Mutiskā tulkošana
20/07/2020

Iespēja strādāt par ārštata tulku ES iestādēs

Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības Tiesai ir katram savs mutiskās tulkošanas dienests, taču ārštata tulkus šīs iestādes atlasa kopīgi.

Ārštata tulki Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Tiesas tulkošanas dienestos regulāri strādā līdzās štata tulkiem. Mēs galvenokārt strādājam ES 24 oficiālajās valodās, taču ņemtas vērā tiek visas valodas. Ārštata tulkiem netiek izvirzītas prasības attiecībā uz pilsonību.

Lai kļūtu par ārštata tulku, jums ir jāiztur akreditācijas pārbaudījums. Visu būtisko informāciju par šā pārbaudījumu cikla dažādajiem posmiem varat atrast te. Kalendārā tiks rādīti jūsu gaidāmie akreditācijas pārbaudījumi jūsu valodai.

1. Atbilstība prasībām

Jums ir jābūt ieguvušam kādu no šiem:

 • bakalaura grāds konferenču tulkošanā (4 gadus ilgas studijas)
  vai

 • maģistra grāds konferenču tulkošanā
  vai

 • bakalaura grāds jebkurā jomā un
  pēcdiploma izglītība konferenču tulkošanā (vismaz vienu akadēmisko gadu ilgas pilna laika studijas)
  vai
  vismaz gadu ilga darba pieredze kā konferenču tulkam tādā līmenī, kāds nepieciešams starptautiskās sanāksmēs (netiek ņemta vērā pieredze, kas gūta, strādājot par tiesas tulku, nodarbojoties ar kontakttulkošanu, strādājot par publiskā sektora tulku vai par tulku uzņēmumā).

2. Valodu profili un kalendārs

Uzziniet, kādus valodu profilus pašlaik pieprasa ES mutiskās tulkošanas dienesti. Tie var mainīties, atspoguļojot aktuālās vajadzības.

Pārbaudījumu datumus nosaka atbilstīgi tam, kāda ir iestāžu vajadzība pēc darbiniekiem. Orientējošu priekšatlases un akreditācijas pārbaudījumu kalendāru publicē katru gadu, taču tas var tikt izmainīts. Gādājiet, lai visi vajadzīgie dokumenti būtu iesniegti pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa.

3. Priekšatlases pārbaudījums

Ja starpiestāžu Dokumentu atbilstības pārbaudes komiteja (Screening Committee) jūsu pieteikumu atzīs par atbilstīgu prasībām un ja pieteikums atbildīs mūsu prasībām par valodu profilu, jūs uzaicinās kārtot priekšatlases pārbaudījumu tiešsaistē.

Tas izpaužas kā apmēram 10–12 minūtes ilgas runas sinhrona tulkošana jūsu A valodā. Dokumentu atbilstības pārbaudes komiteja jūsu pārbaudījumam izvēlas pasīvo valodu, kura ir kāda no šīm: DE, EN, ES, FR vai IT.

Jūs varat šo pārbaudījumu kārtot, kolīdz pa e-pastu esat saņēmis uzaicinājumu un ja varat ievērot termiņu (proti, iekļauties testa kārtošanas laikposmā). Varat šo pārbaudījumu kārtot jebkur, ja vien jūsu iekārta atbilst visām tehniskajām prasībām. Tomēr mēs iesakām pārbaudījumu kārtot klusā vietā, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku skaņas kvalitāti. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar mūsu priekšatlases pārbaudījumu rīka lietotāja rokasgrāmatu.

Jūs saņemsiet savus pārbaudījumu rezultātus no Eiropas Parlamenta testēšanas grupas, kolīdz būs beidzies novērtēšanas periods.

4. Akreditācijas pārbaudījums

Ja esat nokārtojis priekšatlases testu, jūs, iespējams, uzaicinās kārtot akreditācijas pārbaudījumu. Vai tas notiks, ir atkarīgs no mūsu testēšanas jaudas un dienesta vajadzībām.

Katrai no pārbaudāmajām valodām akreditācijas pārbaudījums izpaužas šādi:

 • runas secīgā tulkošana (± 6 minūtes),

 • runas sinhronā tulkošana (± 10 minūtes).

