an tAontas Eorpach

Beartas príobháideachais

Beartas príobháideachais

Cosaint Sonraí Pearsanta

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do chaomhnú phríobháideacht an úsáideora.

An beartas maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí an Chomhphobail, tá an beartas sin bunaithe ar Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE.

Baineann an beartas ginearálta sin le suíomhanna gréasáin institiúidí an Aontais Eorpaigh atá san fhearann ‘.eu’. Cé gur féidir formhór na Suíomhanna Gréasáin sin a bhrabhsáil gan faisnéis ar bith fút féin a nochtadh, ní mór faisnéis phearsanta a nochtadh i gcásanna áirithe chun na ríomhsheirbhísí atá á lorg agat a rochtain. Más gá an fhaisnéis sin a nochtadh chun rochtain a fháil ar Shuíomh Gréasáin, láimhseálfar an fháisnéis sin i gcomhréir leis an mbeartas a bhfuil cur síos air sa Rialachán thuasluaite agus beidh eolas faoi úsáid do shonraí le fáil i ráiteas sonrach an tsuímh sin faoin mbeartas príobháideachta.

Is é chiallaíonn sin:

 • I gcás gach ríomhsheirbhíse sonraí, go socraíonn rialaitheoir cuspóirí próiseála agus modh próiseála na sonraí pearsanta agus go gcinntíonn sé go bhfuil an ríomhsheirbhís shonrach sin ag teacht leis an mbeartas príobháideachta
 • Laistigh de gach institiúid, cinntíonn Oifigeach Cosaint Sonraí go gcuirtear forálacha an Rialacháin i bhfeidhm agus tugann sé comhairle do na Rialaitheoirí maidir lena ndualgais a chomhlíonadh (féach Airteagal 24 den Rialachán);
 • Is é an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí a fheidhmeoidh mar údarás neamhspleách maoirseoireachta do na hinstitiúidí go léir (féach Airteagail 41 go 45 den Rialachán).

Ar na suíomhanna gréasáin laistigh d'fhearann an Aontais Eorpaigh atá ag institiúidí an Aontais Eorpaigh tá naisc le fáil chuig suíomhanna tríú páirtí. Toisc nach sinne atá á rialú sin, molaimid duit a mbeartais phríobháideachta féin a léamh.

Cad is ríomhsheirbhís ann?

Is éard is ríomhsheirbhís ar Europa ann seirbhís nó acmhainn atá curtha ar fáil ar an idirlíon chun feabhas a chur ar an gcumarsáid idir saoránaigh agus gnólachtaí ar thaobh amháin agus na hInstitiúidí Eorpacha ar an taobh eile.

Bíonn nó beidh trí ríomhsheirbhís éagsúla le fáil ó Europa:

 1. Seirbhísí faisnéise a sholáthraíonn rochtain éasca éifeachtach ar fhaisnéis do shaoránaigh, do na meáin chumarsáide, do lucht gnó, do rialtais agus do lucht cinnteoireachta nach iad, agus, mar thoradh air sin, a mhéadaíonn trédhearcacht agus tuiscint maidir le beartais agus gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh;
 2. Seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha a chuireann feabhas ar theagmháil le saoránaigh, le lucht gnó, leis an tsochaí sibhialta agus le gníomhaithe poiblí, agus, ar an gcaoi sin, a chabhraíonn le comhairliúcháin bheartais, agus le sásraí aiseolais, chun gur fearr a mhúnlófar beartais, gníomhaíochtaí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh;
 3. Seirbhísí idirbheart lenar féidir rochtain a fháil ar bhunfhoirmeacha uile na n-idirbheart a dhéantar leis an Aontas Eorpach, amhail soláthar, gníomhaíochtaí airgeadais, earcaíocht, clárú imeachtaí, doiciméid a fháil nó a cheannach.

