Европейски съюз

Езикова политика

Езикова политика

Нашата цел е да ви предоставим информация на вашия роден език или на език, който разбирате, в зависимост от вида на информацията, която търсите.

В ЕС има 24 официални езика.

Видове информация и езикова политика

 • Законодателство и основни политически документи
  Публикуват се на всички официални езици на ЕС.
 • Официални документи
  Достъпни поне на езиците, които са били официални в ЕС в деня на публикацията. Документите, които не са правно задължителни, обикновено се публикуват на английски, френски и немски.
 • Обща информация
  Публикува се на всички официални езици на ЕС.
 • Спешна или бързо остаряваща информация
  Първоначално се публикува на един език с оглед на конкретната целева аудитория. По-късно може да се публикува и на други езици в зависимост от нуждите на потребителите.
 • Специализирана информация (техническа информация, кампании, покани за подаване на оферти) и новини / събития
  Достъпна на ограничен брой езици или дори само на един — изборът зависи от целевата аудитория.

Защо дадена уебстраница не е достъпна на вашия език?

Понякога потребителите на EUROPA се изненадват, ако не могат да намерят дадена страница на сайта на определен език.

Причината може да е, че просто не сме имали време да преведем всичко — особено когато става въпрос за езиците на страните, присъединили се към ЕС през 2004, 2007 и 2013 г.

Някои сайтове обаче са достъпни само на три, два или дори само на един език (обикновено на английски).

По принцип достъпните в EUROPA езици зависят от следните ограничения:

 • превод – имаме достъп до ограничен брой преводачи и ограничен бюджет за превод (средства на данъкоплатците);
 • важност — закони и документи, представляващи голям интерес за обществеността, трябва да бъдат публично достъпни, затова те се публикуват на всички официални езици на ЕС.
  Други документи се превеждат само на необходимите езици (например комуникациите с националните органи, организации или лица)
 • разходна ефективност — за да се пестят парите на данъкоплатците, силно специализираните уебстраници с ограничен брой потребители не се публикуват на всички езици. Приоритетът е да се предоставя целенасочена информация бързо и ефективно, дори когато някои потребители ще трябва да я четат на чужд език.
 • спешност — някои публикации трябва да бъдат прочетени незабавно. Публикуваме текста първо само на един или няколко езика (като вземаме предвид целевата аудитория) и по-късно добавяме още езици — на един или няколко етапа.
 • технически ограничения — поддържането на сайт на повече от 20 езика изисква повече хора и пари.

Като се има всичко това предвид, EUROPA постепенно ще възприеме следния подход:

 • на първо и второ ниво от всеки сайт ще се публикува достъпна и неподлежаща на чести промени информация за обществеността на всички официални езици.
 • страниците, съдържащи бързо остаряваща или силно специализирана информация, по принцип ще бъдат публикувани на няколко езика в зависимост от аудиторията.
Back to top