Eiropas Savienība

Juridisks paziņojums

Juridisks paziņojums

Atruna

Eiropas Komisija uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par Komisijas iniciatīvām un Eiropas Savienības vispārējo politiku. Tiecamies uzturēt šo informāciju atjaunotu un pareizu. Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās izlabot.
Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē publicēto informāciju.

Šī informācija:

  • ir vispārīga rakstura un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašajiem apstākļiem;
  • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
  • dažkārt tā ietver saites uz ārējām vietnēm, kuras Komisijas dienesti nevar kontrolēt un par kurām Komisija neuzņemas atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums vienmēr jāvēršas pie atbilstīgi kvalificēta speciālista).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevar garantēt, ka internetā pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam dokumenta tekstam. Autentiski un ar juridisku spēku ir tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēti dokumenti (tā drukātajā versijā, bet kopš 2013. gada 1. jūlija tā elektroniskajā versijā, kura pieejama “EUR-Lex” tīmekļa vietnē).

Mūsu mērķis ir cik vien iespējams mazināt tehnisko kļūmju radītos pārtraukumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē var būt radīta vai strukturēta failos vai formātā, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai neietekmēs tos citādi. Komisija neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, kas rodas, izmantojot šo vietni vai kādu citu ārēju vietni, uz kuru esam snieguši hipersaiti.

Šī atruna neierobežo Komisijas atbildību pretēji spēkā esošo valsts tiesību aktu prasībām un neatbrīvo to no atbildības gadījumos, kad saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem tai ir jāuzņemas atbildība.

Privātuma aizsardzība
Datu aizsardzības politika, ES datu aizsardzības noteikumi, e-pakalpojumi.

“Brexit” atruna

Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, 1995–2021
Reproducēšana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi.
Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) reproducēšanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

Kā trešās personas var izmantot ES emblēmu

Principi, kas nosaka, kādā veidā Eiropas emblēmu var izmantot trešās personas, ir izklāstīti administratīvā nolīgumā ar Eiropas Padomi,
kas ir publicēts 2012. gada 8. septembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2012/C 271/04).

Saskaņā ar minēto nolīgumu jebkura fiziska vai juridiska persona (“lietotājs”) var izmantot Eiropas emblēmu vai jebkuru tās elementu, ja vien šis izmantojums:

a) nerada nepareizu priekšstatu vai pieņēmumu, ka pastāv saikne starp attiecīgo lietotāju un kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un institūcijām;

b) neliek sabiedrībai kļūdaini uzskatīt, ka attiecīgais lietotājs no Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un institūcijām saņem palīdzību, finansiālu atbalstu, apstiprinājumu vai piekrišanu;

c) nav saistīts ar kādu mērķi vai pasākumu, kas nav savietojams ar Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes mērķiem un principiem, vai ir prettiesisks citu iemeslu dēļ.

Ja Eiropas emblēmas izmantošana atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, rakstiska atļauja nav vajadzīga.

Eiropas emblēmas vai tās heraldiska atdarinājuma reģistrācija par preču zīmi vai cita veida intelektuālā īpašuma tiesībām nav pieļaujama.

Parsisiųsdinti ES emblemą ir grafinę informaciją

Iespēja saņemt sīkāku informāciju par ES emblēmu

Jautājumus par ES emblēmu var uzdot, izmantojot šo veidlapu:Back to top