Устен превод
20/07/2020

Работа като устен преводач на свободна практика в европейските институции

Европейският парламент, Европейската комисия и Съдът на Европейския съюз разполагат със свои собствени служби за устни преводи, но подборът на устни преводачи на свободна практика се провежда съвместно.

Устните преводачи на свободна практика редовно работят заедно с щатните преводачи в службите за устни преводи на Европейския парламент, Европейската комисия и Съда на ЕС. Работим предимно на 24-те официални езика на ЕС, но вземаме предвид всички езици — за устните преводачи на свободна практика няма изискване за гражданство.

За да започнете работа като устен преводач на свободна практика, трябва да издържите тест за акредитация. Ще намерите всички необходими сведения за теста тук. Графикът показва предстоящите тестове за акредитация за вашия език.

1. Допустимост

Нуждаете се от една от следните квалификации:

 • Бакалавърска степен по конферентен превод (4 години)
  или

 • Магистърска степен по конферентен превод
  или

 • Бакалавърска степен в друга област и
  следдипломна квалификация по конферентен превод с продължителност от поне една академична година редовно обучение
  или
  поне една година професионален опит като конферентен преводач на равнището, изисквано за международни срещи (не важи опитът като устен преводач към съдилища, устен преводач при бизнес срещи или като придружител, устен преводач към публичен орган или към предприятие).

2. Езикови профили и график

Разгледайте текущите езикови профили, търсени от службите за устни преводи на ЕС. Те подлежат на промяна в зависимост от преобладаващите нужди при наемането на персонал.

При необходимост се организират тестове в съответствие с нуждите от персонал на институциите. Ориентировъчен график на тестовете за предварителен подбор и за акредитация се публикува всяка година, но подлежи на промяна. Уверете се, че сте предоставили всички необходими документи преди посочения краен срок за кандидатстване.

3. Тест за предварителен подбор

Ако кандидатурата ви бъде счетена за допустима от междуинституционален комитет за предварителен подбор и отговаря на нашите изисквания за езиковите профили, ще бъдете поканен на онлайн тест за предварителен подбор.

Тестът се състои от симултанен превод на реч от около 10—12 минути на вашия първи език (език А). Комитетът за предварителен подбор избира пасивния език за вашия тест измежду следните езици: немски, английски, испански, френски или италиански.

Можете да положите теста в посочения срок, след като получите поканата по електронната поща. Можете да държите теста където желаете, при условие че устройството ви отговаря на всички технически изисквания. Въпреки това ви препоръчваме да изберете тихо място за теста, за да се гарантира възможно най-добро качество на звука. Моля, запознайте се внимателно с нашето ръководство за потребителите относно теста за предварителен подбор.

Ще получите резултатите от теста от екипа по тестове на Европейския парламент след приключването на периода за оценяване.

4. Тест за акредитация

Ако издържите успешно теста за предварителен подбор, може да получите покана за теста за акредитация в зависимост от нашия капацитет за тестване и нуждите на службите.

Тестът за акредитация включва следното за всеки от тестваните езици:

Тестът ще бъде от вашите пасивни езици към вашия активен език и/или обратно (ретур) в зависимост от езиците, които комитетът за предварителен подбор е избрал от вашия профил, и от нуждите на службите.

Поне една от речите е на тема, свързана с ЕС. За тестовете по симултанен превод може да се използват видеозаписи на речи.

Ще разполагате с 5 минути за подготовка преди речта за симултанен превод на първия език. Ще ви извикат в кабината, където ще чуете заглавието на речта и краткото представяне на оратора. След това, преди да започне тестът, ще имате максимум 5 минути, за да се подготвите. Как ще използвате това време зависи от вас — ако желаете, можете да започнете теста веднага. Ще имате достъп до настолен компютър с клавиатура QWERTY, който се намира в кабината. В случай на неочакван технически проблем трябва незабавно да информирате комисията за подбор.

Тестът за акредитация се провежда в Брюксел. Вижте графика за вашия език.

Конкурсната комисия ще оцени вашето представяне въз основа на критериите за оценяване и ще ви съобщи резултатите веднага след теста, а по-късно ще получите писмено потвърждение.

Ако сте получили покана за теста за акредитация, прочетете нашите полезни съвети.

5. Вписване в общата база данни

Кандидатите, които успешно преминат теста за акредитация, се вписват в съвместна база данни на акредитираните конферентни преводачи със спомагателни функции (ACI) и могат да бъдат наемани на работа от трите служби за устен превод на Европейския съюз.

Включването в съвместната база данни не означава право на наемане на работа.

6. Кандидатствайте!

След като научихте всичко за отделните етапи, попълнете онлайн формуляра за кандидатстване.

Ще трябва да изпратите:

 • вашата автобиография;

 • вашите дипломи с подробна справка за получените оценки по всеки предмет по устен превод;

 • когато е приложимо, доказателства за достатъчен опит като конферентен преводач (не важи опитът като устен преводач към съдилища, устен преводач при бизнес срещи или като придружител, устен преводач към публичен орган или към предприятие);

 • за езиците, които не са обхванати от дипломите, доказателства за това как сте придобили познанията си по тях (като например сертификати или лично изявление).

Ще получите потвърждение за получаването за всички изпратени документи.

Можете да кандидатствате по всяко време, но ви съветваме да проверите конкретните крайни срокове за всеки език А в ориентировъчния график на тестовете. Важно е да изпратите всички необходими документи преди посочения краен срок за кандидатстване.

Често задавани въпроси

Полезни документи

Правни и финансови документи

Предимство пред всички езици има версията на френски език, тъй като всички страни са подписали именно нея.

За ACI кандидатите, поканени да се явят на тест за акредитация: финансово участие в покриването на пътните и дневните разноски

Статус на ACI в общия списък