Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημεία επικοινωνίας στη χώρα σας

Σημεία επικοινωνίας στη χώρα σας

Πρόκειται για δίκτυο αποτελούμενο από κέντρα πληροφόρησης, κέντρα τεκμηρίωσης και ομιλητές σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης του Europe Direct – σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ για:

  • απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας στην ΕΕ, επιδοτήσεις κ.λπ.
  • προσκλήσεις σε τοπικές εκδηλώσεις ευρωπαϊκής πληροφόρησης/ δικτύωσης στην ΕΕ
  • έγγραφα και εκδόσεις της ΕΕ
  • παραπομπές σε άλλες πηγές πληροφόρησης
  • στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων οργανισμών.

Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο ευρωπαϊκό κέντρο τεκμηρίωσης για:

  • να αποκτήσετε πρόσβαση σε επίσημες εκδόσεις και έγγραφα της ΕΕ (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)
  • να λάβετε βοήθεια στην αναζήτηση εξειδικευμένων πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τις πολιτικές και τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ
  • να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες κατάρτισης για σπουδαστές όσον αφορά την αναζήτηση και την έρευνα στοιχείων που αφορούν την ΕΕ

Βρείτε έναν ειδικό ομιλητή σε θέματα ΕΕ (δικηγόρους, συμβούλους, ακαδημαϊκούς) εάν διοργανώνετε μια εκδήλωση σχετική με την ΕΕ στην περιοχή σας.

Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιες εναλλακτικές δυνατότητες επικοινωνίας υπάρχουν.

Back to top