Eiropas Savienība

Svarīgs juridisks paziņojums

Svarīgs juridisks paziņojums

Uz informāciju šajā tīmekļa vietnē attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un noteikumi par personas datu aizsardzību un to, kā ES emblēmu drīkst izmantot trešās personas.

 

Atruna

Eiropas Komisija uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par Komisijas iniciatīvām un Eiropas Savienības vispārējo politiku. Tiecamies uzturēt šo informāciju atjaunotu un pareizu. Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās izlabot.
Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē publicēto informāciju.

Šī informācija:

 • ir vispārīga rakstura un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
 • dažkārt tā ietver saites uz ārējām vietnēm, kuras Komisijas dienesti nevar kontrolēt un par kurām Komisija neuzņemas atbildību;
 • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums vienmēr jāvēršas pie atbilstīgi kvalificēta speciālista).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevar garantēt, ka internetā pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam dokumenta tekstam. Autentiski un ar juridisku spēku ir tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēti dokumenti (tā drukātajā versijā, bet kopš 2013. gada 1. jūlija tā elektroniskajā versijā, kura pieejama “EUR-Lex” tīmekļa vietnē).

Mūsu mērķis ir cik vien iespējams mazināt tehnisko kļūmju radītos pārtraukumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē var būt radīta vai strukturēta failos vai formātā, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai neietekmēs tos citādi. Komisija neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, kas rodas, izmantojot šo vietni vai kādu citu ārēju vietni, uz kuru esam snieguši hipersaiti.

Šī atruna neierobežo Komisijas atbildību pretēji spēkā esošo valsts tiesību aktu prasībām un neatbrīvo to no atbildības gadījumos, kad saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem tai ir jāuzņemas atbildība.

 

© Eiropas Savienība, 1995–2018
Reproducēšana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi.
Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) reproducēšanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

 

Personas datu aizsardzība

Eiropas Savienība ievēro lietotāju privātuma neaizskaramības principu.
Politika jautājumā par “fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs” šobrīd balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 (un nevis uz VDAR jeb Regulu (ES) 2016/679, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK). Regulas (EK) Nr. 45/2001 jaunā versija pašlaik tiek pieņemta. Juridiskie paziņojumi “Europa” tīmekļa vietnē tiks atjaunināti saskaņā ar jauno versiju.
Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēm, kuras ietilpst domēnā "eu".
Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu informāciju par sevi,  informācija par personu dažkārt ir vajadzīga, lai varētu saņemt jūsu pieprasītos e-pakalpojumus.
Tīmekļa vietnes, kas pieprasa šo informāciju, apstrādā to atbilstoši iepriekš minētajā regulā aprakstītajai kārtībai un sniedz informāciju par datu izmantošanu savā paziņojumā par privātuma aizsardzību.

Spēkā ir šādi noteikumi:

 • katram konkrētajam e-pakalpojumam datu aizsardzības inspektors nosaka personas datu apstrādes mērķus un metodes un nodrošina attiecīgā e-pakalpojuma atbilstību personas datu aizsardzības politikai;
 • katrā iestādē ir datu aizsardzības speciālists, kurš nodrošina regulas piemērošanu un konsultē par datu apstrādi atbildīgās personas par viņu pienākumu veikšanu (sk. Regulas 24. pantu);
 • Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā neatkarīga uzraudzības iestāde (skat. Regulas 41. līdz 45. pantu).

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnes eu domēnā sniedz saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā mēs tās nevaram kontrolēt, aicinām jūs iepazīties ar šo ārējo vietņu noteikumiem attiecībā uz privātumu.

Kas ir e-pakalpojums?
E-pakalpojums EUROPA portālā ir pakalpojums vai resurss, kas ir pieejams internetā, lai uzlabotu komunikāciju starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas iestādēm, no otras.

EUROPA piedāvās triju veidu e-pakalpojumus:

 1. informācijas pakalpojumi, kas nodrošina iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citu veidu lēmējiem vienkāršu un efektīvu pieeju informācijai, tādējādi palielinot caurskatāmību un izpratni par ES politiku un darbību;
 2. interaktīvi komunikācijas pakalpojumi, kas uzlabo saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības un publiskā sektora pārstāvjiem, sekmējot politikas apspriešanu un viedokļa paušanu, un līdz ar to arī politikas veidošanu, ES darbības un pakalpojumus;
 3. darījumu pakalpojumi, kas sniedz piekļuvi visu veidu pamatdarījumiem Eiropas Savienībā, tādiem kā publiskais iepirkums, finanšu operācijas, darbinieku pieņemšana darbā, reģistrēšanās pasākumiem, dokumentu iegūšana vai iegāde u.c.

