Euroopan Unioni

Tärkeä oikeudellinen huomautus

Tärkeä oikeudellinen huomautus

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus sekä tietosuojaa ja ulkopuolisten oikeutta käyttää Euroopan tunnusta koskevia määräyksiä.

 

Vastuuvapauslauseke

Euroopan komissio ylläpitää tätä verkkosivustoa parantaakseen kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoa sen toiminnasta ja Euroopan unionin yleisistä toimintapolitiikoista. Komissio pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat virheettömiä ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet.
Komissio ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Nämä tiedot:

 • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia
 • sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komission yksiköiden valvonnassa ja joista komissio ei vastaa
 • eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

Huomattakoon, ettei voida taata sitä, että verkossa oleva asiakirja täydellisesti vastaa virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (sen painettu laitos ja 1.7.2013 alkaen sen EUR-Lex-sivustolla julkaistu sähköinen versio) on todistusvoimainen.

Komissio pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä komissio voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun. Komissio ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön kanssa, eikä vapauttaa komissiota vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

 

© Euroopan unioni, 1995–2018
Jollei toisin määrätä, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi mahdolliset käyttörajoitukset.

 

Tietosuoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan verkkosivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan.
Suoja perustuu tällä hetkellä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 18. joulukuuta 2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001 (ei yleiseen tietosuoja-asetukseen 2016/679, jolla kumotaan direktiivi 95/46/EY). Asetuksen 45/2001 uudistus on parhaillaan hyväksyttävänä. Europa-sivuston oikeudelliset huomautukset päivitetään uudistuksen tultua voimaan.
Yksityisyyden suojan periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin toimielinten internet-sivustoihin, joiden verkkotunnuksen loppuosa on eu.
Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista.
Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa esitettyjä periaatteita. Lisäksi sivustolla on esitettävä yksilöidyt tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Tämä merkitsee seuraavaa:

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen verkkopalvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.
 • Eri toimielimissä tietosuojasta vastaavat henkilöt varmistavat, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvovat rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa (ks. asetuksen 24 artikla).
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu - PDF (234.10 KB) (ks. asetuksen 41–45 artikla).

EU:n toimielinten verkkosivuilta, joiden verkkotunnuksen loppuosa on eu, on linkkejä muihin verkkosivustoihin. Koska EU ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä verkkopalvelulla tarkoitetaan?
Europa-palvelimen verkkopalvelulla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä EU:n toimielinten välillä.

Europa-sivustolla on kolmenlaisia verkkopalveluja:

 1. Tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti – näin parannetaan EU:n avoimuutta ja EU:n politiikan ja toiminnan tuntemusta.
 2. Vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla pyritään helpottamaan EU:n yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin – näin edistetään eri alojen politiikkaa koskevaa mielipidevaihtoa, kehitetään palautekanavia ja helpotetaan osallistumista EU:n politiikan, toiminnan ja palveluiden suunnitteluun.
 3. Asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin, hankkia asiakirjoja jne.

Yksilöityjen tietosuojaperiaatteiden sisältämät tiedot
Yksilöidyissä tietosuojaperiaatteissa täsmennetään tietojen käytön osalta seuraavat seikat:

 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin. Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
 • Kenelle tiedot luovutetaan. EU ei luovuta tietoja sivullisille, ellei tietojen luovuttaminen erikseen mainittaville vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille ole tarpeen edellä mainittujen erikseen määriteltävien tarkoitusten saavuttamiseksi. EU ei luovuta hallussaan olevia henkilötietoja suoramarkkinointia varten.
 • Miten omat henkilötiedot voi tarkastaa ja tarvittaessa korjata niitä. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä pakottavien ja perusteltujen syiden vuoksi, paitsi jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai jos tietoja käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa.
 • Kuinka kauan tietoja säilytetään. EU säilyttää tiedot vain niin kauan kuin on tarpeen asian käsittelyn vuoksi tai sen jatkokäsittelyä varten.
 • Miten estetään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin.
 • Kenelle voi esittää kysymyksiä tai tehdä valituksen.

Miten komissio käsittelee sille lähetettyjä sähköposteja?
Monilla Europa-verkkosivuilla on Yhteydenotot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelman ja jonka avulla voi lähettää kommentteja tiettyyn sähköpostilaatikkoon.
Kun lähetät tällaisen viestin, henkilötietojasi kerätään ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen vastaamisen kannalta. Jos sähköpostilaatikosta vastaava tiimi ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää viestisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymyksesi on toimitettu. 
Jos sinulla on kysyttävää sähköpostiviestisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit sisällyttää kysymykset viestiisi.

Europa Analytics

Europa Analytics -palvelu seuraa Europa-sivuston (europa.eu) ylätason sivuja, joita Euroopan komissio hallinnoi kaikkien EU-toimielinten ja -virastojen puolesta. Europa-sivuston (europa.eu) ylätason sivuilla vierailevia seurataan oletusarvoisesti nk. ensimmäisen osapuolen pysyvillä evästeillä. Käyttäjä voi valita, että Piwik ei seuraa käyttöä (opt-out), ja myöhemmin palauttaa valintansa oletusarvoksi (opt-in).

 

 


Euroopan komissio hallinnoi omia verkkosivujaan (ec.europa.eu). Seurannan voi kieltää oikeudellisen huomautuksen sivulla.
Muut EU-toimielimet kuin Euroopan komissio (esim. Euroopan parlamentti) käyttävät nykyisin omaa Analytics-järjestelmäänsä. Lisätietoa on kunkin toimielimen sivustojen oikeudellisessa huomautuksessa.
Piwik-seurannan kieltäminen ei vaikuta Europa-sivustojen käytettävyyteen.
Lisätietoa Europa Analyticsin toiminnasta.

Ulkopuolisten oikeus käyttää Euroopan tunnusta

Periaatteet ulkopuolisten oikeudesta käyttää Euroopan tunnusta on vahvistettu Euroopan neuvoston kanssa tehdyssä hallinnollisessa sopimuksessa.
Tämä sopimus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 8.9.2012 (2012/C 271/04).

Kyseisen sopimuksen mukaan kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (jäljempänä "käyttäjä"), voi käyttää Euroopan tunnusta tai jotakin sen elementeistä, kunhan tämä käyttö

a) ei luo virheellisesti vaikutelmaa tai oletusta käyttäjän ja jonkin Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston toimielimen, elimen, toimiston tai viraston välisestä yhteydestä

b) ei saa yleisöä virheellisesti uskomaan, että käyttäjä on saanut joltakin Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston toimielimeltä, elimeltä, toimistolta tai virastolta sponsori- tai muuta tukea, hyväksynnän tai luvan

c) ei tapahdu yhteydessä, johon liittyy sellainen tavoite tai sellaista toimintaa, joka on ristiriidassa Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston tavoitteiden ja periaatteiden kanssa taikka on muuten laitonta.

Euroopan tunnuksen käyttöön edellä olevien ehtojen mukaisesti ei tarvita kirjallista lupaa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta rekisteröidä Euroopan tunnusta tai sen heraldista jäljitelmää tavaramerkkinä eikä minään muunakaan teollis- tai tekijänoikeutena.

Lataa EU:n tunnus ja graafiset tiedot

Lisätietoa EU:n tunnuksen käytöstä

Tällä lomakkeella voit pyytää lisätietoa EU:n tunnuksen käyttämisestä.

 


Henkilötietojen käsittelyä koskevaa asetusta (EY) N:o 45/2001 ei sovelleta, kun ainoa kerättävä tieto on sähköpostiosoite, jota käytetään yhteydenpidossa Euroopan komission kanssa.

Back to top