Atkarībā no tā, kuras no jūsu profilā norādītajām valodā izvēlējusies Dokumentu atbilstības pārbaudes komiteja, kā arī atkarībā no dienesta vajadzībām tiks pārbaudīts, kā jūs tulkojat no jūsu pasīvās valodas savā aktīvajā valodā un/vai svešvalodā.

Vismaz viena no runām ir par tematu, kas saistīts ar ES; sinhronās tulkošanas pārbaudījumiem var tikt izmantoti runu videoieraksti.

Pirms runas sinhronās tulkošanas pirmajā valodā jums dos 5 minūtes laika sagatavoties. Jūs ieaicinās kabīnē, un jūs noklausīsieties runas nosaukumu un īsu ievadu, ko sniegs runātājs. Pirms reālā pārbaudījuma sākuma jums dos ne vairāk kā 5 minūtes laika sagatavoties. Jūs pats varat izlemt, kā tās izmantot, un varat sākt pārbaudījumu ātrāk, ja vēlaties. Jums būs pieejams stacionārs dators ar QWERTY klaviatūru (kabīnē). Ja pēkšņi rodas kāda tehniska problēma, jums ir nekavējoties par to jāpaziņo atlases komisijai.

Akreditācijas pārbaudījums notiek Briselē. Ielūkojieties kalendārā, lai uzzinātu par pārbaudījumiem jūsu valodai.

Atlases komisija novērtēs jūsu sniegumu, piemērojot novērtēšanas kritērijus; tā jums paziņos jūsu rezultātu pēc pārbaudījuma, un rezultāts tiks vēlāk apstiprināts arī rakstiski.

Ja esat uzaicināts kārtot akreditācijas pārbaudījumu, izlasiet mūsu svarīgākos ieteikumus.

5. Iekļaušana kopīgajā datubāzē

Akreditācijas pārbaudījumu nokārtojušos kandidātus iekļauj kopīgajā konferenču tulku (ACI) datubāzē, un viņus var izvēlēties darbam trīs Eiropas Savienības iestāžu mutiskās tulkošanas dienesti.

Iekļaušana datubāzē nenozīmē tiesības tikt izvēlētam darbam.

6. Piesakieties!

Nu, kad zināt visu par atlases posmiem, aizpildiet pieteikumu tiešsaistē!

Jums liks iesniegt šādus dokumentus:

 • CV;

 • dokumenti, kas apliecina grādu, un/vai diplomi (kuros norādītas ziņas par atzīmēm, kas saņemtas par katru mutvārdu tulkošanas komponenti);

 • ja tas attiecas uz jūsu gadījumu – dokumenti, kas apliecina pietiekamu pieredzi konferenču tulkošanā (netiek ņemta vērā pieredze, kas gūta, strādājot par tiesas tulku, nodarbojoties ar kontakttulkošanu, strādājot par publiskā sektora tulku vai par tulku uzņēmumā);

 • tām valodām, kuru zināšanas nav pierādītas ar grādu(-iem) vai diplomu(-iem), jāiesniedz apliecinoši dokumenti par to, kā šīs valodas apgūtas (piemēram, sertifikāti vai personisks apliecinājums).

Kad būsiet to izdarījis, jums nosūtīs saņemšanas apstiprinājumu.

Pieteikties varat jebkurā laikā, tomēr iesakām uzzināt konkrētus termiņus A valodai orientējošajā pārbaudījumu kalendārā. Ir svarīgi, lai līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām jūs būtu iesniedzis visus vajadzīgos dokumentus.

Bieži uzdotie jautājumi

Noderīgi dokumenti

Juridiski un finanšu dokumenti

Franču valodas versija prevalē pār citu valodu versijām. Tas saistīts ar faktu, ka visas puses ir parakstījušas franču valodas versiju.

Informācija kandidātiem uz konferenču palīgtulka statusu, kuri uzaicināti uz akreditācijas pārbaudījumu: ceļa un uzturēšanās izdevumu atlīdzinājums

ES iestādēs akreditētu konferenču tulku (ACI) statuss kopīgajā sarakstā