Paziņojumā par privātumu iekļautā informācija
Paziņojums par privātuma aizsardzību satur šādu informāciju par jūsu datu izmantojumu:

 • kāda personiska rakstura informācija, kādam mērķim un ar kādiem tehniskajiem rīkiem tiek vākta. ES vāc personiska rakstura informāciju tikai tādā apjomā, kas vajadzīgs, lai izpildītu konkrētu uzdevumu. Šī informācija netiks izmantota atkārtoti citiem nolūkiem;
 • kam tiek izpausti dati par jums. ES informāciju par jums trešām personām izpaudīs tikai tad, ja tas vajadzīgs iepriekšminētā(o) uzdevuma(u) izpildei un tikai norādītajiem saņēmējiem (vai to kategorijām). ES neizpaudīs jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos;
 • kā piekļūt datiem par sevi, pārbaudīt to precizitāti un vajadzības gadījumā tos labot. Kā datu subjektam jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja tam ir likumīgs pamatojums, izņemot, ja informāciju pieprasa, lai izpildītu juridiskas saistības, vai ja tas ir vajadzīgs ar jums noslēgto līgumu izpildei, vai arī ja to izmantos kādam mērķim, kam esat devuši nepārprotamu piekrišanu;
 • cik ilgi datus par jums glabā. ES glabā datus vienīgi tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs, lai īstenotu mērķi, kuram datus vāc vai turpmāk apstrādā;
 • kādi drošības pasākumi ir veikti, lai novērstu jūsu informācijas varbūtēju ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai;
 • ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

Kā mēs apstrādājam e-pasta vēstules, ko esat mums nosūtījis?
Daudzās portāla “EUROPA” vietnēs ir poga “Kontakti”, kas iedarbina jūsu e-pasta programmu un jūs aicina nosūtīt vēstuli uz kādu konkrētu funkcionālo pastkasti.
Kad jūs nosūtāt šādu vēstuli, par jums tiek ievākti tikai tādi personas dati, kas vajadzīgi, lai varētu atbildēt. Ja par pastkastīti atbildīgais personāls uz atsūtīto jautājumu nespēs atbildēt, tas jūsu e-pastu pārsūtīs citam dienestam. Jūs pa e-pastu informēs, kuram dienestam jūsu jautājums pārsūtīts. 
Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta adreses un saistīto personas datu apstrādi, iekļaujiet tos savā vēstulē.

Europa Analytics

“Europa Analytics” ir Eiropas Komisijas pakalpojums, kas analizē un novērtē, cik efektīvas ir portāla “Europa” (europa.eu) pirmā līmeņa tīmekļa lapas, ko visu ES iestāžu un struktūru vārdā pārvalda Eiropas Komisija. Pēc noklusējuma augstākā līmeņa lapu apmeklētājiem tiek sekots līdzi, izmantojot pirmās puses pastāvīgās sīkdatnes no “Europa” (europa.eu). Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, lai “Piwik” jums seko (opt-out). Ja pārdomājat, varat atkal piekrist, ka “Piwik” jums seko (opt-in).


Eiropas Komisija pārvalda savas tīmekļa lapas (ec.europa.eu). Ja nevēlaties, lai jums sekotu līdzi šajās lapās, skatiet juridisko paziņojumu.
Citas ES iestādes un struktūras (jo īpaši Eiropas Parlaments) izmanto savas analīzes sistēmas.  Skatiet juridiskā paziņojuma lapu, lai uzzinātu vairāk.
Norādot, ka nevēlaties, lai “Piwik” jums sekotu, jūsu navigācijas pieredze portālā “Europa” nekādi netiek ietekmēta.
Vairāk par “Europa Analytics”

 

Kā trešās personas var izmantot ES emblēmu

Principi, kas nosaka, kādā veidā Eiropas emblēmu var izmantot trešās personas, ir izklāstīti administratīvā nolīgumā ar Eiropas Padomi,
kas ir publicēts 2012. gada 8. septembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2012/C 271/04).

Saskaņā ar minēto nolīgumu jebkura fiziska vai juridiska persona (“lietotājs”) var izmantot Eiropas emblēmu vai jebkuru tās elementu, ja vien šis izmantojums:

a) nerada nepareizu priekšstatu vai pieņēmumu, ka pastāv saikne starp attiecīgo lietotāju un kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un institūcijām;

b) neliek sabiedrībai kļūdaini uzskatīt, ka attiecīgais lietotājs no Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām un institūcijām saņem palīdzību, finansiālu atbalstu, apstiprinājumu vai piekrišanu;

c) nav saistīts ar kādu mērķi vai pasākumu, kas nav savietojams ar Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes mērķiem un principiem, vai ir prettiesisks citu iemeslu dēļ.

Ja Eiropas emblēmas izmantošana atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, rakstiska atļauja nav vajadzīga.

Eiropas emblēmas vai tās heraldiska atdarinājuma reģistrācija par preču zīmi vai cita veida intelektuālā īpašuma tiesībām nav pieļaujama.

Parsisiųsdinti ES emblemą ir grafinę informaciją

Iespēja saņemt sīkāku informāciju par ES emblēmu

Jautājumus par ES emblēmu var uzdot, izmantojot šo veidlapu:

 


Kad tiek ievākta tikai e-pasta adrese, lai būtu iespējama saziņa ar Eiropas Komisiju, netiek piemērota Regula 45/2001 par personas datu apstrādi.

Back to top