Evropská unie

Právní upozornění

Právní upozornění

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise, aby zajistila veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je poskytovat přesné, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit. Komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů
  • nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální
  • někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah Komise nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost,
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifické poradenství, měli byste se vždy obracet na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný online přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a od 1. července 2013 v elektronické podobě, která je k dispozici na internetových stránkách EUR-Lex).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropské komise v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Politika ochrany soukromí
Politika ochrany údajů, právní předpisy EU v oblasti ochrany údajů, elektronické služby.

Vyloučení odpovědnosti za obsah (Brexit)

S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

© Evropská unie, 1995–2021
Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje, není-li uvedeno jinak.
Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

Používání znaku EU třetími stranami

Zásady pro užívání evropského znaku třetími stranami jsou stanoveny ve správní dohodě s Radou Evropy.
Tato dohoda byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 9. 2012 (2012/C 271/04).

Podle dohody je každá fyzická nebo právnická osoba („třetí strana“) oprávněna užívat evropský znak nebo některý z jeho prvků, pokud jeho užívání

a) nevyvolává dojem nebo domněnku, že existuje spojení mezi třetí stranou a některým z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud takové spojení neexistuje,

b) nevede veřejnost k přesvědčení, že uživatel požívá podpory, sponzorství, souhlasu nebo schválení některého z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud tomu tak není,

c) nesouvisí s cílem či činností, které jsou neslučitelné s cíli a zásadami Evropské unie nebo Rady Evropy, nebo s cílem či činností, které nejsou z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Pokud je evropský znak používán v souladu s výše uvedenými podmínkami, není potřeba žádat o písemný souhlas.

Registrace evropského znaku ani jeho heraldického napodobení jako ochranné známky nebo jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví není možná.

Stáhnout znak EU a grafické informace

Potřebujete další informace o znaku EU?

Otázky týkající se znaku EU lze klást pomocí tohoto formuláře:Back to top