Eiropas Savienība

Aģentūras un citas ES struktūras

Aģentūras un citas ES struktūras

ES aģentūras ir ar ES iestādēm nesaistītas struktūras — atsevišķas juridiskas personas, kas izveidotas, lai pildītu konkrētus ES tiesību aktos paredzētus uzdevumus.

Aģentūru veidi

Decentralizētās aģentūras

Decentralizētās aģentūras palīdz īstenot ES politiku. Tās atbalsta arī sadarbību starp ES un dalībvalstu valdībām, koncentrējot tehniskās un speciālās zināšanas gan no ES, gan dalībvalstu iestādēm. Decentralizētas aģentūras tiek izveidotas uz nenoteiktu laiku un atrodas visā ES.

Vairāk par decentralizētajām aģentūrām

Aģentūras, kas īsteno kopējo drošības un aizsardzības politiku

Šīs aģentūras ir izveidotas, lai pildītu ļoti specifiskus tehniskus, zinātniskus vai pārvaldes uzdevumus saskaņā ar Eiropas Savienības kopējo drošības un aizsardzības politiku.

Izpildaģentūras

Izpildaģentūras Eiropas Komisija izveido uz noteiktu laiku, lai tās veiktu konkrētus uzdevumus, kas saistīti ar ES programmām.

Euratom aģentūras un struktūras

Tās ir izveidotas, lai palīdzētu sasniegt Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā ( Euratom) paredzētos mērķus, proti: koordinēt valstu kodolpētniecības programmas; miermīlīgiem mērķiem nodrošināt zināšanas par kodolenerģētiku, kā arī infrastruktūru un finansējumu šai enerģētikas nozarei; nodrošināt pietiekamu un drošu kodolenerģijas piegādi.

Citas organizācijas

Tās ir, piemēram, struktūras, kas izveidotas kā ES programmas daļa, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības starp Eiropas Komisiju un kādas nozares uzņēmumiem.

Back to top