Eolas atá ar fáil mar chuid de ráiteas príobháideachta sonrach

Beidh an t-eolas seo a leanas faoin gcaoi a n-úsáidtear do chuid sonraí ar fáil i ráiteas sonrach faoin mbeartas príobháideachta:

 • An fhaisnéis a bhailítear, an fáth a mbailítear í agus na modhanna teicniúla a úsáideann an tAontas Eorpach chun faisnéis phearsanta a bhailiú a mhéid is gá chun cuspóir sonrach a chomhlíonadh, agus chuige sin amháin. Ní athúsáidfear an fhaisnéis ar chuspóir atá ar neamhréir leis seo;
 • Iad siúd a fhaigheann d'fhaisnéis. Ní thabharfaidh an tAontas Eorpach faisnéis do thríú páirtithe ach amháin más gá sin chun an cuspóir/na cuspóirí a aithnítear thuas a bhaint amach agus ní thabharfar í ach do na (catagóirí) faighteoirí atá luaite. Ní nochtfaidh an tAontas Eorpach do shonraí pearsanta chun críocha díreacha margaíochta;
 • An chaoi chun d'fhaisnéis a rochtain, a cruinneas a dhaingniú agus í a cheartú, más gá. I do cháil mar ábhar sonraí, is féidir leat cur i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta ar chúiseanna dlisteanacha, ach amháin má bhailítear iad chun dualgas dlíthiúil a chomhlíonadh nó más gá na sonraí sin chun conradh ina bhfuil tú páirteach a chur i bhfeidhm, nó má úsáidtear iad ar chuspóir áirithe ar thoiligh tú leis go glan soiléir;á
 • A fhad a choimeádfar do shonraí. Coimeádann an tAontas Eorpach na sonraí chomh fada agus is gá chun iad a úsáid chun críche bailiúcháin nó próiseála;
 • Na bearta slándála a dhéantar chun faisnéis a chosaint ar mhí-úsáid nó rochtain neamhúdaraithe;
 • Na daoine ar féidir leat dul i dteagmháil leo má bhíonn ceisteanna nó gearáin agat.

Europa Analytics

Is é Europa Analytics an tseirbhís chorparáideach a thomhaiseann éifeachtacht agus éifeachtúlacht leathanaigh bharrleibhéil Europa. Is é an Coimisiún Eorpach a bhainistíonn é thar ceann institiúidí agus chomhlachtaí uile an Aontais Eorpaigh. Mar réamhshocrú, rianaítear cuairteoirí ar leathanaigh bharrleibhéil Europa le fianáin sheasmhacha céadpháirtí ó Europa (europa.eu). Féadann tú a shocrú nach ndéanfaidh Piwik tú a rianú (an rogha 'Ná rianaigh mé'). Má thagann athchomhairle ort, féadfaidh tú a shocrú go ndéanfaidh Piwik tú a rianú arís (bheith páirteach).

Is é an Coimisiún Eorpach a bhainistíonn a chuid leathanach féin (ec.europa.eu). Más mian leat a shocrú nach rianófar ar na leathanaigh seo thú, gabh chuig an leathanach beartas príobháideachais.

Tá a gcóras féin anailísithe á n-úsáid ag institiúidí agus comhlachtaí de chuid an Aontais Eorpaigh seachas an Coimisiún Eorpach (i.e Parlaimint na hEorpa). Tá tuilleadh eolas le fáil ar an leathanach ar a bhfuil an fógra dlíthiúil acu.

Más é do rogha nach ndéanfaidh Piwik tú a rianú ní dhéanfaidh sin dochar don nascleanúint a dhéanfaidh tú ar shuíomhanna Europa.

Tuilleadh eolais faoi Europa Analytics

An chaoi a ndéanaimid na ríomhphoist a sheolann tú chugainn a láimhseáil

Tá cnaipe "Teagmháil" ar fáil ar chuid mhór de leathanaigh ghréasáin EUROPA lenar féidir do bhogearraí ríomhphoist a ghníomhachtú agus lena dtabharfar cuireadh duit do bharúlacha a sheoladh chuig bosca poist feidhmiúil sonrach.

Nuair a sheolfaidh tú an teachtaireacht sin, ní bhaileofar do shonraí pearsanta ach a mhéid is gá chun freagra a thabhairt. Mura féidir leis an bhfoireann bainistíochta do cheist a fhreagairt, cuirfidh sí do ríomhphost ar aghaidh chuig seirbhís eile. Cuirfear ar an eolas thú, le ríomhphost, faoin tseirbhís ar cuireadh do cheist ar aghaidh chuici. 

Má tá ceist ar bith agat maidir le próiseáil do ríomhphoist agus na sonraí pearsanta a bhaineann léi, ná bíodh aon drogall ort iad a chur isteach i do theachtaireacht.

Back to top