Европейски съюз

Агенции и други органи на ЕС

Агенции и други органи на ЕС

Агенциите на ЕС са отделени от институциите на Съюза — те са самостоятелни юридически лица, създадени да изпълняват определени задачи съгласно правото на ЕС.

Видове агенции

Децентрализирани агенции

Децентрализираните агенции допринасят за изпълнението на политиките на ЕС. Те също така подкрепят сътрудничеството между Съюза и националните правителства, като обединяват технически и експертни познания от институциите на ЕС и националните органи. Децентрализираните агенции се създават за неопределен период от време и са разположени в различни страни от ЕС.

Повече информация за децентрализираните агенции

Агенции съгласно общата европейска политика за сигурност и отбрана

Те са създадени да изпълняват конкретни технически, научни и управленски задачи в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

Изпълнителни агенции

Изпълнителните агенции са създадени за ограничен период от време от Европейската комисия за управление на специфични задачи, свързани с програмите на ЕС.

Евратом - агенции и органи

Тези агенции са създадени в подкрепа на целите на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), които са: координация на националните програми за ядрени изследвания за мирни цели, предоставяне на знания, изграждане на инфраструктура и осигуряване на финансиране за ядрената енергетика, гарантиране на достатъчни и сигурни доставки на атомна енергия

Други организации

Другите организации включват органи, създадени в рамките на програми на ЕС и публично-частни партньорства между Европейската комисия и индустрията.

Back to top