhsheirbhís ann?
Is éard is ríomhsheirbhís ar EUROPA ann seirbhís nó acmhainn atá curtha ar fáil ar an idirlíon chun feabhas a chur ar an gcumarsáid idir saoránaigh agus gnólachtaí ar thaobh amháin agus na hInstitiúidí Eorpacha ar an taobh eile.

Bíonn nó beidh trí ríomhsheirbhís éagsúla le fáil ó EUROPA:

 1. Seirbhísí faisnéise a sholáthraíonn rochtain éasca éifeachtach ar fhaisnéis do shaoránaigh, do na meáin chumarsáide, do lucht gnó, do rialtais agus do lucht cinnteoireachta nach iad, agus, mar thoradh air sin, a mhéadaíonn trédhearcacht agus tuiscint maidir le beartais agus gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh;
 2. Seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha a chuireann feabhas ar theagmháil le saoránaigh, le lucht gnó, leis an tsochaí sibhialta agus le gníomhaithe poiblí, agus, ar an gcaoi sin, a chabhraíonn le comhairliúcháin bheartais, agus le sásraí aiseolais, chun gur fearr a mhúnlófar beartais, gníomhaíochtaí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh;
 3. Seirbhísí idirbheart lenar féidir rochtain a fháil ar bhunfhoirmeacha uile na n-idirbheart a dhéantar leis an Aontas Eorpach, amhail soláthar, gníomhaíochtaí airgeadais, earcaíocht, clárú imeachtaí, doiciméid a fháil nó a cheannach.

Eolas atá ar fáil mar chuid de ráiteas príobháideachta sonrach.
Beidh an t-eolas seo a leanas faoin gcaoi a n-úsáidtear do chuid sonraí ar fáil i ráiteas sonrach faoin mbeartas príobháideachta:

 • An fhaisnéis a bhailítear, an fáth a mbailítear í agus na modhanna teicniúla a úsáideann an tAontas Eorpach chun faisnéis phearsanta a bhailiú a mhéid is gá chun cuspóir sonrach a chomhlíonadh, agus chuige sin amháin. Ní athúsáidfear an fhaisnéis ar chuspóir atá ar neamhréir leis seo;
 • Iad siúd a fhaigheann d'fhaisnéis. Ní thabharfaidh an tAontas Eorpach faisnéis do thríú páirtithe ach amháin más gá sin chun an cuspóir/na cuspóirí a aithnítear thuas a bhaint amach agus ní thabharfar í ach do na (catagóirí) faighteoirí atá luaite. Ní nochtfaidh an tAontas Eorpach do shonraí pearsanta chun críocha díreacha margaíochta;
 • An chaoi chun d'fhaisnéis a rochtain, a cruinneas a dhaingniú agus í a cheartú, más gá. I do cháil mar ábhar sonraí, is féidir leat cur i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta ar chúiseanna dlisteanacha, ach amháin má bhailítear iad chun dualgas dlíthiúil a chomhlíonadh nó más gá na sonraí sin chun conradh ina bhfuil tú páirteach a chur i bhfeidhm, nó má úsáidtear iad ar chuspóir áirithe ar thoiligh tú leis go glan soiléir;á
 • A fhad a choimeádfar do shonraí. Coimeádann an tAontas Eorpach na sonraí chomh fada agus is gá chun iad a úsáid chun críche bailiúcháin nó próiseála;
 • Na bearta slándála a dhéantar chun faisnéis a chosaint ar mhí-úsáid nó rochtain neamhúdaraithe;
 • Na daoine ar féidir leat dul i dteagmháil leo má bhíonn ceisteanna nó gearáin agat.

An chaoi a ndéanaimid na ríomhphoist a sheolann tú chugainn a láimhseáil
Tá cnaipe "Teagmháil" ar fáil ar chuid mhór de leathanaigh ghréasáin EUROPA lenar féidir do bhogearraí ríomhphoist a ghníomhachtú agus lena dtabharfar cuireadh duit do bharúlacha a sheoladh chuig bosca poist feidhmiúil sonrach.
Nuair a sheolfaidh tú an teachtaireacht sin, ní bhaileofar do shonraí pearsanta ach a mhéid is gá chun freagra a thabhairt. Mura féidir leis an bhfoireann bainistíochta do cheist a fhreagairt, cuirfidh sí do ríomhphost ar aghaidh chuig seirbhís eile. Cuirfear ar an eolas thú, le ríomhphost, faoin tseirbhís ar cuireadh do cheist ar aghaidh chuici. 
Má tá ceist ar bith agat maidir le próiseáil do ríomhphoist agus na sonraí pearsanta a bhaineann léi, ná bíodh aon drogall ort iad a chur isteach i do theachtaireacht.

