Európska únia

Právne upozornenie

Právne upozornenie

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európska komisia prevádzkuje toto webové sídlo na účely zlepšenia prístupu verejnosti k informáciám o svojich iniciatívach a o politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je zabezpečiť, aby tieto informácie boli včasné a presné. Vynasnažíme sa opraviť chyby, na ktoré budeme upozornení. Komisia však nenesie žiadnu zodpovednosť, ani inak neručí za informácie na tomto webovom sídle.

Tieto informácie:

  • majú len všeobecný charakter a nevzťahujú sa na konkrétnu situáciu fyzických alebo právnických osôb,
  • nie sú nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné alebo aktuálne,
  • niekedy odkazujú na externé webové sídla, na ktoré útvary Komisie nemajú nijaký vplyv a za ktoré Komisia nenesie zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, obráťte sa vždy na príslušného kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online je presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačené vydanie alebo od 1. júla 2013 jeho elektronické vydanie dostupné na portáli EUR-Lex) je autentický a má právny účinok.

Naším cieľom je minimalizovať technické chyby. Niektoré informácie alebo údaje na tomto webovom sídle však mohli byť vytvorené alebo spracované v chybných súboroch alebo formátoch, a preto nemožno zaručiť, že takéto problémy nespôsobia výpadok alebo inú poruchu našich služieb. Komisia nepreberá zodpovednosť v súvislosti s takýmito problémami, ktoré vznikli pri používaní tohto sídla alebo akýchkoľvek prepojených externých sídel.

Účelom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Komisie v rozpore s požiadavkami stanovenými v platných vnútroštátnych predpisoch, a ani vylúčiť jej zodpovednosť vo veciach, v ktorých sa zodpovednosť podľa týchto právnych predpisov vylúčiť nedá.

Politika ochrany osobných údajov
Politika v oblasti ochrany údajov, nariadenia EÚ o ochrane údajov, elektronické služby.

Vylúčenie zodpovednosti za obsah (brexit)

Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 1995 – 2021
Rozmnožovanie je povolené len pod podmienkou uvedenia zdroja, ak nie je uvedené inak.
Ak sa na rozmnožovanie alebo používanie textových a multimediálnych informácií (zvukový alebo obrazový materiál, softvér atď.) vyžaduje udelenie predchádzajúceho povolenia, týmto povolením sa zruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedie obmedzenie použitia.

Použitie emblému EÚ tretími stranami

Zásady používania európskeho emblému tretími stranami sú stanovené v administratívnej dohode s Radou Európy. Táto dohoda bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie 8. 9. 2012 (2012/C 271/04).

Podľa tejto dohody každá fyzická alebo právnická osoba („tretia strana“) je oprávnená použiť európsky emblém alebo niektorý z jeho prvkov, pokiaľ toto použitie:

a) nevyvoláva dojem alebo domnienku, že existuje spojenie medzi treťou stranou a niektorou z inštitúcií, orgánov, úradov, agentúr a subjektov Európskej únie alebo Rady Európy, pokiaľ takéto spojenie neexistuje;

b) nevedie verejnosť k presvedčeniu, že tretia strana využíva podporu, sponzorstvo, súhlas alebo schválenie niektorou z inštitúcií, orgánov, úradov, agentúr a subjektov Európskej únie alebo Rady Európy, pokiaľ tomu tak nie je;

c) sa neuskutočňuje v súvislosti s cieľmi alebo činnosťami, ktoré sú nezlučiteľné s cieľmi a zásadami Európskej únie alebo Rady Európy, resp. ktoré sú v rozpore so zákonom.

Pokiaľ je použitie európskeho emblému v súlade s uvedenými podmienkami, netreba žiadať o písomné povolenie jeho použitia.

Registrácia európskeho emblému ani jeho heraldickej imitácie ako ochrannej známky alebo ako iného práva duševného vlastníctva je neprijateľná.

Stiahnite si znak EÚ a grafické informácie

Podrobnejšie informácie o znaku EÚ

Otázky o znaku EÚ môžete posielať pomocou tohto formulára:Back to top