Tulkkaus 10/05/2022

EU-elinten tulkkauspalvelut

Konferenssitulkit ovat monikielisyyden mahdollistajia, joiden ansiosta kaikki voivat olla mukana kokouksissa kielitaidostaan riippumatta. Tulkki ymmärtää, mitä on sanottu, ja välittää puheen sisällön suullisesti lähes välittömästi toisella kielellä. Tämä on edellytys sille, että EU-kansalaisten valitsemat edustajat ja parhaat asiantuntijat voivat tehdä yhteistyötä Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa. Tulkit mahdollistavat viestinnän ja vuoropuhelun. He toimivat siltana eri kulttuurien välillä ja ovat keskeisessä asemassa päätöksentekoprosesseissa. EU:n tulkkauspalvelut ovat maailman suurimpia konferenssitulkkien työnantajia.

Mitä konferenssitulkit tekevät

Konferenssitulkit kääntävät puheenvuoroja suullisesti. He auttavat monikielisiin kansainvälisiin kokouksiin, konferensseihin ja oikeudellisiin prosesseihin osallistuvia kommunikoimaan toistensa kanssa. He eivät käännä puhetta sanasta sanaan vaan välittävät puhujan tarkoittaman asian. Tulkkaus tapahtuu puolueettomasti ja luottamuksellisesti.

Ilman konferenssitulkkeja monikielisyys ei olisi mahdollista, ja heillä on keskeinen rooli EU:n saavutettavuuden ja avoimuuden turvaamisessa.

Tulkkien tärkein työväline on heidän äidinkielen taitonsa. Sen lisäksi ammattitulkki tarvitsee muiden työkielten perusteellista osaamista, analyyttista ajattelukykyä, hyviä kommunikointitaitoja, joustavaa asennetta ja tiedonhaluista otetta ympäröivään maailmaan.

Miten työskentely tapahtuu

Päivittäisessä työssään EU-elinten tulkit tulkkaavat lähinnä EU:n 24 virallisella kielellä ja joskus muillakin kielillä. Suurin osa konferenssitulkeista työskentelee vieraista kielistä omaan äidinkieleensä päin. Vaikka konferenssitulkeilta edellytetään heidän käyttämiensä työkielten perusteellista taitoa, heidän ei tarvitse olla kaksikielisiä.

EU-elimissä on käytössä useampia tulkkaustapoja:

 • Konsekutiivitulkkaus
  Tulkki tulkkaa puheenvuoron sen päätyttyä käyttäen apunaan muistiinpanojaan.

 • Simultaanitulkkaus
  Tulkki tulkkaa puhetta reaaliajassa ja käyttää konferenssitulkkauslaitteita (esim. äänieristetyt tulkkikopit, kuulokkeet ja mikrofonit). Tämä on yleisin tulkkaustapa.

  • Kuiskaustulkkaus
   Tulkki istuu asiakkaansa vieressä ja tulkkaa tälle kuiskaten tai hiljaisella äänellä simultaanisesti.

  • Kannettavat tulkkauslaitteet (PIE)
   Tulkki tulkkaa kannettavan mikrofonin ja kuulokkeiden avulla simultaanisesti olematta tulkkikopissa.

Työskentely EU-elimissä

Euroopan parlamentilla, Euroopan komissiolla ja Euroopan unionin tuomioistuimella on kullakin omat tulkkausyksikkönsä. Niillä on kuitenkin yhteinen freelancetulkkien valintamenettely. EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) puolestaan järjestää kilpailut, joiden kautta rekrytoidaan virkamiestulkit.

Jos haluat työskennellä EU-elimissä

 • freelancekonferenssitulkkina, osallistu toimielinten yhdessä järjestämään akkreditointikokeeseen. Kokeen läpäisseet kirjataan EU-elinten yhteiseen akkreditoitujen freelancetulkkien tietokantaan.

  Katso: Freelancetulkiksi EU:n toimielimiin

 • vakinaisena virkamiehenä osallistu EPSOn järjestämään konferenssitulkkien kilpailuun.

  Katso: EU:n uraprofiilit: kielet

Työskentely eri toimielimissä

Tarkempia tietoja eri toimielinten tulkkauskäytännöistä saa seuraavista linkeistä.