Europa Analytics

Is é Europa Analytics an tseirbhís chorparáideach a thomhaiseann éifeachtacht agus éifeachtúlacht leathanaigh bharrleibhéil Europa. Is é an Coimisiún Eorpach a bhainistíonn é thar ceann institiúidí agus chomhlachtaí uile an Aontais Eorpaigh. Mar réamhshocrú, rianaítear cuairteoirí ar leathanaigh bharrleibhéil Europa le fianáin sheasmhacha céadpháirtí ó Europa (europa.eu). Féadann tú a shocrú nach ndéanfaidh Piwik tú a rianú (an rogha 'Ná rianaigh mé'). Má thagann athchomhairle ort, féadfaidh tú a shocrú go ndéanfaidh Piwik tú a rianú arís (bheith páirteach).


Is é an Coimisiún Eorpach a bhainistíonn a chuid leathanach féin (ec.europa.eu). Más mian leat a shocrú nach rianófar thú, tabhair cuairt ar an leathanach seo a leanas ar a bhfuil an fógra dlíthiúil lena shocrú nach rianófar thú.
Tá a gcóras féin anailísithe á n-úsáid ag institiúidí agus comhlachtaí de chuid an Aontais Eorpaigh seachas an Coimisiún Eorpach (i.e Parlaimint na hEorpa). Tá tuilleadh eolas le fáil ar an leathanach ar a bhfuil an fógra dlíthiúil acu.
Más é do rogha nach ndéanfaidh Piwik tú a rianú ní dhéanfaidh sin dochar don nascleanúint a dhéanfaidh tú ar shuíomhanna Europa.
Tuilleadh eolais faoi Europa Analytics.

 

Tríú páirtithe suaitheantas an Aontais Eorpaigh a úsáid

Na prionsabail a bhaineann le tríú páirtithe suaitheantas an Aontais a úsáid, tá siad leagtha amach i gcomhaontú riarthach le Comhairle na hEorpa.
Foilsíodh an comhaontú sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an 08/09/2012 (2012/C 271/04).

De réir an chomhaontaithe sin, féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlíthiúil ("úsáideoir ar tríú páirtí é") suaitheantas an Aontais nó aon chuid de a úsáid, ar choinníoll nach ndéanfaidh an úsáid sin

(a) a thabhairt le fios go bhfuil nasc idir an t-úsáideoir ar tríú páirtí é agus institiúid, comhlacht nó gníomhaireacht ar bith de chuid an Aontais Eorpaigh nó Chomhairle na hEorpa mura bhfuil an nasc sin ann;

(b) a thabhairt le fios don phobal go bhfuil an t-úsáideoir ag fáil tacaíochta, urraíochta, faomhadh nó toiliú ó institiúid, comhlacht, oifigí nó gníomhaireachtaí ar bith de chuid an Aontais Eorpaigh nó Chomhairle na hEorpa mura bhfuil sin amhlaidh;

(c) cuspóir ná gníomhaíocht a chur chun cinn nach bhfuil ag teacht le haidhmeanna agus prionsabail an Aontais Eorpaigh nó Chomhairle na hEorpa ná atá mídhleathach ar dhóigh ar bith eile.

Má tá úsáid shuaitheantas an Aontais ag teacht leis na coinníollacha thuas, ní gá cead i scríbhinn a iarraidh.

Níl sé inghlactha suaitheantas an Aontais nó aithris araltach air a chlárú mar thrádmharc nó mar cheart ar mhaoin intleachtúil de chineál ar bith eile.

Suaitheantas an Aontais agus eolas grafach a íoslódáil

Tuilleadh eolais a fháil faoi shuaitheantas an Aontais Eorpaigh

Is féidir an fhoirm seo a úsáid chun ceisteanna a chur faoi shuaitheantas an Aontais Eorpaigh:

 


Bailíonn an Coimisiún Eorpach do sheoladh ríomhphoist, agus sin amháin, chun críche cumarsáide agus ní thagann sin faoi Rialachán 45/2001 maidir le próiseáil sonraí pearsanta.

Back to top