Tlumočení
20/07/2020

Práce pro externí tlumočníky v institucích EU

Evropský parlament, Evropská komise i Soudní dvůr Evropské unie mají své tlumočnické útvary, avšak nábor externích tlumočníků se provádí společně.

Externí tlumočníci běžně pracují spolu s interními zaměstnanci tlumočnických útvarů uvedených institucí. Tlumočí se zejména z a do 24 úředních jazyků EU, ale v úvahu se při náboru berou i všechny ostatní. U externích tlumočníků se nepožaduje specifická státní příslušnost.

Každý tlumočník musí nejprve složit akreditační zkoušku. Zde najdete všechny potřebné informace o jednotlivých fázích náboru. V kalendáři si pak můžete zjistit plánované termíny akreditačních zkoušek pro váš jazyk.

1. Způsobilost

Musíte mít:

 • bakalářský titul v oboru konferenční tlumočení (4leté studium)
  nebo

 • magisterský titul v oboru konferenční tlumočení

 • bakalářský titul jakéhokoli zaměření a zároveň
  alespoň jeden dokončený akademický rok řádného studia postgraduálního programu v oboru konferenční tlumočení
  nebo
  alespoň jeden rok odborné praxe na pozici konferenčního tlumočníka na úrovni adekvátní potřebám mezinárodních zasedání (soudní tlumočení, pouze konsekutivní tlumočení, tlumočení ve státní správě ani praxe podnikového tlumočníka se nepočítá)

2. Jazykové profily a kalendář

Projděte si jazykové profily, které tlumočnické útvary evropských institucí aktuálně hledají. Ty se v průběhu doby podle aktuálních potřeb mění.

Testy se plánují podle náborových potřeb jednotlivých orgánů a institucí. Každoročně se zveřejňuje orientační kalendář předběžných testů a akreditační zkoušek, ale údaje, které jsou v něm uvedeny, se mohou měnit. Veškeré nezbytné dokumenty musíte poskytnou ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky.

3. Předběžný test

Pokud vaši přihlášku schválí interinstitucionální výbor (screening committee) a bude odpovídat některému z požadovaných profilů, budete pozváni k předběžnému testu, který probíhá online.

Test spočívá v simultánním tlumočení přibližně 10–12minutového projevu do vašeho jazyka A. Výbor rozhodne, který z vámi uvedených jazyků bude během testu prověřen jako pasivní, tj. některý z následujících jazyků: němčina, angličtina, španělština, francouzština nebo italština.

Test můžete absolvovat kdykoli od chvíle, kdy e-mailem obdržíte pozvánku – je pouze třeba dodržet stanovenou lhůtu (tj. testovací období). Test lze provést odkudkoli, pokud vaše zařízení splňuje všechny technické požadavky. Nicméně vám doporučujeme si test udělat na klidném, tichém místě, aby se zajistila co možná nejlepší zvuková kvalita. Proto si pečlivě prostudujte příručku k předběžným testům.

Výsledky testu obdržíte od zkušebního týmu Evropského parlamentu po skončení fáze hodnocení.

4. Akreditační zkouška

Pokud projdete předběžným testem, můžete být pozváni k akreditační zkoušce, a to podle naší zkušební kapacity a aktuálních potřeb institucí.

Akreditační zkouška obnáší u každého testovaného jazyka následující:

Test bude spočívat v tlumočení z vašich pasivních jazyků do vašeho aktivního jazyka a/nebo jiného jazyka než vaší mateřštiny (retour), a to podle jazyků, které uvedete ve svém profilu a které vybere výbor během screeningu podle aktuálních potřeb institucí.

Minimálně jeden z projevů se bude týkat záležitostí EU. Je možné, že při testování simultánního tlumočení budete tlumočit videozáznam vystoupení.

Před simultánním tlumočením z prvního jazyka budete mít 5 minut na přípravu. Budete zavoláni do kabiny, vyslechnete si název projevu a řečník svůj projev stručně uvede. Poté, tzn. před začátkem vlastní zkoušky, budete mít maximálně 5 minut na přípravu. Jak je využijete, je na vás. Pokud budete chtít, můžete začít i dříve. V kabině budete mít k dispozici stolní počítač s klávesnicí QWERTY. V případě výskytu jakéhokoli technického problému je třeba neprodleně informovat výběrovou komisi.

Akreditační zkoušky se konají v Bruselu. Termíny zkoušek ve vašich jazycích najdete v kalendáři.

Výběrová komise posoudí váš výkon na základě stanovených kritérií hodnocení. Výsledek vám oznámí po zkoušce a poté jej obdržíte písemně.

Pokud jste byli pozváni k akreditační zkoušce, projděte si naše tipy na přípravu.

5. Tlumočníci vedení v databázi

Uchazeči, kteří úspěšně projdou akreditační zkouškou, budou zařazeni do společné databáze pomocných konferenčních tlumočníků (ACI) a mohou být zaměstnáni některým ze tří tlumočnických útvarů Evropské unie.

Zařazení do společné databáze však nezaručuje, že vám bude nabídnuto zaměstnání.

6. Přihlaste se!

Nyní již víte, co obnášejí jednotlivé fáze náboru a můžete vyplnit online přihlášku.

Budete vyzváni, abyste zaslali:

 • životopis

 • vysvědčení a/nebo diplomy s podrobnostmi o známkách získaných z jednotlivých tlumočnických předmětů

 • případně doklad o odpovídající praxi v oblasti konferenčního tlumočení (soudní tlumočení, pouze konsekutivní tlumočení, tlumočení ve státní správě ani praxe podnikového tlumočníka se nepočítá)

 • u jazyků, na něž se nevztahuje váš titul/diplom, vyžadujeme doklad o tom, jakou cestou jste si je osvojil(a) (např. osvědčení nebo čestné prohlášení).

Po odeslání přihlášky obdržíte elektronické potvrzení o přijetí dokumentů.

Přihlášku lze podat kdykoli, ale doporučujeme vám, abyste si ověřili termíny pro váš jazyk A v orientačním kalendáři testů. Je důležité, abyste veškeré nezbytné dokumenty poskytli ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky.

Časté otázky

Související dokumenty

Právní a finanční dokumenty

Francouzské znění má přednost před všemi ostatními jazyky, protože bylo podepsáno všemi stranami.

Pro smluvní konferenční tlumočníky (ACI) pozvané na akreditační zkoušku: finanční příspěvek na cestovní výdaje a výdaje na pobyt

Status smluvního konferenčního tlumočníka na společném seznamu