Eiropas Savienība

Privātuma aizsardzība

Privātuma aizsardzība

Personas datu aizsardzība

Eiropas Savienība ievēro lietotāju privātuma neaizskaramības principu.

Politika jautājumā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs šobrīd balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēm, kuras ietilpst domēnā "eu". Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu informāciju par sevi,  informācija par personu dažkārt ir vajadzīga, lai varētu saņemt jūsu pieprasītos e-pakalpojumus. Tīmekļa vietnes, kas pieprasa šo informāciju, apstrādā to atbilstoši iepriekš minētajā regulā aprakstītajai kārtībai un sniedz informāciju par datu izmantošanu savā paziņojumā par privātuma aizsardzību.

Spēkā ir šādi noteikumi:

 • katram konkrētajam e-pakalpojumam datu aizsardzības inspektors nosaka personas datu apstrādes mērķus un metodes un nodrošina attiecīgā e-pakalpojuma atbilstību personas datu aizsardzības politikai;
 • katrā iestādē ir datu aizsardzības speciālists, kurš nodrošina regulas piemērošanu un konsultē par datu apstrādi atbildīgās personas par viņu pienākumu veikšanu (sk. Regulas 24. pantu);
 • Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā neatkarīga uzraudzības iestāde (skat. Regulas 41. līdz 45. pantu).

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnes eu domēnā sniedz saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā mēs tās nevaram kontrolēt, aicinām jūs iepazīties ar šo ārējo vietņu noteikumiem attiecībā uz privātumu.

Kas ir e-pakalpojums?

E-pakalpojums Europa portālā ir pakalpojums vai resurss, kas ir pieejams internetā, lai uzlabotu komunikāciju starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas iestādēm, no otras.

Europa piedāvās triju veidu e-pakalpojumus:

 1. informācijas pakalpojumi, kas nodrošina iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citu veidu lēmējiem vienkāršu un efektīvu pieeju informācijai, tādējādi palielinot caurskatāmību un izpratni par ES politiku un darbību;
 2. interaktīvi komunikācijas pakalpojumi, kas uzlabo saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības un publiskā sektora pārstāvjiem, sekmējot politikas apspriešanu un viedokļa paušanu, un līdz ar to arī politikas veidošanu, ES darbības un pakalpojumus;
 3. darījumu pakalpojumi, kas sniedz piekļuvi visu veidu pamatdarījumiem Eiropas Savienībā, tādiem kā publiskais iepirkums, finanšu operācijas, darbinieku pieņemšana darbā, reģistrēšanās pasākumiem, dokumentu iegūšana vai iegāde u.c.

Paziņojumā par privātumu iekļautā informācija

Paziņojums par privātuma aizsardzību satur šādu informāciju par jūsu datu izmantojumu:

 • kāda personiska rakstura informācija, kādam mērķim un ar kādiem tehniskajiem rīkiem tiek vākta. ES vāc personiska rakstura informāciju tikai tādā apjomā, kas vajadzīgs, lai izpildītu konkrētu uzdevumu. Šī informācija netiks izmantota atkārtoti citiem nolūkiem;
 • kam tiek izpausti dati par jums. ES informāciju par jums trešām personām izpaudīs tikai tad, ja tas vajadzīgs iepriekšminētā(o) uzdevuma(u) izpildei un tikai norādītajiem saņēmējiem (vai to kategorijām). ES neizpaudīs jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos;
 • kā piekļūt datiem par sevi, pārbaudīt to precizitāti un vajadzības gadījumā tos labot. Kā datu subjektam jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja tam ir likumīgs pamatojums, izņemot, ja informāciju pieprasa, lai izpildītu juridiskas saistības, vai ja tas ir vajadzīgs ar jums noslēgto līgumu izpildei, vai arī ja to izmantos kādam mērķim, kam esat devuši nepārprotamu piekrišanu;
 • cik ilgi datus par jums glabā. ES glabā datus vienīgi tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs, lai īstenotu mērķi, kuram datus vāc vai turpmāk apstrādā;
 • kādi drošības pasākumi ir veikti, lai novērstu jūsu informācijas varbūtēju ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

Europa Analytics

“Europa Analytics” ir Eiropas Komisijas pakalpojums, kas analizē un novērtē, cik efektīvas ir portāla “Europa” (europa.eu) pirmā līmeņa tīmekļa lapas, ko visu ES iestāžu un struktūru vārdā pārvalda Eiropas Komisija. Pēc noklusējuma augstākā līmeņa lapu apmeklētājiem tiek sekots līdzi, izmantojot pirmās puses pastāvīgās sīkdatnes no “Europa” (europa.eu). Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, lai “Piwik” jums seko (opt-out). Ja pārdomājat, varat atkal piekrist, ka “Piwik” jums seko (opt-in).

Eiropas Komisija pārvalda savas tīmekļa lapas (ec.europa.eu). Ja gribat norādīt, lai jums šajās lapās neseko līdzi, apmeklējiet lapu par privātuma aizsardzību.

Citas ES iestādes un struktūras (jo īpaši Eiropas Parlaments) izmanto savas analīzes sistēmas.  Skatiet juridiskā paziņojuma lapu, lai uzzinātu vairāk.

Norādot, ka nevēlaties, lai “Piwik” jums sekotu, jūsu navigācijas pieredze portālā “Europa” nekādi netiek ietekmēta.

Vairāk par “Europa Analytics”

Kā mēs apstrādājam e-pasta vēstules, ko esat mums nosūtījis?

Daudzās portāla “Europa” vietnēs ir poga “Kontakti”, kas iedarbina jūsu e-pasta programmu un jūs aicina nosūtīt vēstuli uz kādu konkrētu funkcionālo pastkasti.

Kad jūs nosūtāt šādu vēstuli, par jums tiek ievākti tikai tādi personas dati, kas vajadzīgi, lai varētu atbildēt. Ja par pastkastīti atbildīgais personāls uz atsūtīto jautājumu nespēs atbildēt, tas jūsu e-pastu pārsūtīs citam dienestam. Jūs pa e-pastu informēs, kuram dienestam jūsu jautājums pārsūtīts. 

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta adreses un saistīto personas datu apstrādi, iekļaujiet tos savā vēstulē.

Back to top