Európska únia

Politika ochrany osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov.

Politika ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Spoločenstva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.

Táto všeobecná politika sa týka všetkých webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény eu. Vo väčšine prípadov je možné prehliadať tieto webové sídla bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. V niektorých prípadoch sa však osobné informácie vyžadujú v záujme poskytnutia elektronických služieb (e-služieb), o ktoré žiadate. Na webových sídlach, na ktorých sa tieto údaje požadujú, sa s informáciami zaobchádza v súlade s nariadením uvedeným v predchádzajúcom texte a uvádzajú sa na nich informácie o použití vašich údajov formou osobitných vyhlásení o ochrane osobných údajov.

V tejto súvislosti:

 • pre každú špecifickú elektronickú službu (e-službu) prevádzkovateľ určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov a zaručí súlad tejto elektronickej služby s politikou ochrany súkromia,
 • v rámci každej inštitúcie úradník pre ochranu údajov dohliada na uplatňovanie ustanovení citovaného nariadenia a radí prevádzkovateľom pri plnení ich povinností (pozri článok 24 nariadenia),
 • európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vystupuje ako nezávislý dozorný orgán pre všetky inštitúcie (pozri články 41 až 45 uvádzaného nariadenia).

Na webových sídlach inštitúcií Európskej únie sa poskytujú odkazy na webové sídla tretích strán. Keďže na tieto externé webové sídla nemáme nijaký vplyv, odporúčame vám overiť si ich politiku ochrany súkromia.

Čo je elektronická služba (e-služba)?

E-služba na portáli Europa je služba alebo zdroj sprístupnený na internete, ktorý bol zriadený s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi občanmi a obchodnou sférou na jednej strane a európskymi inštitúciami na druhej strane.

Na portáli Europa možno nájsť tri typy e-služieb:

 1. informačné služby, na základe ktorých majú občania, médiá, podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty s rozhodovacou právomocou jednoduchý a účinný prístup k informáciám, čím sa zvyšuje transparentnosť a pochopenie politík a aktivít EÚ,
 2. interaktívne komunikačné služby, ktoré umožňujú lepší kontakt s občanmi, obchodným sektorom, občianskou spoločnosťou a verejnými činiteľmi, čím uľahčujú politické konzultácie a umožňujú spätnú väzbu s cieľom prispieť k formovaniu politík, aktivít a služieb EÚ,
 3. transakčné služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám transakcií s EÚ, ako sú verejné obstarávanie, finančné operácie, nábor nových zamestnancov, registrácia na podujatia, získanie alebo nákup dokumentov atď.

Informácie v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje tieto informácie o použití vašich osobných údajov:

 • aké informácie sa zhromažďujú, na aký účel a prostredníctvom akých technických prostriedkov. EÚ zhromažďuje len osobné údaje potrebné na presne stanovený účel; poskytnuté informácie nebudú znovu použité na iné ako vymedzené účely,
 • komu sa poskytujú vaše údaje. EÚ poskytne vaše údaje tretím stranám, len ak je to potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu a len uvedeným príjemcom (kategóriám príjemcov). EÚ neposkytne vaše osobné údaje na účely priameho marketingu,
 • ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a prípadne ich opraviť. Ako dotknutá osoba máte takisto právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe legitímnych závažných dôvodov s výnimkou prípadov, keď sú údaje zhromažďované na účel splnenia zákonných požiadaviek alebo keď sú potrebné na splnenie zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo keď sa majú použiť na účel, na ktorý ste dali svoj jednoznačný súhlas,
 • ako dlho sa uchovávajú vaše údaje. EÚ uchováva údaje len na obdobie potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené alebo ďalej spracované,
 • aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté na ochranu vašich údajov, aby sa predišlo možnému zneužitiu alebo nepovolenému prístupu k nim,
 • na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami.

Služba Europa Analytics

Europa Analytics je služba Európskej komisie, ktorá meria efektívnosť a dosah stránok najvyššej úrovne portálu Europa (europa.eu), ktoré spravuje Európska komisia v mene všetkých inštitúcií a orgánov EÚ.

Štandardne sa návštevníci stránok najvyššej úrovne portálu Europa sledujú využívaním vlastných trvalých cookies (first-party persistent cookies) z portálu Europa (europa.eu). Môžete sa rozhodnúť, že nechcete, aby bola vaša aktivita sledovaná prostredníctvom kódu Piwik (opt-out).

Ak si to rozmyslíte, môžete si zvoliť možnosť opätovného sledovania vašich aktivít prostredníctvom kódu Piwik (opt-in).

Európska komisia spravuje svoje vlastné webové stránky (ec.europa.eu). Ak nechcete byť na týchto stránkach sledovaní, navštívte stránku s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Inštitúcie a orgány EÚ iné ako Európska komisia (napr. Európsky parlament) v súčasnosti používajú svoj vlastný analytický systém. Viac informácií získate na ich stránke s právnym upozornením.

Výber možnosti, aby sa vaša aktivita na webových stránkach nesledovala prostredníctvom kódu Piwik, neovplyvní vašu navigáciu na stránkach portálu Europa.

Viac informácií o službe Europa Analytics

Ako zaobchádzame s vašimi e-mailami?

Mnoho webových stránok portálu Europa obsahuje ikonku „Kontakt“, ktorou sa aktivuje váš softvér elektronickej pošty a ponúkne vám možnosť, aby ste zaslali svoje pripomienky do osobitnej e-mailovej schránky.

Ak pošlete takúto správu, uchovávame len vaše osobné údaje potrebné na odoslanie odpovede. V prípade, že tím zodpovedný za danú e-mailovú schránku nevie poskytnúť odpoveď na vašu otázku, postúpi váš e-mail inému útvaru. rostredníctvom e-mailu dostanete správu o tom, ktorému útvaru bola vaša otázka zaslaná. 

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, uveďte ich vo vašej správe.

Back to top