Европейски съюз

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Защита на личните данни

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите.

Политиката относно „защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС“ понастоящем се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г., (а не на Общия регламент за защита на данните - Регламент № 2016/679, който отменя Директива 95/46/EO). Новата версия на Регламент 45/2001 е в процес на приемане. Правната информация на уебсайта Europa ще бъде актуализирана в съответствие с новата версия.
Тази обща политика обхваща институционалните уебсайтове на Европейския съюз в рамките на домейна „еu“.

Въпреки че можете да посещавате повечето от тези уебсайтове, без да давате никаква информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги.

Уебсайтовете, които изискват такава информация, я обработват съгласно политиката, описана в споменатия по-горе Регламент, и предоставят информация за използването на вашите данни в своите декларации за поверителност.

В тази връзка:

 • за всяка отделна електронна услуга има контролиращ орган, който определя целите и начините на обработване на личните данни и гарантира спазването на политиката за защита на личните данни по отношение на конкретната услуга;
 • във всяка институция има длъжностно лице за защита на данните, което следи за прилагането на разпоредбите на Регламента и съветва контролиращите органи относно изпълнението на техните задължения (виж член 24 от Регламента);
 • за всички институции Европейският надзорен орган по защита на данните действа като независим надзорен орган (виж членове 41 – 45 от Регламента).

Институционалните уебсайтове на Европейския съюз с домейн „eu“ съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тъй като ние нямаме контрол над тях, ви съветваме да разгледате политиките им за защита на личните данни.

Какво е електронна услуга?

Електронна услуга на уебсайта Europa е услуга или ресурс, достъпни в интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга страна.

В Europa съществуват или ще бъдат предлагани три вида електронни услуги:

 1. Информационни услуги, с които на гражданите, медиите, предприятията, администрациите и другите участници в процеса на вземане на решения се предоставя лесен и ефективен достъп до информация, като по този начин се подобрява прозрачността на политиките и дейностите на ЕС и разбирането за тях.
 2. Услуги за интерактивна комуникация, които дават възможност за по-добро общуване с гражданите, предприятията, гражданското общество и публичните органи, като по този начин се улесняват консултациите относно политиките, както и механизмите за обратна връзка с цел да се допринесе за формирането на политиките, дейностите и услугите на ЕС.
 3. Трансакционни услуги, които позволяват достъп до всички основни форми на взаимодействие с ЕС, напр. обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, придобиване или покупка на документи и т.н.

Информация, съдържаща се в специална декларация за поверителност

Специалните декларации за поверителност съдържат следната информация за използването на вашите данни:

 • каква информация се събира, с каква цел и с какви технически средства. ЕС събира единствено тези лични данни, които са нужни за постигане на конкретната цел. Данните няма да се използват повторно за несъвместими цели.
 • кой има достъп до вашите данни. ЕС съобщава информация на трети страни само ако това е необходимо за изпълнение на целите, определени по-горе, и на споменатите (видове) получатели. ЕС не разкрива вашите лични данни за целите на директния маркетинг.
 • как можете да получите достъп до вашите данни, да проверявате точността им и, ако се наложи, да ги коригирате. Като субект на данните вие имате право да възразявате срещу обработката на данните ви при сериозни законни основания освен ако данните се събират в съответствие със законово задължение или са необходими за изпълнението на договор, по който вие сте страна, или ще се използват за цели, за които вие недвусмислено сте дали вашето съгласие.
 • колко време се съхраняват вашите данни. ЕС съхранява данните само за времето, което е необходимо за изпълнение на целите на събирането или последващата обработка.
 • какви мерки се предприемат за защита на вашите данни от възможни злоупотреби или непозволен достъп.
 • към кого да се обърнете, ако имате въпроси или оплаквания.

Europa Analytics

Europa Analytics е корпоративната услуга за измерване на ефективността и ефикасността на страниците от най-горно ниво в Europa (europa.eu), управлявани от Европейската комисия от името на всички институции и органи на ЕС. По подразбиране посетителите на страниците от най-горно ниво в Europa се проследяват чрез собствени постоянни бисквитки от Europa (europa.eu). Можете да изберете да не бъдете проследявани от Piwik (опция за отказ). Ако промените решението си, можете да изберете отново да бъдете проследяван от Piwik (опция за позволяване).

Европейската комисия управлява своите собствени уебстраници (ec.europa.eu). Посетете следната страница с правна информация, за да откажете да бъдете следен на тези страници.

Понастоящем институциите и органите на ЕС, различни от Европейската комисия (напр. Европейският парламент), използват свои собствени системи за анализ. Вижте техните правни забележки за повече информация.
Изборът да не бъдете проследяван от Piwik не променя разглеждането на сайтовете на Europa за вас.

Повече за Europa Analytics

Как обработваме електронните писма, които ни изпращате?

На много уебстраници в Europa има бутон за връзка, който активира вашия софтуер за електронна поща и ви приканва да изпратите коментарите си до специална функционална пощенска кутия.

Когато изпращате подобно съобщение, предоставените от вас лични данни се събират само доколкото това е необходимо, за да ви отговорим. Ако екипът, който се грижи за пощенската кутия, не е в състояние да ви отговори, той ще препрати електронното ви писмо на друга служба. Ще бъдете информиран по електронната поща до коя служба е препратен вашият въпрос. 

Ако имате въпроси за обработката на вашето електронно писмо и свързаните с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението.

Back to top