Evropská unie

Důležité právní upozornění

Důležité právní upozornění

Na informace na těchto stránkách se vztahuje prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv, zásady ochrany osobních údajů a zásady používání znaku EU třetími stranami.

 

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise, aby zajistila veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit.
Komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

 • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů
 • nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální
 • někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah Komise nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost,
 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obracet na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a od 1. července 2013 v elektronické podobě, která je k dispozici na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropské komise v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

 

© Evropská unie, 1995–2018
Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje, není-li uvedeno jinak.
Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

 

Ochrana osobních údajů

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů.
Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ je v současné době založena na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. prosince 2000 (tedy nikoli na obecném nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, tj. „GDPR“, kterým se zrušuje směrnice 95/46/CE). Nové znění nařízení č. 45/2001se aktuálně přijímá. Právní upozornění na stránkách Europa budou aktualizována podle nového znění.
Tato obecná politika se vztahuje na všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie s doménou .eu.
Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění jakýchkoli osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které požadujete.
Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedeném nařízení a o použití údajů informují ve zvláštních prohlášeních o ochraně soukromí.

V této souvislosti:

 • vymezuje správce údajů pro každou specifickou elektronickou službu účel a způsob zpracování osobních údajů a dbá na to, aby tato elektronická služba byla poskytována v souladu se zásadami ochrany soukromí,
 • v každé instituci dohlíží inspektor ochrany údajů na to, aby ustanovení uvedeného nařízení byla používána, a je nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností (viz článek 24 uvedeného nařízení),
 • nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů - PDF (234.10 KB) (viz články 41 až 45 uvedeného nařízení).

Všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu .eu obsahují odkazy na stránky třetích stran. Ty Komise nespravuje, a proto vám doporučujeme, abyste si prostudovali jejich pravidla na ochranu soukromí.

Co je to elektronická služba?
Elektronická služba na serveru EUROPA je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

Na serveru EUROPA již jsou nebo budou poskytovány tři druhy elektronických služeb:

 1. Informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost a srozumitelnost politik a činností EU.
 2. Služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakty s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty, a usnadňují tak politické konzultace a mechanismy zpětné vazby, čímž přispívají k utváření politik, činností a služeb EU.
 3. Transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. k zadávání veřejných zakázek, finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či nákupu dokumentů atd.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí.
Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí obsahuje tyto informace o využití vašich údajů:

 • Jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů EU shromažďuje osobní údaje (výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu). Údaje nebudou dále použity pro jiný, neslučitelný účel.
 • Komu jsou vaše údaje zpřístupněny. EU zpřístupní informace třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné ke splnění účelu či účelů vymezených výše, a pouze uvedeným příjemcům či skupinám příjemců. EU neposkytne vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Jak se k záznamu s vašimi údaji dostanete, abyste mohli zkontrolovat jejich správnost a případně je opravit. Jako subjekt údajů máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z legitimních závažných důvodů, s výjimkou případů, kdy jsou shromážděny za účelem splnění právní povinnosti nebo kdy je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo kdy mají být využity za účelem, k němuž jste dali jednoznačný souhlas.
 • Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány. EU uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování.
 • Jaká bezpečnostní opatření jsou přijata na ochranu vašich údajů proti možnému zneužití či nepovolenému přístupu.
 • Na koho se můžete obrátit s dotazem či stížností.

Jak nakládáme s e-maily, které nám zasíláte?
Na mnoha internetových stránkách portálu Europa je tlačítko „Kontakt“, kterým se aktivuje software pro zasílání elektronické pošty, díky němuž nám můžete do zvláštní e-mailové schránky zřízené za tímto účelem zaslat svou připomínku.
Adresát vaší zprávy shromáždí vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném k zodpovězení dotazu. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. Prostřednictvím e-mailu budete informováni, kterému útvaru byl Váš dotaz přeposlán.
Máte-li jakékoli otázky týkající se zpracování vašich e-mailů a souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.

Služba Europa Analytics

Europa Analytics je interní služba, která zajišťuje analýzu účinnosti a účelnosti nejvyšší úrovně stránek Europa (europa.eu), které spravuje Evropská komise jménem všech orgánů a institucí EU. Standardně je návštěvnost nejvyšší úrovně portálu Europa sledována pomocí trvalých cookies vlastníka stránek Europa (europa.eu). Pokud nechcete, aby byly informace o vás skriptem Piwik anonymně zaznamenávány, můžete cookies odmítnout (opt-out). Následně lze Piwik kdykoli opět zapnout (opt-in).

 


Evropská komise si své vlastní stránky (ec.europa.eu) spravuje sama. Rozhodnete-li se cookies pro tyto stránky odmítnout (opt-out), navštivte stránku s právním upozorněním.
Ostatní orgány a instituce EU (tedy jiné než Evropská komise) používají v současné době svůj vlastní analytický systém. Více informací najdete na příslušných stránkách s právním upozorněním.
Pokud zvolíte, že nechcete, aby o vás skript Piwik shromažďoval informace, vaše prohlížení internetových stránek portálu Europa to nijak neovlivní.
Další informace o službě Europa Analytics

 

Používání znaku EU třetími stranami

Zásady pro užívání evropského znaku třetími stranami jsou stanoveny ve správní dohodě s Radou Evropy.
Tato dohoda byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 9. 2012 (2012/C 271/04).

Podle dohody je každá fyzická nebo právnická osoba („třetí strana“) oprávněna užívat evropský znak nebo některý z jeho prvků, pokud jeho užívání

a) nevyvolává dojem nebo domněnku, že existuje spojení mezi třetí stranou a některým z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud takové spojení neexistuje,

b) nevede veřejnost k přesvědčení, že uživatel požívá podpory, sponzorství, souhlasu nebo schválení některého z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud tomu tak není,

c) nesouvisí s cílem či činností, které jsou neslučitelné s cíli a zásadami Evropské unie nebo Rady Evropy, nebo s cílem či činností, které nejsou z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Pokud je evropský znak používán v souladu s výše uvedenými podmínkami, není potřeba žádat o písemný souhlas.

Registrace evropského znaku ani jeho heraldického napodobení jako ochranné známky nebo jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví není možná.

Stáhnout znak EU a grafické informace

Potřebujete další informace o znaku EU?

Otázky týkající se znaku EU lze klást pomocí tohoto formuláře:Shromažďování pouze elektronické pošty jako prostředku komunikace s Evropskou komisí nespadá do působnosti nařízení č. 45/2001 o zpracování osobních údajů.

Back to top